REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 20:08
publikacja
2019-11-29 20:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_skonsolidowany_Q3_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_jednostkowy_Q3_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Aktywa razem 576961 466711 131919 108537
II. Aktywa trwałe 143139 104414 32728 24282
III. Aktywa obrotowe 425627 354102 97317 82349
IV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 8195 8195 1874 1906
V. Pasywa razem 576961 466711 131919 108537
VI. Kapitał własny 42823 46301 9791 10768
VII. Zobowiązania długoterminowe 45695 155468 10448 36155
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 488443 264942 111680 61614
IX. Przychody netto ze sprzedaży 805840 671662 187031 157909
X. Koszt własny sprzedaży (715200) (581241) (165994) (136651)
XI. Zysk brutto ze sprzedaży 90640 90421 21037 21258
XII. Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (73142) (40862) (16976) (9607)
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 4179 4366 970 1026
XIV. Pozostałe koszty operacyjne (14515) (19325) (3369) (4543)
XV. Zysk na działalności operacyjnej 7162 34600 1662 8135
XVI. Przychody finansowe 265 350 62 82
XVII. Koszty finansowe (6036) (5332) (1401) (1254)
XVIII. Zysk przed opodatkowaniem 1391 29618 323 6963
XIX. Podatek dochodowy (1130) (8198) (262) (1927)
XX. Zysk netto za rok obrotowy 261 21420 61 5036


I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 30
września 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.IX - XX:
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy
od 1 stycznia do 30 września 2019 r. oraz od 1 stycznia do 30 września
2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BAH skonsolidowany Q3 2019 final.pdfBAH skonsolidowany Q3 2019 final.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
BAH jednostkowy Q3 2019 final.pdfBAH jednostkowy Q3 2019 final.pdf Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Arkadiusz Miętkiewicz Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki