BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-08-30 06:08
publikacja
2019-08-30 06:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_skonsolidowany_H1_2019._final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_jednostkowy_H1_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Aktywa razem 530749 466711 124824 108537
II. Aktywa trwałe 127178 104414 29910 24282
III. Aktywa obrotowe 395376 354102 92987 82349
IV. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 8195 8195 1927 1906
V. Pasywa razem 530749 466711 124824 108537
VI. Kapitał własny 43709 46301 10280 10768
VII. Zobowiązania długoterminowe 43501 155468 10231 36155
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 443540 264942 104313 61614
IX. Przychody netto ze sprzedaży 554940 434514 129417 102492
X. Koszt własny sprzedaży (495546) (370467) (115566) (87385)
XI. Zysk brutto ze sprzedaży 59394 64047 13851 15107
XII. Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (50191) (27811) (11705) (6560)
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 4384 3545 1022 836
XIV. Pozostałe koszty operacyjne (6999) (18877) (1632) (4453)
XV. Zysk na działalności operacyjnej 6588 20904 1536 4931
XVI. Przychody finansowe 196 273 46 64
XVII. Koszty finansowe (4087) (3260) (953) (769)
XVIII. Zysk przed opodatkowaniem 2697 17917 629 4226
XIX. Podatek dochodowy (1550) (5260) (361) (1241)
XX. Zysk netto za rok obrotowy 1147 12657 268 2985


I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 30
czerwca 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku.IX - XX:
pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy
od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku oraz od 1 stycznia do 30 czerwca
2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BAH skonsolidowany H1 2019. final.pdfBAH skonsolidowany H1 2019. final.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
BAH jednostkowy H1 2019 final.pdfBAH jednostkowy H1 2019 final.pdf Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Rafał Suchan Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki