REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku

2021-06-30 16:42
publikacja
2021-06-30 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_sprawozdanie_RN_za_rok_2020_05.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Podjete_uchwaly_ZWZ_BAH_30.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_BAH_S.A._2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) [Rozporządzenie], Zarząd Spółki British Automotive Holding S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku [ZWZ] wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 – 9 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że (1) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (2) wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie ZWZ, zostały podjęte, (3) zgłoszone zostały sprzeciwy wobec uchwał o numerach: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraz 19. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przedkłada dokumenty, będące przedmiotem głosowania podczas ZWZ, tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020. Zarząd Emitenta wskazuje, że pozostałe dokumenty będące przedmiotem głosowania podczas ZWZ, tj. jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2020, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 zostały podane do wiadomości publicznej w dniu 30 kwietnia 2021 roku wraz z, odpowiednio, jednostkowym raportem rocznym Emitenta za rok 2020 lub skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 oraz są dostępne na stronie internetowej Emitenta, pod adresem: https://ba-holding.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/.
Załączniki
Plik Opis
BAH_sprawozdanie RN za rok 2020_05.05.2021.pdfBAH_sprawozdanie RN za rok 2020_05.05.2021.pdf
Podjęte uchwały_ZWZ_BAH_30.06.2021.pdfPodjęte uchwały_ZWZ_BAH_30.06.2021.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach_BAH S.A._2019_2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach_BAH S.A._2019_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki