1,7520 zł
0,11% 0,0020 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BRASTER_BDO_Sprawozdanie_z_badania_2018.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BRASTER_Oswiadczenia_Rzetelnosc_Zarzad_2018.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BRASTER_Informacja_Firma_Audytorska_Zarzad_2018.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
BRASTER_Oswiadczenia_Komitet_Audytu_RN_2018.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
BRASTER_Pismo_Zarzadu_2018.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
BRASTER_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
BRASTER_Ocena_sprawozdan_RN_2018.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BRASTER_Sprawozdanie_Finasnowe_2018.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 866 397 203 94
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 929 -24 181 -4 436 -5 697
III. Zysk (strata) brutto -19 836 -25 045 -4 649 -5 900
IV. Zysk (strata) netto -19 782 -24 892 -4 636 -5 864
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 284 -28 344 -4 051 -6 678
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 521 -2 001 -356 -471
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -907 38 057 -213 8 966
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 712 7 712 -4 620 1 817
IX. Aktywa, razem 54 528 73 607 12 681 17 648
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 513 24 810 5 933 5 948
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 11 025 0 2 643
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 957 3 326 3 013 797
XIII. Kapitał własny 29 015 48 797 6 748 11 699
XIV. Kapitał zakładowy 917 917 213 220
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 168 574 9 168 574 9 168 574 9 168 574
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,16 -2,71 -0,51 -0,63
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,16 -3,39 -0,51 -0,79
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,16 5,32 0,74 1,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,16 6,65 0,74 1,59
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
<p>Dane finansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad:</p>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_BDO_Sprawozdanie_z_badania_2018.pdfBRASTER_BDO_Sprawozdanie_z_badania_2018.pdf Sprawozdanie z badania firmy audytorskiej

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Oswiadczenia_Rzetelnosc_Zarząd_2018.pdfBRASTER_Oswiadczenia_Rzetelnosc_Zarząd_2018.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Informacja_Firma_Audytorska_Zarząd_2018.pdfBRASTER_Informacja_Firma_Audytorska_Zarząd_2018.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Oswiadczenia_Komitet_Audytu_RN_2018.pdfBRASTER_Oswiadczenia_Komitet_Audytu_RN_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Pismo_Zarzadu_2018.pdfBRASTER_Pismo_Zarzadu_2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdfBRASTER_Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Oświadczenie jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Ocena_sprawozdań_RN_2018.pdfBRASTER_Ocena_sprawozdań_RN_2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprzawozdań

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Podstawowy
przedmiot i czas działalności Spółki<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<a name="_Hlk506803572"><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">BRASTER
Spółka Akcyjna (w dalszej części sprawozdania zwana „Spółka”, „Emitent”
lub BRASTER) została utworzona w 2008 roku przez grupę pięciu naukowców </font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">jako
spółka celowa dla przeprowadzenia badań przemysłowych współfinansowanych
z grantu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka POIG 1.4-4.1, a następnie wdrożenia do produkcji wyniku tych
badań. Zespół naukowy BRASTER opracował przełomowy sposób zastosowania
ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzył unikalny w
skali świata wyrób medyczny do domowego, samodzielnego badania piersi – </font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><i>„System
Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster”</i>
(dalej: „System”, „System BRASTER”, „Urządzenie”, „Produkt”)<i>.</i>
W październiku 2016 roku Emitent zakończył etap wdrożeniowy polegający
na budowie infrastruktury produkcyjnej i rozpoczął sprzedaż Urządzenia
na rynku polskim. Następnym krokiem milowym w rozwoju Spółki było
rozpoczęcie w 2017 roku ekspansji zagranicznej na wybranych rynkach. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></a>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
sierpniu 2018 roku Spółka zakończyła prace nad Urządzeniem medycznym
skierowanym bezpośrednio do środowiska medycznego - <i>„Braster
Pro – system profilaktyki raka piersi” </i>(dalej: „BRASTER
Pro”) i rozpoczęła jego sprzedaż.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%; font-variant: normal !important"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%; font-variant: normal !important">
 </o style="line-height: 115%; font-variant: normal !important"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Przyjęte
zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Podstawowym
przedmiotem działalności Spółki jest:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">produkcja
urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">badania
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zgodnie
ze Statutem Spółki, czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie
wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby
ograniczony czas trwania działalności Spółki.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Okres
objęty sprawozdaniem<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku z uwzględnieniem danych porównawczych za okres od 1
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zarząd
Spółki<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Obecna
III kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2017 roku, tj. w
dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członków Zarządu II kadencji, tj. za rok obrotowy 2016. Zgodnie ze
statutem Spółki kadencja wspólna wynosi trzy lata.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Na
dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania, Zarząd Spółki składa się z następujących osób:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 35.7pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
<tr>
<td valign="top" style="padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<a name="_Hlk506803647"><span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Marcin
Halicki</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span>     
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font></a>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td valign="top" style="padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">–
Prezes Zarządu,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Henryk
Jaremek</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span>     
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td valign="top" style="padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">–
Wiceprezes Zarządu.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Zmiany
w składzie osobowym Zarządu<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<a name="_Hlk524947315"><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
dniu 17 maja 2018 roku Konrad Kowalczuk z przyczyn osobistych złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span> </span><span style="line-height: 115%">Jednocześnie
Rada Nadzorcza Spółki uchwałami numer 1 oraz 2 z dnia 17 maja 2018 roku
powołała z dniem 17 maja 2018 roku Edwarda Mojeścika oraz Krzysztofa
Rabiańskiego w skład Zarządu spółki BRASTER, powierzając wyżej wskazanym
pełnienie funkcji członków Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z
chwilą podjęcia. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej, trzyletniej
kadencji, która rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2017 roku (informacja
przekazana raportem bieżącym nr RB/5/2018/ESPI z dnia 17 maja 2018 roku).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font></a>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Z
dniem 11 września 2018 roku Edward Mojeścik z przyczyn osobistych złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu pozostając w Spółce na
stanowisku Commercial & Strategy Director BRASTER S.A. (informacja
przekazana raportem bieżącym numer 32/2018/ESPI z dnia 12 września 2018
roku).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
dniu 28 września 2018 roku Krzysztof Rabiański, złożył rezygnację z
pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 1
października 2018 roku. Krzysztof Rabiański pozostał na stanowisku
Dyrektora Finansowego BRASTER S.A. (informacja przekazana raportem
bieżącym numer 35/2018/ESPI z dnia 28 września 2018 roku).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rada
Nadzorcza<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Obecna
III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2017
roku, tj. w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej III kadencji, tj. za rok
obrotowy 2016. Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja wspólna wynosi trzy
lata.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Na
dzień</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">31 grudnia 2018 roku w skład Rady
Nadzorczej wchodziły następujące osoby:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="473" style="width: 354.4pt">
<tr style="height: 8.3pt">
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 8.3pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Tadeusz
Wesołowski </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>         
           </span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="225" valign="top" style="width: 169.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; height: 8.3pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Przewodniczący Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Jacek
Bartmiński<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td width="225" valign="top" style="width: 169.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Kinga
Stanisławska</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>        
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="225" valign="top" style="width: 169.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Radosław
Wesołowski</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>           
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="225" valign="top" style="width: 169.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Krzysztof
Kaczmarczyk</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>       
            </span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="225" valign="top" style="width: 169.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Michał
Wnorowski</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>                              
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="225" valign="top" style="width: 169.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Na
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej
wchodziły następujące osoby:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="482" style="width: 361.5pt">
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Jacek
Bartmiński<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td width="235" valign="top" style="width: 176.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Przewodniczący Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Kinga
Stanisławska</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>        
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="235" valign="top" style="width: 176.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Witold
Łopuszański</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>           
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="235" valign="top" style="width: 176.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Sekretarz Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Grzegorz
Pielak</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>           
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="235" valign="top" style="width: 176.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Dariusz
Karolak <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td width="235" valign="top" style="width: 176.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top" style="width: 185.4pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Michał
Wnorowski</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>          
                    </span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
</td>
<td width="235" valign="top" style="width: 176.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">–
Członek Rady Nadzorczej.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Zmiany
w składzie osobowym Rady Nadzorczej <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
dniu 3 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło
uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach
Grzegorza Pielaka oraz Krzysztofa Rudnika. Ponadto Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady
Nadzorczej: Kingę Stanisławską oraz Jacka Bartmińskiego.</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
</span><span style="line-height: 115%">O powyższym zdarzeniu Emitent
informował raportem bieżącym nr 17/EPSI/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Ponadto
w dniu 28 września 2018 roku, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski zrezygnował
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z dniem 28
września 2018 roku. Jako powód rezygnacji podano inne obowiązki zawodowe
(informacja przekazana raportem bieżącym numer 36/2018/ESPI z dnia 28
września 2018 roku)<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Już
po dniu bilansowym, w dniu 8 stycznia 2019 roku Emitent otrzymał
rezygnację Tadeusza Wesołowskiego oraz Radosława Wesołowskiego z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z dniem 8
stycznia 2019 roku. Ponadto w dniu 8 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana
Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki, oraz uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej
Spółki: Pana Grzegorza Pielaka, Pana Dariusza Karolaka oraz Pana Witolda
Łopuszańskiego (informacja przekazana raportem bieżącym numer
3/2019/ESPI z dnia 8 stycznia 2019 roku).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wykaz
jednostek powiązanych ze Spółką<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w
sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości par.2 pkt
6 oraz na podstawie MSR 24, podmioty powiązane ze Spółką w roku 2018 to:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Henryk
Jaremek - Wiceprezes Zarządu Spółki, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą JARLOG Henryk Jaremek,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Marcin
Halicki - Prezes Zarządu Spółki, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Marcin Halicki,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dr
Zdrowie – podmiot, w którym wspólnikiem jest Członek Rady Nadzorczej.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Oddziały
samodzielnie bilansujące<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Jednostka
nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe
w myśl art. 51 ustawy o rachunkowości.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Łączenie
się spółek<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
okresach, za które zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie
wystąpiło połączenie jednostki z innym podmiotem, jak również jednostka
ta nie powstała z podziału innego podmiotu.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%; background-color: yellow; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%; background-color: yellow; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
 </o style="line-height: 115%; background-color: yellow; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Założenie
kontynuacji działalności gospodarczej</font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia
bilansowego. Na dzień sporządzenia tego sprawozdania Spółka posiada
środki finansowe w wysokości ok. 2, mln zł. Szerszy opis co do
możliwości kontynuowania działalności został ujęty w pkt 19 dodatkowych
not objaśniających. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Przekształcenie
sprawozdań finansowych </font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprawozdanie
finansowe za rok 2018 nie było przekształcane. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Porównanie
ujawnionych danych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami
rachunkowości z danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone
zgodnie z zasadami MSR<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprawozdanie
finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości różni
się od sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR pozycjami:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%; background-color: yellow; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%; background-color: yellow; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
 </o style="line-height: 115%; background-color: yellow; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Prace
rozwojowe</font></span></u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Niezakończone
prace rozwojowe wykazywane są w aktywach obrotowych jako krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe, koszty ochrony patentów i znaków towarowych
związanych z pracami rozwojowymi są prezentowane w długoterminowych
rozliczeniach międzyokresowych, a zgodnie z MSR</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">obie pozycje powinny być
prezentowane w wartościach niematerialnych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Analiza
komponentowa<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></u></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zgodnie
z MSR konieczne jest wyodrębnienie istotnych komponentów z wartości
środka trwałego i amortyzowanie ich zgodnie z ich okresem ekonomicznej
użyteczności. Według UoR nie jest to wymagane.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Płatności
w formie akcji</font></span></u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<a name="_Hlk524947007"><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
dniu 8 sierpnia 2018 roku </font></span></a><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”), przyjęło program motywacyjny
obejmujący lata 2018-2021 skierowany do kadry zarządzającej Spółki oraz
jej kluczowych pracowników. Celem realizacji programu jest stworzenie
mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz wzrost jej
wartości rynkowej. Warunkiem realizacji programu motywacyjnego na lata
2018-2021 będzie spełnienie wskazanych przez Spółkę kryteriów
lojalnościowych oraz jakościowych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Program
motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych
uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Warranty emitowane będą
nieodpłatnie, w formie materialnej jako papiery wartościowe imienne.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Projekt
zakłada wyemitowane 400 000 nowych akcji serii J. Cena emisyjna nowych
papierów ma wynieść 7,62 zł. Jest to średnia arytmetyczna kursów akcji
Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji
sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 1 stycznia 2018
roku do dnia 31 marca 2018. Warranty uprawniające do objęcia nowych
akcji będą wydawane Członkom Zarządu oraz osobom wskazanym przez Zarząd.
Maksymalna liczba warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres
obowiązywania programu to 400.000 sztuk, w tym 300.000 sztuk warrantów
subskrypcyjnych będzie przeznaczonych dla członków zarządu. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Zgodnie
z przyjętym przez NWZ Programem Motywacyjnym, a także mając na uwadze
założenia Programu Motywacyjnego, przedłożono członkom Zarządu oraz
kluczowym pracownikom Spółki propozycję przystąpienia do Programu
Motywacyjnego na lata 2018-2021, na warunkach określonych </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span>Załącznikiem
nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8
sierpnia 2018 roku, </span><span style="line-height: 115%">opublikowanym
raportem ESPI numer</span><span>27/2018/ESPI. Zgodnie z przekazana
informacją w raporcie bieżącym nr 38/2018 z dnia 10 października 2018
roku</span><span style="line-height: 115%"> wszyscy Członkowie Zarządu
oraz wskazani kluczowi pracownicy nie przystąpili do Programu
Motywacyjnego na zaproponowanych warunkach. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Program
motywacyjny ma być realizowany w okresie 10 lat, a jego celem jest
zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki
i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez trwałe związanie osób
uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. Spółka zgodnie z
ustawą o rachunkowości nie dokonywała wyceny programu motywacyjnego
zgodnie z MSSF 2, gdyż ustawa o rachunkowości nie narzuca obowiązku
takiej wyceny.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprawozdanie
z całkowitych dochodów</font></span></u></i><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">
<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sporządzając
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, Spółka zobowiązana byłaby do
sporządzenia sprawozdania z całkowitych dochodów. Ustawa o rachunkowości
nie wymaga sporządzenia tego sprawozdania. Spółka wykazuje wszystkie
koszty i przychody w rachunku zysków i strat.</font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Ujawnienia</font></span></u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym zostały przygotowane zgodnie z ustawą o
rachunkowości. Zakres ujawnień przygotowany w oparciu o MSR byłby
szerszy od prezentowanego.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Prezentacja
danych<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></u></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Niektóre
pozycje głównych elementów sprawozdania finansowego zgodnie z MSR
zostałyby zaprezentowane z większą bądź mniejszą szczegółowością.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Ujęcie
przychodów ze sprzedaży<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></u></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
przypadku sprzedaży łączącej dostawę urządzenia i związanej z nim usługi
przychody ze sprzedaży według MSR zostałyby ujęte z uwzględnieniem
względnego udziału poszczególnych elementów sprzedaży w łącznej cenie
uzyskiwanej od klienta.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacja
o korektach wynikających z zastrzeżeń podmiotów uprawnionych do badania<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Omówienie
przyjętych zasad rachunkowości.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprawozdanie
zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z roku 2019,
poz. 351 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.
Sprawozdanie zostało tez sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych (Dz.U. z roku 2017 poz. 277).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dane
finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach
złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. W związku z prezentacją
sprawozdania w tysiącach złotych mogą wystąpić różnice w saldach lub
pozycjach wynikające z zaokrągleń. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą
Spółki jest złoty polski (PLN).<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zasady
rachunkowości stosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania
finansowego:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wartości
niematerialne i prawne</font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">
<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wartości
te ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i
umarza metodą liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Odpisy
amortyzacyjne dokonywane są począwszy od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu wpisania wartości niematerialnej i prawnej do
ewidencji, do czasu zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością
początkową lub zakończenia użytkowania określonego składnika wartości
niematerialnych i prawnych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Składniki
majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 000 złotych
zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje
jednorazowego odpisu wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do
użytkowania.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wartości
niematerialne i prawne o wartości początkowej równej 10 000 złotych lub
wyższej, amortyzowane są metodą liniową. Stawka amortyzacyjna w
wysokości 10% jest ustalona dla know-how zakupionego w celu
zabezpieczenia własności technologii. Spółka amortyzuje koszty
zakończonych prac rozwojowych w okresie 5 lat czyli stawką 20% rocznie.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Do
wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również koszty
zakończonych prac rozwojowych, jeżeli produkt lub technologia
wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych
wiarygodnie określone, techniczna przydatność produktu lub technologii
została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie
jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu
technologii oraz koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według
przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania
technologii. W przypadku zakończonych prac rozwojowych związanych
bezpośrednio z rozwojem produktu, okres ich ekonomicznej użyteczności
ustalany jest indywidualnie.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Koszty
niezakończonych prac rozwojowych wykazywane są w pozycji czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Do
wartości niematerialnych i prawnych Spółka zalicza opłaty na ochronę
patentową i ochronę znaków towarowych, które są związane z pracami
rozwojowymi finalnej wersji </font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Systemu
BRASTER</font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">,
na podstawie kosztów poniesionych na uzyskanie ochrony w poszczególnych
krajach lub obszarach. Do czasu uzyskania ochrony znaku lub patentu
koszty te są wykazywane w zaliczkach na wartości niematerialne i prawne.
Wartość uzyskanych patentów i znaków towarowych powiązanych z pracami
rozwojowymi (uzyskanie ochrony znaków towarowych, które będą związane z
komercyjną wersją produktu np.: „BRASTER Tester” jest przenoszona na
długoterminowe rozliczenia okresowe kosztów). W bilansie wartości
niematerialne i prawne zostały wykazane w wartości netto.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">2.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Środki
trwałe, środki trwałe w budowie</font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">
<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Pozycje
te wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości
w art. 28, według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o
odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek
trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów
amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały
przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Środki
trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i
oddania ich do użytkowania.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Środki
trwałe o wartości początkowej równej 10 000 złotych lub wyższej
amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek odpowiadających
okresowi ich ekonomicznej użyteczności:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">grunty
nie podlegają amortyzacji;<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">budynek
produkcyjny 2,5%;<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">instalacja
w budynku 10%;<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">dla
urządzeń technicznych i maszyn 10% - 36%;<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">środki
trwałe o początkowej wartości niższej niż 10 000 złotych podlegają
amortyzacji jednorazowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Środki
trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
styczniu 2018 roku BRASTER S.A. przeprowadził inwentaryzację środków
trwałych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Należności</font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">
<b>długoterminowe</b> <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Należności
długoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty o ile nie
różnią się istotnie od wyceny według zamortyzowanego kosztu.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Odpisów
aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną
ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności
zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">4.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Inwestycje
w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wykazuje
się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, lub według ceny rynkowej bądź inaczej
określonej wartości godziwej.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">5.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Długoterminowe
aktywa finansowe</font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Udziały
w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych
wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny
nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin
wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w
cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania odnieść na kapitał z
aktualizacji wyceny.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">6.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zapasy<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zapasy
wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. </font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Na
koniec okresu dokonuje się odpisów aktualizujących zapasy, jeśli
wystąpią okoliczności uzasadniające ich dokonanie. Odpis aktualizujący
wartość zapasów odnoszony jest na pozostałe koszty operacyjne. Rozchody
z magazynów towarów i wyrobów gotowych wyceniane są według FIFO. W
pozycji zapasy ujmowane są udzielone zaliczki na poczet przyszłych
dostaw towarów i usług. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość
zapasów do ceny sprzedaży możliwej do uzyskania.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 17.4pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Należności
krótkoterminowe </font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: -.6pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Należności
krótkoterminowe<b> </b>prezentowane są w skorygowanej cenie
nabycia. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w
oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy
aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub finansowych - zależnie od rodzaju należności, której
odpis dotyczy.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">8.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Krótkoterminowe
aktywa finansowe (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne)</font></span></b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Instrumenty
finansowe klasyfikuje się w dniu ich nabycia lub powstania do
następujących kategorii:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">aktywa
finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">2)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">pożyczki
udzielone i należności własne,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">aktywa
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">4)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się
nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie
ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji,
jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg
rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby
znacząca.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Pożyczki
udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych
do obrotu – w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą
efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka
zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o
krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy
procentowej, można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona
za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca
przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni
się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności – w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy
procentowej.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności – w cenie
nabycia ustalonej w dniu nabycia, to jest w wartości godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej
kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy
ustalaniu wartości godziwej na ten dzień bilansowy uwzględnia się
poniesione przez jednostkę koszty transakcji. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<i><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wycena
środków pieniężnych następuje według wartości nominalnej.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<i><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">c)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Inne
środki pieniężne. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></i>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wycena
innych środków pieniężnych następuje według wartości nominalnej
powiększonej o odsetki naliczone na dzień bilansowy.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">9.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Kapitały
własne<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Kapitały
własne ujmowane są w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad
określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Kapitał
zakładowy wykazany jest w wysokości nominalnej zgodnie ze statutem
Spółki oraz wpisem do KRS. Kapitał zapasowy obejmuje wartość agio ze
sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Kapitał rezerwowy
tworzy się z podziału zysku, a także na podstawie uchwały o podwyższeniu
kapitału podstawowego w okresie przejściowym (do czasu wpisu
podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli wpis
następuje w innym okresie bilansowym niż podjęcie uchwały o podwyższeniu
kapitału) ewidencjonuje się podwyższenie kapitału zgodnie z datą
uchwały. Z datą wpisu podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym
dokonuje się przeksięgowania kwoty podwyższenia z kapitału rezerwowego
na kapitał podstawowy.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">10.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wartość
księgowa na akcję<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Wartość
księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to iloraz wartości
kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i liczby
zarejestrowanych akcji. </font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rozwodniona
w</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">artość
księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to iloraz wartości
kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i średnioważonej
liczby zarejestrowanych akcji zwykłych wyemitowanych w ciągu okresu </font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">oraz
akcji, co do których podjęto uchwałę o emisji, w tym przyznanych
warrantów.</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">
<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">11.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zysk
na akcję<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zysk
podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie
zysku netto za okres, przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki
przez liczbę akcji zwykłych wyemitowanych na koniec okresu. Zysk
rozwodniony przypadający na jedną akcje oblicza się poprzez podzielenie
zysku netto za okres, przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki
przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych wyemitowanych w ciągu okresu
oraz akcji, co do których podjęto uchwałę o emisji, w tym przyznanych
warrantów.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">12.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rezerwy
na zobowiązania<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rezerwy
tworzone są na:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 35.25pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">pewne
oraz o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których
kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 35.25pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">koszty
bieżącego okresu wyceniane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
wynikających:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" color="black">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" color="black" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">ze
świadczeń wykonanych na rzecz Spółki, których kwotę można wiarygodnie
określić;<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" color="black">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" color="black" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">ze
świadczeń, które będą wykonane i zafakturowane w następnym roku
obrotowym lecz dotyczą roku bieżącego.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Powstanie
zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne,
niewykorzystane urlopy. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">13.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zobowiązania
krótkoterminowe<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zobowiązania
w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
zobowiązania wyceniane są w skorygowanej cenie nabycia.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">14.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zobowiązania
finansowe<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wykazane
w bilansie krótkoterminowe zobowiązania wycenia się w zależności od
kategorii tych zobowiązań. Otrzymane pożyczki i wyemitowane obligacje
wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje
się w księgach rachunkowych w momencie otrzymania środków pieniężnych.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się
w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze
zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">15.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Czynne
i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Czynne
rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty ponoszone lub ujęte w
księgach w okresie bieżącym, które będą stanowiły koszty następnych
okresów sprawozdawczych. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazuje się wartość
uzyskanej ochrony patentów i ochrony znaków towarowych. Rozliczenie
kosztów w czasie dokonywane jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu wprowadzenia danej ochrony patentu lub ochrony
znaku do ewidencji księgowej. Ochronę patentową i ochronę znaków
towarowych wprowadza się do ewidencji na podstawie informacji o
uzyskaniu prawomocnej ochrony na terytorium danego kraju lub obszaru.
Okres rozliczania kosztów ochrony patentowej oraz ochrony znaków
towarowych jest ustalany indywidualnie na okres nie krótszy niż okres
trwania ochrony. Rozliczenie kosztów w czasie do czasu zakończenia prac
rozwojowych jest odnoszone w koszty prac rozwojowych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się
koszty niezakończonych prac rozwojowych dotyczące testów, prac nad
rozwojem technologii i produktu, opracowania oprogramowania oraz
rozliczenia w czasie kosztów ochrony patentów i opłat za ochronę znaków
towarowych.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Czynne
rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się według cen nabycia.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dotyczą abonamentów zapłaconych z
góry.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rozliczenia
międzyokresowe przychodów obejmują środki otrzymane z dotacji na
sfinansowanie prac rozwojowych. Kwoty zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów zwiększają pozostałe przychody operacyjne
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych kosztów prac rozwojowych lub
w momencie ujęcia kosztów, na których sfinansowanie otrzymano dane
dotacje. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się w wartości
nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">16.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rezerwy
i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Rezerwę
na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich
różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz
straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu
zasad ostrożności.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Wysokość
rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku
powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic
przejściowych. Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
wykazywane są oddzielnie.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">17.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
i pasywa wyrażone w walutach obcych<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Na
dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych przelicza się
według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Kurs
średni NBP wynosił na dzień:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 39.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">31.12.2018
</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span>                                        
</span><span style="line-height: 115%">4,3000 PLN/EUR.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 39.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">29.12.2017
</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span>                                        
</span><span style="line-height: 115%">4,1709 PLN/EUR.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Kurs
średni NBP w okresie:<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 39.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">01.01.2018
do 31.12.2018 </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span>              
              </span><span style="line-height: 115%">4,2669
PLN/EUR.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 39.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">01.01.2017
do 31.12.2017 </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span>              
              </span><span style="line-height: 115%">4,2447
PLN/EUR.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 39.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">18.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Przychody
ze sprzedaży<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Przychody
ze sprzedaży </font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">ujmowane
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska
korzyści ekonomiczne </font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">związane
z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny
sposób. W </font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">przychodach
ze sprzedaży ujmowane są przychody powstające w toku zwykłej
działalności operacyjnej tj. przychody ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Przychody
ze sprzedaży produktów i materiałów ujmowane są w momencie dostawy, gdy
na nabywcę zostanie przeniesione ryzyko i korzyści wynikające z praw
własności. </font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Przychody
ze sprzedaży wykazuje się w kwotach netto.</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Przychody
ze sprzedaży usług dotyczą abonamentów i pakietów badań. Abonamenty oraz
pakiety badań opłacone z góry za następne okresy wykazywane są jako
rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczane liniowo za opłacony
okres.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Towary</font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">
ujmowane są w momencie dostawy, gdy na nabywcę zostanie przeniesione
ryzyko i korzyści wynikające z praw własności. </font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Przychody
ze sprzedaży towarów wykazuje się w kwotach netto.</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">19.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Koszty
operacyjne<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Koszty
operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów
prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%">
 </o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">20.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Podatek
dochodowy<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span></b>
</p>
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Podatek
wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest
naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i
strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z
tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.</font></span>
</body>
</html>
Plik Opis
BRASTER_Sprawozdanie_Finasnowe_2018.pdfBRASTER_Sprawozdanie_Finasnowe_2018.pdf BRASTER S.A.

BILANS
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Noty w tys.
2018 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 35 125 36 806
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 13 171 13 555
- wartość firmy 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 20 691 22 001
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 81 88
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 81 88
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 1 182 1 162
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 276 248
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 906 914
II. Aktywa obrotowe 19 403 36 801
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 5 539 5 005
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 768 1 126
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 768 1 126
3. Inwestycje krótkoterminowe 5 568 25 274
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 5 568 25 274
a) w jednostkach powiązanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 175 166
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 393 25 108
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 7 528 5 396
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0
A k t y w a r a z e m 54 528 73 607
PASYWA
I. Kapitał własny 29 015 48 797
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 917 917
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 100 478 100 478
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -52 598 -27 706
6. Zysk (strata) netto -19 782 -24 892
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 513 24 810
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 302 374
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 29
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 265 310
a) długoterminowa 34 26
b) krótkoterminowa 231 284
1.3. Pozostałe rezerwy 35 35
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 35 35
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 0 11 025
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 11 025
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 12 957 3 326
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 12 957 3 326
3.4. Fundusze specjalne 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 12 254 10 085
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 254 10 085
a) długoterminowe 4 928 5 242
b) krótkoterminowe 7 326 4 843
P a s y w a r a z e m 54 528 73 607
Wartość księgowa 29 015 48 797
Liczba akcji (w szt.) 9 168 574 9 168 574
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,16 5,32
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 168 574 7 335 697
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 3,16 6,65
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Nota w tys.
2018 2017
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
- 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Noty w tys.
2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 866 397
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 665 284
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 201 113
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 397 653
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 292 269
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 105 384
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 469 -256
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 2 848 4 831
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 15 108 16 587
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -17 487 -21 674
VII. Pozostałe przychody operacyjne 760 406
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 0
2. Dotacje 313 351
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 446 55
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 202 2 913
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 224 168
2. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 1 978 2 745
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 929 -24 181
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 261 286
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 232 281
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 29 5
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 1 168 1 150
1. Odsetki w tym: 873 1 150
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 295 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -19 836 -25 045
XIII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> -54 -153
część bieżąca
a) część odroczona -54 -153
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> -19 782 -24 892
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -19 782 -24 892
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 168 574 9 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> -2,16 -2,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 168 574 7 335 697
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> -2,16 -3,39
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
w tys.
2018 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 797 34 840
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 797 34 840
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 917 617
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 300
a) zwiększenia (z tytułu) 0 300
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 300
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
- 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 917 917
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 100 478 61 929
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 38 549
a) zwiększenia (z tytułu) 0 40 200
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 40 200
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 651
- pokrycia straty 0 0
- pokrycia kosztów pozyskania kapitałów 0 1 651
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 100 478 100 478
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -13 318
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -13 318
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -27 706 -13 318
a) zwiększenia (z tytułu) -24 892 -14 388
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -24 892 -14 388
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -52 598 -27 706
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -52 598 -27 706
6. Wynik netto -19 782 -24 892
zysk netto
a) strata netto -19 782 -24 892
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 015 48 797
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 015 48 797
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
w tys.
2018 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -19 782 -24 892
II. Korekty razem 2 498 -3 452
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 3 215 4 238
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 293
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -71 94
7. Zmiana stanu zapasów -534 447
8. Zmiana stanu należności 365 1 072
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -486 -9 209
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 -387
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -17 284 -28 344
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 521 2 001
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 521 2 001
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 521 -2 001
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 38 849
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 38 849
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 907 792
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 907 333
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 160
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 299
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -907 38 057
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -19 712 7 712
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19 712 7 712
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 25 108 17 396
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 393 25 108
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

<font face='Times New Roman'></font>
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2018 2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 8 896 9 911
b) wartość firmy 0 0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 546 2 670
- oprogramowanie komputerowe 3 546 2 670
d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 729 974
Wartości niematerialne i prawne, razem 13 171 13 555
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 13 161 3 457 974 17 592
b) zwiększenia (z tytułu) 539 1 622 1 567 3 728
- aktualizacja oprognamowania, nowe funkcje 539 1 622 1 567 3 728
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 812 1 812
- przyjęcie do używania zakupionych i wytworzonych WNIP 1 812 1 812
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 13 700 5 079 729 19 508
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 250 787 4 037
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 554 746 2 300
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4 804 1 533 6 337
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 8 896 3 546 729 13 171
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 13 171 13 555
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 13 171 13 555
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2018 2017
a) środki trwałe, w tym: 20 667 21 312
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 057 1 057
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 039 8 352
- urządzenia techniczne i maszyny 10 930 11 157
- środki transportu 22 26
- inne środki trwałe 619 720
b) środki trwałe w budowie 24 172
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 517
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 20 691 22 001
<p>W roku 2016 Spółka nabyła nieruchomość w Szeligach, w której jest zarejestrowana siedziba BRASTER. Nieruchomość wraz z gruntem została nabyta za kwotę 5,3 mln złotych. Zakup nieruchomości został częściowo sfinansowany kredytem w kwocie 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2018 do spłaty pozostało 728 tyś. zł.</p>

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 057 9 068 11 808 35 1 413 23 381
b) zwiększenia (z tytułu) 0 37 217 0 27 281
- zwiększenie wartości budynku o odsetki prowizję od kredytu. 37 37
- urządzeni do badania odpowiedzi barwowej, fomy wtryskowe 217 217
- rozbudowa linii, aplikator 27 27
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 057 9 105 12 025 35 1 440 23 662
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 716 651 9 693 2 069
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 350 444 4 128 926
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 066 1 095 13 821 2 995
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 057 8 039 10 930 22 619 20 667
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span><font face="Arial">Spółka przeprowadziła test na utratę wartości
aktywów trwałych obejmujących wartości niematerialne i prawne oraz
rzeczowe aktywa trwałe (bez uwzględnienia kwot dotacji finansujących te
aktywa i ujętych wśród rozliczeń międzyokresowych przychodów) w związku
z pojawieniem się przesłanek utraty wartości (brak sprzedaży i
rentowności, spadek kapitalizacji giełdowej spółki poniżej wartości
księgowej). Test przygotowano w oparciu o projekcję przychodów i wyników
Spółki w okresie pięciu lat. W teście wykorzystano metodę
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w celu ustalenia wartości
użytkowej testowanych aktywów przy kluczowych parametrach - stopa
dyskonta: 18,68%, okres wzrostu Spółki po okresie objętym prognozą -
2,5%. Test nie wykazał utraty wartości aktywów. W przypadku
równoczesnego wzrostu stopy dyskonta do poziomu 20,4% oraz spadku stopy
wzrostu po okresie prognozy do 1% wartość użytkowa testowanych aktywów
zrównałaby się z ich wartością księgową.</font></span>
</p>
</body>
</html>

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2018 2017
a) własne 20 687 22 001
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 4 0
- ekspres do kawy 4 0
Środki trwałe bilansowe, razem 20 691 22 001
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2018 2017
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 81 88
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
- od innych jednostek (z tytułu) 81 88
- Kaucja za wynajem 81 88
Należności długoterminowe netto 81 88
b) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności długoterminowe brutto 81 88
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 88 70
b) zwiększenia (z tytułu) 22 18
- dopłata kaucji za wynajem 22
c) zmniejszenia (z tytułu) 29 0
- zwrot kaucji za wynajem 29
d) stan na koniec okresu 81 88
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej 81 88
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 81 88
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
stan na koniec okresu
- 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
aa) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2018 2017
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2018 2017
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 248 69
a) odniesionych na wynik finansowy 248 69
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 276 248
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 276 248
- pozostałe rezerwy 276 248
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 248 69
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 248 69
- pozostałe rezerwy 248 69
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 276 248
a) odniesionych na wynik finansowy 276 248
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 906 914
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 906 914
- prawa ochronne do patentów 743 722
- prawa ochronne do znaków towarowych 162 189
- koszty innych okresów 1 3
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 906 914
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Lista praw ochronnych do patentów i znaków towarowych:<br/>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<b><i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Patenty:</font></span></u></i></b>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">patent
050004 P.390 319 </font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">„Ciekłokrystaliczna
emulsja typu olej w wodzie i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej
emulsji” (an<i>g: „Liquid – crystal emulsion oil in water type and
a preparation method of the liquid – crystal emulsion”);</i></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><i><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">patent
050005 P.390 320</font></span></i><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">
</font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">„Mieszanina
związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin
ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie" <i>(ang:</i> <i>„Mixture
of liquid-crystal compounds, system of three liquid-crystal mixtures and
their use”);</i></font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">patent
050030 P.398 030 “</font><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zestaw
trzech mieszanin ciekłokrystalicznych i jego zastosowanie do wykrywania
anomalii termicznych oraz sposób diagnozowania tych anomalii”<i>
</i></font><i><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">(ang:</font></i><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">
</font><i><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">„A
device for imaging, recording and saving thermographic image, a system
of three liquid crystal used by this device and its application for the
detection of thermal anomalies, and method of diagnosing these
anomalies”).</font></i></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<b><i><u><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Znaki
Towarowe:</font></span></u></i></b>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Z.412900</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span> 
</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%">„BREAST LIFE TESTER”;</span></font>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Z.412901</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span> 
</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%">„BRASTER SCANER”;</span></font>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Z.412902</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span> 
</span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%">BRASTER TESTER”;</span></font>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">CTM
012122172 „BRASTER BREAST LIFE TESTER”.</font></span>
</p>
</body>
</html>

ZAPASY w tys.
2018 2017
a) materiały 3 056 468
b) półprodukty i produkty w toku 128 150
c) produkty gotowe 159 1
d) towary 896 189
e) zaliczki na dostawy i usługi 1 300 4 197
Zapasy, razem 5 539 5 005
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Materiały obejmują podzespoły elektroniczne, płytę główną, listwy led,
baterie, uchwyty, obejmy, matryce ciekłokrystaliczne. Zaliczki na
dostawy obejmują głównie zaliczki na dostawy komponentów elektronicznych
i surowców do produkcji urządzenia BRASTER.
</p>
</body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych 0 0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
c) należności od pozostałych jednostek 768 1 126
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 185 108
- do 12 miesięcy 185 108
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 582 1 013
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 1 5
Należności krótkoterminowe netto, razem 768 1 126
d) odpisy aktualizujące wartość należności 17 21
Należności krótkoterminowe brutto, razem 785 1 147
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 185 108
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 185 108
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 582 1 013
c) inne, w tym: 1 5
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 1 5
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 768 1 126
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 17 21
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 785 1 147
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu 21 0
a) zwiększenia (z tytułu) 17 21
- niezapłacone należności od odbiorców 17 21
b) zmniejszenia (z tytułu) 21 0
- -odwrócenie odpisu za 2017 rok 21 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 17 21
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 753 1 126
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie w tys. EUR 4 0
po przeliczeniu na tys. zł 15 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 768 1 126
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca 69 81
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
e) powyżej 1 roku 0 0
f) należności przeterminowane 133 48
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 202 129
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -17 -21
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 185 108
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2018 2017
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font>
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2018 2017
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) w pozostałych jednostkach 175 166
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki 175 166
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 393 25 108
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45 37
- inne środki pieniężne 5 348 25 071
- inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 5 568 25 274
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2018 2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 175 166
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 175 166
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 5 371 25 108
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie w tys. EUR 5 0
po przeliczeniu na tys. zł 22 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 5 393 25 108
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2018 2017
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 528 5 396
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- ubezpieczenia 77 93
- koszty innych okresów 428 513
- prace rozwojowe, inne 23 545
- środki z dotacji dotacji NCBIR przekazane Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 000 4 245
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 7 528 5 396

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Open Sans,sans-serif" size="2"><span>a) odpisy aktualizujące
wartość należności -17 tys.</span></font><font size="2"><br/></font>
</p>
<span><font size="2" face="Open Sans,sans-serif">b) odpisy aktualizujące
wartość wyrobów gotowych w magazynie -197 tys.</font></span>
</body>
</html>
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje serii A zwykłe brak nieograniczone 1 425 000 142 500 gotówka 13.12.2011 01.01.2011
Akcje serii B zwykłe brak nieograniczone 1 047 291 104 729 gotówka 10.05.2012 01.01.2012
Akcje serii C zwykłe brak nieograniczone 30 000 3 000 gotówka 05.04.2013 01.01.2012
Akcje serii D zwykłe brak nieograniczone 60 549 6 055 gotówka 06.05.2016 01.01.2013
Akcje serii E zwykłe brak nieograniczone 500 000 50 000 gotówka 14.05.2014 01.01.2013
Akcje serii F zwykłe brak nieograniczone 2 600 000 260 000 gotówka 09.06.2015 01.01.2013
Akcje serii H zwykłe brak nieograniczone 505 734 50 573 gotówka 09.06.2015 01.01.2013
Akcje serii I zwykłe brak nieograniczone 3 000 000 300 000 gotówka 11.08.2017 01.01.2017
Liczba akcji, razem 9 168 574
Kapitał zakładowy, razem 916 857
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2018 2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 100 478 100 478
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 100 478 100 478
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2018 2017
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2018 2017
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2018 2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 29 3
a) odniesionej na wynik finansowy 29 3
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 2 29
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 2 29
- naliczone odsetki 2 29
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 29 3
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 29 3
- naliczone odsetki 29 3
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 29
a) odniesionej na wynik finansowy 2 29
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 26 23
b) zwiększenia (z tytułu) 8 3
- rezerwa na odprawy emerytalne i pośmiertne 8 3
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 34 26
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 284 234
b) zwiększenia (z tytułu) 50
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 34
- rezerwa na odprawy emerytalne i pośmiertne 16
c) wykorzystanie (z tytułu) 53 0
- zmniejszenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 53 0
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 231 284
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2018 2017
a) stan na początek okresu 35 20
b) zwiększenia (z tytułu) 35 20
- rezerwa na usługi doradcze (badanie sprawozdania) 35 35
c) wykorzystanie (z tytułu) 35 20
- rezerwa na usługi doradcze (badanie sprawozdania) 35 20
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 35 35
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2018 2017
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 0 11 025
- kredyty i pożyczki 0 1 308
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 9 717
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 0 11 025
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2018 2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat 10 700
b) powyżej 3 do 5 lat 325
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 11 025
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 11 025
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 11 025
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
W 2017 w zobowiązaniach długoterminowych wykazany był kredyt
inwestycyjny i kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w
Łosicach w grudniu 2016 roku. Kredyty zostały zaciągnięte w celu
sfinansowania zakupu budynku, w którym mieści się siedziba Spółki oraz
na potrzeby operacyjne Spółki. Termin spłaty obu kredytów upływa w
okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, więc są one
wykazywane w pozycji kredyty i pożyczki w zobowiązaniach
krótkoterminowych.
</p>
</body>
</html>
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji z zobowiązań długoterminowych
zostały przeniesione do zobowiązań krótkoterminowych.
</p>
</body>
</html>
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2018 2017
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 12 957 3 326
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 059 658
długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 776 788
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 910 1 685
- do 12 miesięcy 910 1 685
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 180 190
- z tytułu wynagrodzeń 24 5
- inne (wg tytułów) 8 0
fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 12 957 3 326
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2018 2017
a) w walucie polskiej w tys. 564 986
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie w tys. EUR 80 165
po przeliczeniu na tys. zł 346 699
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 910 1 685
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Bank Spółdzielczy w Łosicach Łosice 1 300 w tys. 727 w tys. WIBOR 3M+3,50% 30.09.2019 weksel własny in blanco kredyt inwestycyjny
Bank Spółdzielczy w Łosicach Łosice 1 000 w tys. 332 w tys. WIBOR 3M+3,50% 31.12.2019 weksel własny in blanco kredyt obrotowy
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zabezpieczeniem udzielonych kredytów są: 1. cesja na rzecz BS w Łosicach
praw z umowy ubezpieczenia budynku wraz z wyposażeniem nieruchomości, 2.
pełnomocnictwo do rachunku bankowego bieżącego prowadzonego w BS w
Łosicach. 3. Oświadczenie Braster S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 por. 1p. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego według aktu
notarialnego Repertorium A Nr 9120/2016 z dnia 12.12.2016. 4. Hipoteka
umowna do kwoty 3 910 tys. obciążająca nieruchomość w księdze wieczystej
na rzecz BS w Łosicach.
</p>
</body>
</html>
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Obligacje serii A 10 500 000 7,50 % w pierwszym okresie
5,70+ Wibor 6M w kolejnych okresach
29.05.2019 zastaw zwykły na przedmiocie zastawu
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<font face="Arial">Termin wykupu wszystkich obligacji przypada na dzień
29.05.2019 roku. </font>
</p>
<p class="MsoNormal">
<font face="Arial">Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji oraz
Ustawą o obligacjach są zabezpieczone: </font>
</p>
<p class="MsoNormal">
<font face="Arial">-zestawem cywilnym na kluczowych maszynach i
urządzeniach linii technologicznej do produkcji matryc
ciekłokrystalicznych, zaprojektowanych w celu prowadzenia działalności
gospodarczej przez Emitenta, zlokalizowanej w Szeligach, do najwyższej
sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% łącznej wartości nominalnej
istniejących Obligacji na dzień zawarcia umowy zastawu cywilnego.
Zawarcie umowy zastawu zwykłego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30
listopada 2018 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018. Zastaw
zwykły wygaśnie w dniu, w którym zastaw rejestrowy na Przedmiocie
Zastawu wskazany poniżej zostanie w sposób ważny zarejestrowany w
rejestrze zastawów i nie stanie się nieskuteczny lub w dniu, w którym
Obligacje zostaną w pełni spłacone w sposób bezwarunkowy i nieodwołany,
w zależności od tego, który z tych dni przypadnie wcześniej.<br/><br/></font>
</p>
<span style="line-height: 107%"><font face="Arial">-zastawem rejestrowym
na kluczowych maszynach i urządzeniach linii technologicznych do produkcji
matryc ciekłokrystalicznych, zaprojektowanych w celu prowadzenia
działalności gospodarczej. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie do dnia
15 marca 2019 roku poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów</font></span><font face="Arial"><span style="line-height: 115%">.</span></font>

<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial">W dniu 3 stycznia br.
Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla <a href="http://m.st">m.st</a>.
Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia
20 grudnia 2018 roku o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego
na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta w postaci kluczowych maszyn
i urządzeń linii technologicznej do produkcji matryc
ciekłokrystalicznych.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font face="Arial">Zastaw rejestrowy
ustanowiony został  na rzecz administratora zastawu - spółki MWW
TRUSTEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
jako zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A
wyemitowanych przez Emitenta w 2016 roku, o czym Emitent informował
raportem bieżącym nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i stanowi
wykonanie zobowiązania Emitenta do zawarcia umów o ustanowienie
przedmiotowego zabezpieczenia przewidzianego warunkami emisji obligacji
serii A, przyjętymi przez Zarząd Emitenta w dniu 14 listopada 2016 roku.
Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 1/2019/ESPI z dnia 3
stycznia 2019 roku.</font></span>
</p>
</body>
</html>
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2018 2017
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2018 2017
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów 12 254 10 085
- długoterminowe (wg tytułów) 4 928 5 242
- rozliczenie abonamentów zapłaconych za 24 miesiące 13 10
- refundacja PARP 64 64
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej refundacji środków trwałych w budowie projektu BREASTLIFE ze środków europejskich 3 795 3 815
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu INNOMED ze środków NCBiR 1 056 1 353
- krótkoterminowe (wg tytułów) 7 326 4 843
- rozliczenie abonamentów zapłaconych za 24 miesiące 13 200
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej refundacji środków trwałych w budowie projektu BREASTLIFE ze środków europejskich 78 78
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej refundacji środków trwałych w budowie projektu BREASTLIFE ze środków europejskich 7 235 4 565
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 12 254 10 085
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-left: 17.85pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font color="black" face="Arial">Rozliczenia międzyokresowe
przychodów obejmują:</font></span><font face="Arial"><br/>-</font><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="black" face="Arial">
</font></span><font color="black" face="Arial"><span style="line-height: 115%">środki
otrzymane z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) w ramach
projektu INNOMED pt.: „<i>Opracowanie innowacyjnego w skali świata
urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów
termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania
porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod
diagnostycznych”</i>;</span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 17.85pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font color="black" face="Arial">-
środki otrzymane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”)
dotyczące realizacji etapu 4.1. na sfinansowanie prac rozwojowych
związanych z realizacją projektu BREASTLIFE</font></span><font color="black" face="Arial"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">Etap 4.1 obejmuje wdrożenie badań
przemysłowych i prac rozwojowych („1.4”), zrealizowanych w ramach
dofinansowania z PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata
2007-2013 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Działanie 4.1 ”Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia”. </span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 17.85pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="black" face="Arial">-
</font></span><font color="black" face="Arial"><span style="line-height: 115%">Opłacone
z góry przez klientów abonamenty i pakiety badań na przyszłe miesiące.</span></font>
</p>
</body>
</html>

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
<p>Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i średnioważonej liczby zarejestrowanych akcji zwykłych wyemitowanych w ciągu okresu oraz akcji, co do których podjęto uchwałę o emisji, w tym przyznanych warrantów. </p>
Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2018 2017
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek 28 323 16 590
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem 28 323 16 590
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 50.2pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">BRASTER
S.A. wystawiła dwa weksle in blanco jako zabezpieczenie kredytów
obrotowego i inwestycyjnego, udzielonych Spółce przez Bank Spółdzielczy
w Łosicach. Weksle są na kwoty 1.000.000 zł i 1.300.000 zł powiększone o
odsetki umowne. W związku z zawartymi umowami kredytowymi ustanowiono
też hipotekę umowną do kwoty 3.910.000 zł obciążająca nieruchomość
ujawnioną w księdze wieczystej zakupionej nieruchomości. Hipotekę
ustanowiono na rzecz</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">BS w Łosicach. Zabezpieczeniem
udzielonego kredytu jest też:</span></font>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 108.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">przelew
na rzecz BS w Łosicach praw z umowy ubezpieczenia budynku wraz z
wyposażeniem zlokalizowanego na ww. nieruchomości,</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 108.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">pełnomocnictwo
do rachunku bieżącego prowadzonego w BS w Łosicach, oraz </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 108.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">oświadczenie
BRASTER SA o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par, 1 p. 5
Kodeksu postępowania cywilnego wg. Aktu notarialnego Repertorium A Nr
9120/2016 z dnia 12.12.2016.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 50.2pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Wyżej
wymienione zabezpieczenia obowiązują przez cały okres trwania umów
kredytowych oraz zabezpieczają wszelkie wierzytelności pieniężne
związane z windykacją w/w należności.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 50.2pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
księdze wieczystej zakupionej nieruchomości wpisana była dodatkowo
hipoteka umowna do kwoty 2.770.000 zł, zabezpieczająca wierzytelność
poprzednich właścicieli w/w nieruchomości. W związku z dokonaną w 2017
roku całkowitą spłatą wszelkich zobowiązań przez Spółką w stosunku do
poprzednich wierzycieli.</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">Została wydana zgoda do
wykreślenia powyższej hipoteki wg. aktu notarialnego. Powyższa hipoteka
umowna została wykreślona z księgi wieczystej.</span></font>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 50.2pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">BRASTER
S.A. zobowiązała się do dokonania zakupu 50 tys. sztuk urządzeń Braster
w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. W przypadku nie spełnienia
tego warunku, BRASTER pokryje ROSTI koszty przygotowania uruchomienia
produkcji w kwocie 40 tys. EUR. (172 tys.zł)</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 50.2pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Symbol" color="#BA004A">·</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="#BA004A">        
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zgodnie
z §13 Warunków Emisji Obligacji serii A, Wierzytelności Obligatariuszy
wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie na
rzecz Administratora Zastawu, reprezentującego Obligatariuszy: </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 86.2pt; text-indent: -18.0pt">
<span><font size="9.0pt" face="Courier New" color="black">o</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">   
</font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zastawu
cywilnego na kluczowych maszynach i urządzeniach linii technologicznej
do produkcji matryc ciekłokrystalicznych, zaprojektowanej w celu
prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i zlokalizowanej w
Szeligach, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 130% łącznej
wartości nominalnej istniejących Obligacji na dzień zawarcia umowy
zastawu cywilnego. Zawarcie umowy zastawu zwykłego nastąpi nie wcześniej
niż 30 listopada 2018 roku i nie później niż 31 grudnia 2018 roku.
Zastaw zwykły wygaśnie w dniu, w którym zastaw rejestrowy zostanie w
sposób ważny zarejestrowany w rejestrze zastawów i nie stanie się
nieskuteczny lub w dniu, w którym Obligacje zostaną w pełni spłacone w
sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, w zależności od tego. który z tych
dni przypadnie wcześniej. </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 86.2pt; text-indent: -18.0pt">
<span><font size="9.0pt" face="Courier New" color="black">o</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">   
</font></span><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zastawu
rejestrowego na kluczowych maszynach i urządzeniach linii
technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych,
zaprojektowanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zastaw
ustanowiony zostanie do dnia 15 marca 2019 roku poprzez stosowny wpis do
rejestru zastawów. Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego
ustanowione zostanie do najwyższej sumy zabezpieczenia równej wartości
130% łącznej wartości nominalnej istniejących Obligacji na dzień
zawarcia umowy zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy na Przedmiocie
Zastawu zostanie ustanowiony na podstawie odpowiedniej umowy zastawu
rejestrowego zawartej przez Emitenta z Administratorem Zastawu, nie
wcześniej niż 30 listopada 2018 roku i nie później niż do dnia 31
grudnia 2018 roku. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego zostanie złożony
przez Emitenta w terminie 7 od dnia zawarcia umowy zastawu rejestrowego. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zgodnie
z oszacowaniem środków trwałych stanowiących linię technologiczną do
produkcji matryc ciekłokrystalicznych sporządzonym na dzień 25
października 2018 roku wartość Przedmiotu Zastawu wyceniona został na
kwotę 6.121.600 zł. </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span> </span><span style="line-height: 115%">W
dniu 3 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów z dnia 20 grudnia 2018 roku o w wpisie do rejestru zastawów
zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Emitenta w
postaci kluczowych maszyn i urządzeń linii technologicznej do produkcji
matryc ciekłokrystalicznych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został</span><span> 
</span><span style="line-height: 115%">na rzecz administratora zastawu -
spółki MWW TRUSTEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie jako zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji
serii A wyemitowanych przez Emitenta w 2016 roku i stanowi wykonanie
zobowiązania Emitenta do zawarcia umów o ustanowienie przedmiotowego
zabezpieczenia przewidzianego warunkami emisji obligacji serii A,
przyjętymi przez Zarząd Emitenta w dniu 14 listopada 2016 roku.
Najwyższa kwota zabezpieczenia stanowi równowartość 130% wartości
nominalnej Obligacji serii A niewykupionych na dzień zawarcia umowy
zastawu i jest równa kwocie 13.650.000 (słownie: trzynaście milionów
sześćset pięćdziesiąt tysięcy) </span></font><span style="line-height: 115%"><font color="black" face="Arial">złotych.</font></span><font face="Arial"><br/><br/>Umowa
z NCBIR nr INNOMED/I/14/CBR/2014 na dofinansowanie projektu pt."
Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER
przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych
patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące
skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka
piersi". Maksymalna kwota dofinansowania 8 291 tys zł.</font><br/><br/>
</p>
</body>
</html>
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 665 284
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 544 284
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 543 284
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 122 0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 665 284
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 665 284
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2018 2017
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 201 113
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2018 2017
a) kraj 178 113
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 23 0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 201 113
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 201 113
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2018 2017
a) amortyzacja 3 215 4 238
b) zużycie materiałów i energii 759 848
c) usługi obce 7 396 8 977
d) podatki i opłaty 352 561
e) wynagrodzenia 6 392 5 758
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 977 927
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 172 2 674
- podróże służbowe 261 487
- reprezentacja i reklama 748 1 338
- pozostałe 162 850
Koszty według rodzaju, razem 20 263 23 983
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 013 -2 296
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 848 -4 831
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -15 108 -16 587
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 294 269
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Odsetki oraz
różnice kursowe nie powiększyły ceny nabycia towarów i kosztów
wytworzenia produktów w roku obrotowym.</font></span>
</p>
</body>
</html>

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 305 33
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość towarów 0 33
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość magazynów 262 0
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności 43 0
b) pozostałe, w tym: 141 22
- sprzedaż infrastruktury badawczej 3 22
- korekty lat poprzednich 138 0
Inne przychody operacyjne, razem 446 55
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2018 2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
b) pozostałe, w tym: 2 202 2 913
- utylizacja półproduktów 0 363
- aktualizacja wartości magazynów 186 147
- aktualizacja wartości należności 38 21
- niewykorzystane moce produkcyjne 1 613 1 877
- pozostałe koszty 365 505
Inne koszty operacyjne, razem 2 202 2 913
<p>Utylizacja półproduktów, dotyczy półproduktów które zostały wykorzystane podczas testów, a także optymalizacji wydajności linii produkcyjnej. Wartość magazynów została przeszacowana do ceny sprzedaży. Niewykorzystane moce produkcyjne stanowią część kosztów wynikających z nie w pełni zaangażowanych zasobów produkcyjnych.</p>
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2018 2017
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek 9 6
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 9 6
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) pozostałe odsetki 223 275
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 223 275
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 232 281
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) dodatnie różnice kursowe 29 5
- zrealizowane 27 5
- niezrealizowane 2
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem 29 5
<font face='Times New Roman'></font>

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2018 2017
a) od kredytów i pożyczek 80 111
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 80 111
b) pozostałe odsetki 793 1 039
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 793 1 039
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 873 1 150
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">Pozycja pozostałe odsetki dotyczy odsetek z
tytułu emisji obligacji i aktualizacji wartości obligacji metodą
zamortyzowanego kosztu.</font>
</p>
</body>
</html>

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2018 2017
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 25
- zrealizowane 23
- niezrealizowane 2
utworzone rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 270
- koszty emisji obligacji 270
Inne koszty finansowe, razem 295
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2018 2017
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2018 2017
1. Zysk (strata) brutto -19 837 -25 045
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 374 363
- przychody nie podlegające opodatkowaniu -621 -479
- koszty nie podlegające zaliczeniu w koszty podatkowe 1 104 861
- koszty podlegające zaliczeniu w koszty podatkowe (min. z innych okresów) -109 -20
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -19 463 -24 683
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0
- wykazany w rachunku zysków i strat 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
<font face='Times New Roman'></font>

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2018 2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 76 65
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -130 -218
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem -54 -153
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Podatek
odroczony nie został ujęty w kapitale własnym. Podatek odroczony nie
został ujęty w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy. Podatek
dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat nie dotyczy działalności
zaniechanej, ani wyniku na operacjach nadzwyczajnych.</font></span>
</p>
</body>
</html>

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2018 2017
- ujętego w kapitale własnym -54 -153
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2018 2017
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2018 2017
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zarząd
rekomenduje pokryć stratę za rok 2018 z zysków lat przyszłych.</font></span>
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcje oblicza się poprzez
podzielenie zysku netto za okres, przypadającego na zwykłych
akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji zwykłych wyemitowanych na koniec
okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcje oblicza się poprzez
podzielenie zysku netto za okres, przypadającego na zwykłych
akcjonariuszy Spółki przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych
wyemitowanych w ciągu okresu oraz potencjalnych akcji występujących w
ciągu okresu.
</p>
</body>
</html>
Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2018 2017
I. Zysk (strata) netto -19 782 -24 892
II. Korekty razem 2 498 -3 452
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 215 4 238
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 293
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
5. Zmiana stanu rezerw -71 94
6. Zmiana stanu zapasów -534 447
7. Zmiana stanu należności 365 1 072
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -486 -9 209
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18 -387
10. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -17 284 -28 344
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o instrumentach finansowych</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.65pt; text-indent: -22.5pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1.1</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe i zobowiązania przeznaczone do obrotu</font></span><br/><a name="_Hlk508971403"><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span></a>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.65pt; text-indent: -22.5pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1.2</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Pożyczki
udzielone i należności własne</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.65pt">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
roku 2017 na mocy podpisanej umowy Braster S.A. udzielił pożyczki w
łącznej kwocie 160 tys. zł. Firmie zewnętrznej. Na koniec roku odsetki
należne od udzielonej pożyczki wyniosły 15 tys. zł.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.65pt; text-indent: -22.5pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1.3</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności</font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.65pt; text-indent: -22.5pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1.4</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży</font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpLast" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">2.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zobowiązania
warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia
także wekslowe</font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 50.2pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<font face="Arial">Wszystkie zobowiązania warunkowe zostały wymienione w
nocie 18A.</font><br/>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dane
dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli</font></span></b><br/><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"> Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">4.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie</font></span></b><br/><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"> 
Nie dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">5.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Koszt
wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne
potrzeby</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
2018 roku Spółka poniosła nakłady w wysokości 4 130 tys. złotych na
środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne. Są to
koszty związane głównie z aktualizacjami systemów telemedycznych,
dodatkowymi funkcjonalnościami oraz aktualizacjami aplikacji
konsumenckiej i profesjonalnej.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">6.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Poniesione
nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy
od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na
ochronę środowiska naturalnego</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Poniesione
nakłady są sumą kosztów poniesionych na nabycie i wytworzenie środków
trwałych przekazanych do użytkowania oraz środków trwałych w budowie
pomniejszone o wartość nakładów odniesionych na środki trwałe i w koszty
bieżącego okresu. Nakłady na niezakończone prace badawczo-rozwojowe
pochodzą ze środków własnych oraz pozyskanych dotacji opisanych w nocie
22.2 Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów.</font></span>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="586" style="width: 439.3pt; margin-left: 14.2pt">
<tr style="height: 21.0pt">
<td width="435" nowrap="nowrap" style="width: 326.0pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 21.0pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Poniesione
nakłady inwestycyjne<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white"> <o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 2.0cm; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 21.0pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Stan
na 31.12.2018 r.<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="75" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 56.6pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 21.0pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Stan
na 31.12.2017 r.<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 7.1pt">
<td width="435" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 326.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.1pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">nakłady na
inwestycje<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 2.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.1pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">4 009<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="75" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 56.6pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.1pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">2 001<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13.5pt">
<td width="435" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 326.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">nakłady na
ochronę środowiska<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 2.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">- <o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="75" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 56.6pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">- <o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 2.9pt">
<td width="435" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 326.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Poniesione
nakłady inwestycyjne razem</font></span></b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 2.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">4 009<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="75" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 56.6pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">2 001<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<b><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Planowane
nakłady inwestycyjne</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Spółka
nie planuje istotnych nakładów inwestycyjnych w środki trwałe lub
akwizycje. </font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Transakcje
z podmiotami powiązanymi</font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 1.0cm; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7.1</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe</font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 1.0cm; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 1.0cm; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7.2</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dane
liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wzajemnych
należnościach</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">             
 </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 115%">Stan
należności od podmiotów powiązanych</span></font>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="576" style="width: 432.2pt; margin-left: 21.3pt">
<tr style="height: 2.9pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Podmiot
powiązany<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="96" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 72.15pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">31.12.2018<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="102" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 76.55pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">31.12.2017<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.7pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.7pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Dr Zdrowie<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="96" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 72.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.7pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">6<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="102" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 76.55pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.7pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">8<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Grehen<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="96" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 72.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="102" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 76.55pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 2.4pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.4pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Razem</font></span></b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="96" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 72.15pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">8<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="102" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 76.55pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">8<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 42.55pt; line-height: 115%">

</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 42.55pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wzajemnych
zobowiązaniach</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 42.55pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 42.55pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">c)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">kosztach
i przychodach z wzajemnych transakcji</font></span>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" style="width: 429.7pt; margin-left: 21.3pt">
<tr style="height: 2.9pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Podmiot
powiązany<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="94" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 70.85pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Sprzedaż
2018<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="100" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 75.35pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Sprzedaż
2017<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 2.9pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Dr Zdrowie<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="94" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 70.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="100" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 75.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Grehen<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="94" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 70.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="100" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 75.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 2.4pt">
<td width="378" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 10.0cm; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.4pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Razem</font></span></b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="94" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 70.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="100" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 75.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b><br/>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%">
<br/>

</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="595" style="width: 446.55pt">
<tr style="height: 15.85pt">
<td width="442" nowrap="nowrap" colspan="7" style="width: 331.6pt; background-color: #CC0066; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.85pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Podmiot
powiązany<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.05pt; background-color: #CC0066; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.85pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Koszty
2018<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.9pt; background-color: #CC0066; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 15.85pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Koszty
2017<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 7.7pt">
<td width="334" nowrap="nowrap" colspan="2" valign="bottom" style="width: 250.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Marcin Halicki<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="10" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 7.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">

</td>
<td width="10" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 7.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">

</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.05pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">398<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.7pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">438<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 7.4pt">
<td width="343" nowrap="nowrap" colspan="3" valign="bottom" style="width: 257.45pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">JARLOG Henryk
Jaremek<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="10" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 7.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">

</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.05pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">203<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 7.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">240<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13.5pt">
<td width="353" nowrap="nowrap" colspan="4" valign="bottom" style="width: 264.7pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Doradztwo
Gospodarcze Edward Mojeścik<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">

</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.05pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">128<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 13.5pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 14.25pt">
<td width="353" nowrap="nowrap" colspan="4" valign="bottom" style="width: 264.7pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Samar
Investment Sp. z o.o. Sp.k.<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"> <o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"> <o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"> <o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.05pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">113<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.9pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 14.25pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 16.65pt">
<td width="324" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 243.05pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Razem<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="10" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 7.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">

</td>
<td width="10" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 7.15pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">

</td>
<td width="10" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 7.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.25pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">

</td>
<td width="30" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 22.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">

</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.05pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">842<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="77" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 16.65pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">678</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="right">
<br/>

</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 24.55pt; line-height: 115%">
<br/>
<br/>
<br/>

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 24.55pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Koszty
przypadające na rok 2018 i 2017 dotyczyły usług doradczych świadczonych
przez: Marcina Halickiego, Henryka Jaremka w ramach prowadzonych przez
te osoby działalności gospodarczych. Osoby te pełniły funkcje w
Zarządzie Spółki BRASTER. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi
odbyły się na warunkach rynkowych.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">d)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">inne
dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="text-indent: 24.55pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7.3</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Spółka
nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie, które miałaby wpływ na
ocenę w zakresie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego
jednostki.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">8.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji </font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">9.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Informacje
o zatrudnieniu </font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<a name="_Hlk508979531"><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła prace zmierzające do
zapoczątkowanie sprzedaży Urządzeń BRASTER na rynkach zagranicznych.
Poza tym równolegle prowadzono działania nakierowane na wprowadzenie
nowego wyrobu medycznego, skierowane do środowiska medycznego - BRASTER
Professional -</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">do portfolio produktowego
Emitenta. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłego
zatrudnienie nie uległo znaczącej zmianie</span></font></a>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
roku obrotowym 2018 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
(uwzględnione zatrudnienie na umowę o pracę) wynosiło 48 osoby,
natomiast w roku 2017 - 49 osoby.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Poniższy
rysunek przedstawia liczbę zatrudnionych osób na dzień 31 grudnia 2018
roku, 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania.</font></span>
</p>
<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="width: 16.0cm; margin-left: -.25pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium">
<tr>
<td width="149" valign="top" style="width: 112.1pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Stan
na dzień<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="134" valign="top" style="width: 100.55pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Liczba
zatrudnionych na umowę o pracę <o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Umowa
zlecenie<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Umowa
o dzieło<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Usługi
Doradcze</font></b></span><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white"><span> 
</span><span style="line-height: 115%"><o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></span></font></b>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="57" valign="top" style="width: 42.5pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Razem<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="149" valign="top" style="width: 112.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">31
grudnia 2017 r.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="134" valign="top" style="width: 100.55pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">50<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">15<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">13<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="57" valign="top" style="width: 42.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">81<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="149" valign="top" style="width: 112.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">31
grudnia 2018 r.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="134" valign="top" style="width: 100.55pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">41<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">9<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">-<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">16<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="57" valign="top" style="width: 42.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">66<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td width="149" valign="top" style="width: 112.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Na
dzień 12 kwietnia 2019 r.<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="134" valign="top" style="width: 100.55pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">41<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="94" valign="top" style="width: 70.85pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">-<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">13<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="57" valign="top" style="width: 42.5pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt">
<p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">61<o p="#DEFAULT" style="line-height: 115%"></o style="line-height: 115%"></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">      </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span style="line-height: 115%">Poniższa
tabelka przedstawia poziom zatrudnienia w Spółce w podziałach na działy
(uwzględnione zostały umowy o pracę i umowy usług doradczych) w latach
2017-2018.</span></font>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" style="width: 16.0cm">
<tr style="height: 4.85pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.85pt">
<p class="MsoNormal">
<span><b><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Struktura
zatrudnienia w podziale na działy</font></b><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.85pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><b><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">31.12.2018<o p="#DEFAULT"></o></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 63.75pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.85pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><b><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">31.12.2017</font></b><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 5.3pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 5.3pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Badania
i rozwój</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 5.3pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 5.3pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informatyka</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dział
Medyczny</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">5<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">6<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Telemedycyna</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">9<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">6<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Rozwój
produktu</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">2<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Marketing</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">1<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">6<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">E-Commerce</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">1<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Produkcja</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">12<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">14<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zarząd
(powołanie, umowa o pracę)</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">2<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprzedaż</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">9<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">7<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dział
Certyfikacji i Zarządzania Systemem Jakości<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Księgowość,
Kadry, Relacje Inwestorskie<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 63.75pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">5<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Administracja<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">3<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">4<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Razem<o p="#DEFAULT"></o></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">57<o p="#DEFAULT"></o></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><b><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">63<o p="#DEFAULT"></o></font></b></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr style="height: 4.75pt">
<td width="425" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 318.95pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal">
<span><i><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Osoby
pozostające do dyspozycji pracodawcy*<o p="#DEFAULT"></o></font></i></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="95" valign="top" style="width: 70.9pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">7<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
<td width="85" valign="bottom" style="width: 63.75pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.75pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td>

</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span><i><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">*Osoby nie
wykonujące obowiązku pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy</font></i></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">10.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych,
należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób
zarządzających i nadzorujących emitent</font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Tabela
obejmuje wynagrodzenia osobowe oraz usługi doradcze świadczone w ramach
działalności </font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">gospodarczej.</font></span>
</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="586" style="width: 439.3pt; margin-left: 14.2pt">
<tr style="height: 3.7pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" style="width: 325.1pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.7pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Koszt
wynagrodzenia Zarządu<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.7pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Stan
na 31.12.2018 r.<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.7pt">
<p class="MsoNormal" align="center">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="white">Stan
na 31.12.2017 r.<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 325.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Prezes
Zarządu Marcin Halicki<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">492<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">480<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 325.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Wiceprezes
Zarządu Henryk Jaremek<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">283<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">276<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 325.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Członek
Zarządu Konrad Kowalczyk<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">170<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">264<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 325.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Członek
Zarządu Krzysztof Rabiański<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">158<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 325.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Członek
Zarządu Edward Mojeścik<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">172<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 1.15pt">
<td width="433" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 325.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 1.15pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wynagrodzenie
razem</font><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 1.15pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">1 275<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="76" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 57.1pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 1.15pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="8.0pt" face="Open Sans,sans-serif">1 020<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b><br/>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify">

</p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="585" style="width: 438.55pt; margin-left: 14.2pt">
<tr style="height: 4.7pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" style="width: 321.0pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-color: #BA004A; border-left-style: solid; border-left-width: 1.0pt; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.7pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="4" face="Arial" color="white">Koszt
wynagrodzenia Rady Nadzorczej<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="78" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 58.35pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.7pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="4" face="Arial" color="white">Stan na
31.12.2018 r.<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="79" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 59.2pt; border-top-color: #BA004A; border-top-style: solid; border-top-width: 1.0pt; border-right-color: #BA004A; border-right-style: solid; border-right-width: 1.0pt; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; background-color: #BA004A; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 4.7pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="4" face="Arial" color="white">Stan na
31.12.2017 r.<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 2.9pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Łukasz
Rozdejczer-Kryszkowski<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">27<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">25<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rudnik<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Grzegorz
Pielak<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Jacek
Bartmiński<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">18<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Tadeusz
Wesołowski<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">23<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Radosław
Wesołowski<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">18<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Kinga
Stanisławska<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">18<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">36<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">25<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Michał
Wnorowski<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" valign="bottom" style="width: 58.35pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">38<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" valign="bottom" style="width: 59.2pt; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">22<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 3.4pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal">
<span><font size="4" face="Arial">Członek Rady Nadzorczej Radosław
Rejman<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 58.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">-<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="79" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 59.2pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 3.4pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<span><font size="4" face="Arial">8<o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 2.9pt">
<td width="428" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 321.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal">
<b><span><font size="4" face="Arial" color="black">Wynagrodzenie
razem</font></span></b><span><font size="4" face="Arial"><o p="#DEFAULT"></o></font></span>
</p>
</td>
<td width="78" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 58.35pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="4" face="Arial">178<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
<td width="79" nowrap="nowrap" valign="bottom" style="width: 59.2pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-bottom-color: #BA004A; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1.0pt; border-left-style: none; border-left-width: medium; padding-top: 0cm; padding-right: 3.5pt; padding-bottom: 0cm; padding-left: 3.5pt; height: 2.9pt">
<p class="MsoNormal" align="right">
<b><span><font size="4" face="Arial">83<o p="#DEFAULT"></o></font></span></b>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal" align="justify">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 11.35pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">W
dniu 3 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło
uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach
Grzegorza Pielaka oraz Krzysztofa Rudnika. Ponadto Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady
Nadzorczej: Kingę Stanisławską oraz Jacka Bartmińskiego.</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
</span><span style="line-height: 115%">O powyższym zdarzeniu Emitent
informował raportem bieżącym nr 17/EPSI/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 11.35pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Ponadto
w dniu 28 września 2018 roku, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski zrezygnował
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z dniem 28
września 2018 roku. Jako powód rezygnacji podano inne obowiązki zawodowe
(informacja przekazana raportem bieżącym numer 36/2018/ESPI z dnia 28
września 2018 roku)</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 11.35pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Już
po dniu bilansowym, w dniu 8 stycznia 2019 roku Emitent otrzymał
rezygnację Tadeusza Wesołowskiego oraz Radosława Wesołowskiego z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z dniem 8
stycznia 2019 roku. Ponadto w dniu 8 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana
Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki, oraz uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej
Spółki: Pana Grzegorza Pielaka, Pana Dariusza Karolaka oraz Pana Witolda
Łopuszańskiego (informacja przekazana raportem bieżącym numer
3/2019/ESPI z dnia 8 stycznia 2019 roku).</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 17.85pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">11.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji,
poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta,
jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-left: 14.2pt">
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"> Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">11a.
Informacje o:</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">a)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dacie
zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania
finansowego oraz o okresie, na jaki została zawarta umowa,</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 54.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">U</font><font color="black" face="Arial" size="4">mowa
zawarta w dniu 24.07.2017 roku z BDO Sp. z o.o. (</font></span><span><font size="4" face="Arial">przekształconą
w 2018 roku w BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) </font></span><span style="line-height: 115%"><font color="black" face="Arial" size="4">zawarta
na okres badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">b)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">   
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wynagrodzeniu
biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy (2018) odrębnie za:</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 2.0cm; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">badanie
sprawozdania finansowego: 35 tys. zł</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 2.0cm; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">przegląd
sprawozdania finansowego: 15 tys. PLN</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 2.0cm; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">inne
usługi poświadczające: 0 tys. zł</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 2.0cm; text-indent: -17.85pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">pozostałe
usługi: Nie dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpLast" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">c)</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">    
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Wynagrodzeniu
biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok poprzedni (2017) odrębnie za:</font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 2.0cm; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Badanie
sprawozdania finansowego: 35 tys. zł</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 2.0cm; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings" color="black">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">inne
usługi poświadczające,: 10 tys. zł</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 14.2pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">12.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="text-indent: 14.2pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">13.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym</font></span></b>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 17.85pt; line-height: 115%">
<b><i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Ustanowienie
zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa BRASTER S.A.</font></span></u></i></b>
</p>
<p class="MsoListParagraph" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 17.85pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Już
po dniu bilansowym, tj. 3 stycznia br. Emitent otrzymał postanowienie
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy –
Rejestru Zastawów z dnia 20 grudnia 2018 roku o w wpisie do rejestru
zastawów zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa
Emitenta w postaci kluczowych maszyn i urządzeń linii technologicznej do
produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Zastaw rejestrowy ustanowiony
został</font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">na rzecz administratora zastawu -
spółki MWW TRUSTEES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie jako zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji
serii A wyemitowanych przez Emitenta w 2016 roku, o czym Emitent
informował raportem bieżącym nr 49/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i
stanowi wykonanie zobowiązania Emitenta do zawarcia umów o ustanowienie
przedmiotowego zabezpieczenia przewidzianego warunkami emisji obligacji
serii A, przyjętymi przez Zarząd Emitenta w dniu 14 listopada 2016 roku. </span><span> </span><span style="line-height: 115%">Informacja
przekazana raportem bieżącym nr 1/2019/ESPI z dnia 3 stycznia 2019 roku.</span></font>
</p>
<p class="MsoCommentText" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<b><i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif">Podpisanie
umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w
Indiach</font></span></u></i></b><br/><span><font face="Arial,sans-serif">W
dniu 19 lutego 2019 roku doszło do obustronnego podpisania „Distribution
agreement” (dalej: „Umowa”) z firmą Boston Ivy Healthcare Solutions
(“Medikabazaar”) (dalej: „Dystrybutor”, „Partner”) z siedzibą w Indiach.
Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obie strony i
zawarta jest na okres 3 lat. Rzeczona Umowa określa zasady współpracy w
obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzenia medycznego „BRASTER Pro”
wraz z pakietami badań (dalej: „Urządzenie”, „Produkt”) na rynku
indyjskim. Zgodnie z zapisami Umowy, głównym produktem oferowanym na w/w
rynku będzie Urządzenie „BRASTER Pro”. Urządzenie sprzedawane będzie w
modelu biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk
na sprzedaż wysokomarżowych badań. Zgodnie z podpisanym harmonogramem,
Dystrybutor do końca 2021 roku zakupi łączenie 7.500 Urządzeń wraz z
pakietami badań, przy czym w I kwartale 2019 roku, Emitent dostarczy
indyjskiemu Partnerowi – po  dokonaniu przez Dystrybutora wcześniejszej
przedpłaty - 100 Urządzeń wraz z pakietami badań (na jedno Urządzenie
przypada 1 pakiet zawierający 50 badań). Dystrybutor w I kwartale 2019
roku złożył zamówienie na 100 Urządzeń Braster Pro. Zgodnie z zapisami
rzeczonej Umowy, Urządzenia zostaną dostarczone Dystrybutorowi po
dokonaniu wcześniejszej przedpłaty, która została zaksięgowana na koncie
Emitenta w dniu 12 kwietnia 2019 roku.  Zawarcie w/w Umowy jest istotne,
gdyż otwiera jeden z istotnych rynków docelowych dla Spółki, a
rozpoczęcie sprzedaży Urządzenia na rynku indyjskim będzie miało wpływ
na jej przyszłą sytuację finansową. Informacja została przekazana
raportem bieżącym nr 7/2019/ESPI z dnia 19 lutego 2019 roku.</font></span>
</p>
<p class="MsoCommentText" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<b><i><u><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zakończenie
negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie
kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki</font></span></u></i></b><br/>
</p>
<p class="MsoNormal">
W dniu 14 grudnia 2018 roku Spółka za pośrednictwem doradcy
inwestycyjnego Alpha Blue Ocean Inc. (dalej: “ABO”) i na mocy zawartego
z nim Porozumienia („Engagement Letter”) rozpoczęła negocjacje dotyczące
transakcji inwestycyjnej (dalej: “Transakcja”) pomiędzy Emitentem a
EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (dalej:
„Inwestor”). Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje
oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje. Pod warunkiem
ziszczenia się przyjętych wstępnych kryteriów zaangażowanie Inwestora
wyniesie do 44 000 000 PLN.  W dniu 5 marca 2019 roku Emitent podpisał
Umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz
warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of
and subscription to bond convertible into new shares and share
subscription warrants”, dalej: „Umowa”) z EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (dalej: „Inwestor”). <o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestorowi w zamian za wypłacone na
rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie
Inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 000 000 PLN) zaoferowane zostaną
obligacje o wartości nominalnej 100.000 PLN zamienne na akcje. Obligacje
będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia
kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne
niewystąpienie zdarzeń określonych treścią Umową. Cena zamiany obligacji
dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej
średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie
kursu akcji z 10 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających dzień
złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na
akcje. <o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Jednocześnie Umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych
zamiennych na akcje w całości skierowaną do Inwestora. Warranty będą
przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej
akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150% z niższej ze wskazanych
wartości: (i) 1.3865, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki
ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 15 dni sesyjnych
poprzedzających zawarcie Umowy, bądź (iii) ze średniej arytmetycznej
kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z
transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 15
dni sesyjnych poprzedzających dzień emisji warrantów subskrypcyjnych.
Akcje będą obejmowane wyłącznie za gotówkę.<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Z tytułu realizacji Transakcji Emitent zapłaci na rzecz Alpha Blue Ocean
Inc. wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.500.000 złotych.<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej
postanowień przez Walne Zgromadzenie Spółki, a ponadto zatwierdzenia
przez Inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz
decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu
dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie Umowy. Zarząd
Emitenta podejmie kroki w celu niezwłocznego zwołania Walnego
Zgromadzenia w celu  zaakceptowania postanowień Umowy przez Walne
Zgromadzenie .<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Emitent informuje, iż realizacji postanowień Umowy emisji i subskrypcji
obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych będzie
odbywała się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek
handlowych, a dotyczące maksymalnej wartości nominalnej warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, która nie może przekraczać
dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały. W
związku z powyższym w pierwszym kroku Emitent wyemituje tylko część
obligacji i warrantów z puli przewidzianej postanowieniami przedmiotowej
Umowy.<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Pierwsza transza środków zostanie wypłacona Emitentowi po uchwaleniu
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego oraz uchwały o emisji obligacji zamiennych na
akcje, co umożliwi zaoferowanie inwestorowi instrumentów dłużnych.
Ponadto warunkiem objęcia obligacji przez Inwestora, a tym samym
uzyskania przez Emitenta pierwszej puli środków pieniężnych jest:<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
a)           wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie
Umowy z Inwestorem;<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
b)           zawarcie przez Strony aneksu do Umowy uwzględniającego
zaproponowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
sposób wprowadzenia akcji Spółki objętych w ramach wykonywania uprawnień
z obligacji zamiennych na akcje do obrotu giełdowego; oraz<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
c)            rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki.<o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Zgodnie z harmonogramem wypłata pierwszej transzy ma nastąpić w drugiej
połowie maja 2019 roku. <o p="#DEFAULT"></o>
</p>
<p class="MsoNormal">
<o p="#DEFAULT">
 </o>
</p>
<p class="MsoNormal">
Zawarcie Umowy z Inwestorem pozwoli Spółce na realizację założeń
strategicznych związanych m.in. z rozwojem Urządzenia BRASTER dla użytku
profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne,
przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na
spłatę obligacji Spółki serii A.<br/>Pozyskanie
Inwestora kończy proces prowadzonego przez Zarząd Emitenta przeglądu
opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w raportach bieżących:
nr 30/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku oraz 26/2018 z 7 sierpnia 2018
roku. O realizacji istotnych postanowień Umowy Spółka będzie informowała
w kolejnych raportach bieżących. Informacja została przekazana raportem
bieżącym nr 10/2019/ESPI z dnia 5 marca 2019 roku.<br/><br/>
</p>
<p class="MsoCommentText" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<b><i><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia </font></span></i></b><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">W
dniu 6 marca 2019 roku, Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(dalej: „NWZ”) na dzień 2 kwietnia 2019 roku w celu przyjęcia uchwał
m.in. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i
subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów
subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION
FUND, emisji obligacji zamiennych serii B1 do B8 na akcje serii L,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji
akcji serii L, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M
oraz w przedmiocie zmiany  Statutu Spółki. </font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">W
związku z brakiem kworum na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku, NWZ
odstąpiło od głosowania nad uchwałami objętymi pkt 7 porządku obrad  -
nie poddano pod  głosowanie uchwały w przedmiocie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L
oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
stosunku do akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M. W
czasie obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu NWZ.  Informacja
została przekazana w raportach  bieżących nr 11/2019/ESPI z dnia 6 marca
2019 roku oraz 19/2019/ESPI z dnia 2 kwietnia 2019 roku </font></span><br/><b><i><span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Porozumienie
w sprawie udzielonej pożyczki</font></span></i></b><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Na
podstawie porozumienia z dnia 12 marca 2019 roku uruchomiono spłatę
pożyczki udzielonej Spółce Edoktor24 International Sp. z o.o. zgodnie z
umową z dnia 9 marca 2017. W porozumieniu ustalono ratalną spłatę
zadłużenia wraz z odsetkami oraz częściowe umorzenie długu w wysokości
100 tys. PLN. Kwota pozostała do spłaty wynosi 76,6 tys. PLN i będzie
spłacana w 2 ratach z czego pierwsza rata w wysokości 20 tys. PLN
wpłynęła na rachunek Braster S.A. 26 marca 2019 roku. </font></span><br/><b><i><span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</font></span></i></b><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">W
dniu 2 kwietnia 2019 roku, Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(dalej: „NWZ”) na dzień 29 kwietnia 2019 roku w celu przyjęcia uchwał
m.in. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i
subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów
subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION
FUND, emisji obligacji zamiennych serii B1 do B8 na akcje serii L,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji
akcji serii L, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M
oraz w przedmiocie zmiany  Statutu Spółki. Informacja przekazana w
raporcie bieżącym nr 20/2019/ESPI z dnia 2 kwietnia 2019 roku. </font></span><br/><b><i><span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Podpisanie
umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w
Rosji</font></span></i></b><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">W
dniu 29 marca 2019 roku doszło do obustronnego podpisania „Distribution
Agreement” (dalej: „Umowa”) z firmą JSC Pharm<a name="_Hlk522616315">imex
(dalej: „Dystrybutor”) z siedzibą w Rosji. JSC Pharmimex to jeden z
wiodących dystrybutorów farmaceutycznych na rynku rosyjskim. Zgodnie z
zapisami Umowy, głównym produktem oferowanym na w/w rynku będzie
Urządzenie „BRASTER Pro”. Urządzenie sprzedawane będzie w modelu
biznesowym skierowanym do środowiska medycznego i kładącym nacisk na
sprzedaż wysoko marżowych badań.</a></font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Ponadto
rzeczona Umowa określa progi sprzedażowe wyznaczone do osiągnięcia przez
Dystrybutora na rynku rosyjskim. Zgodnie z podpisanym harmonogramem,
Dystrybutor do końca 2024 roku zakupi łącznie 11.100  Urządzeń wraz z
pakietami badań. Przy czym pierwsza sprzedaż 300 Urządzeń nastąpi w
pierwszej połowie 2020 roku po dokonaniu przez Dystrybutora
wcześniejszej przedpłaty oraz rejestracji Urządzenia na terytorium
Rosji. Zgodnie z zapisami Umowy Dystrybutor będzie odpowiedzialny za
dokonanie rejestracji Urządzenia BRASTER oraz poniesie wszelkie koszty z
tym związane. W całej procedurze związanej z rejestracją Urządzeń,
Dystrybutora będzie wspierał Emitent. Umowa nie zawiera szczegółowych
postanowień dotyczących kar umownych przewidzianych na wypadek
niewywiązywania się bądź nienależytego wykonania zobowiązań
którejkolwiek ze stron. </font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black">Nawiązanie
współpracy z Dystrybutorem jest istotnym elementem ekspansji
zagranicznej, gdyż otwiera jeden z istotnych rynków docelowych Spółki, a
rozpoczęcie sprzedaży Urządzenia na rynku rosyjskim będzie miało wpływ
na jej przyszłą sytuację finansową. Informacja przekazana raportem
bieżącym numer 18/2019/ESPI z dnia 29 marca 2019 roku.</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">14.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i
zakresie przejęcia aktywów i pasywów</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">15.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne skorygowanie wskaźnikiem inflacji - jeśli
skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat
działalności emitenta osiągnęła wartość 100%</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">16.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zestawienie
różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">17.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Zmiany
stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">18.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Dokonane
korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ na sytuację majątkową i
finansową</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">19.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
w przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka
niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera
korekty z tym związane</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
związku z faktem, iż obecna sprzedaż Systemu BRASTER nie generuje
przychodów na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów funkcjonowania
Spółki, Emitent dostrzega potencjalne ryzyko płynności rozumiane jako
brak wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów płynnych
pozwalających na kontynuowanie działalności. W szczególności widoczne
jest tutaj ryzyko braku środków umożliwiających wykup obligacji o
łącznej wartości nominalnej 10 500 000 PLN, który powinien nastąpić 29
maja 2019 roku. Do czasu pełnej komercjalizacji Urządzenia BRASTER także
na rynkach zagranicznych i osiągnięcia etapu, w którym generowane będą
dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, Spółka będzie
uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania, w tym emisji akcji lub
obligacji. Ewentualne zatem ograniczenie dostępu Spółki do źródła
finansowania w postaci emisji akcji lub obligacji przed pełną
komercjalizacją Produktu na rynkach zagranicznych może spowodować
opóźnienia lub niemożność regulowania zobowiązań zarówno handlowych, jak
i finansowych oraz stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności
Spółki.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
związku z powyższym ryzykiem Spółka rozpoczęła przegląd różnych opcji
strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A. Realizując
powyższy przegląd, Emitent oszacował, iż realizacja celów strategicznych
Spółki wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln PLN. Pozyskane
środki umożliwią Spółce wprowadzenie produktów BRASTER zarówno na rynek
rodzimy, jak i zagraniczny. Będzie się to wiązało z poniesieniem
nakładów finansowych związanych m.in. z przeprowadzeniem procedur
certyfikacyjnych, przeprowadzeniem i przygotowaniem kampanii
marketingowych oraz promocyjnych, dostosowaniem całej infrastruktury
informatycznej do wymagań BRASTER Professional oraz całego Systemu
BRASTER do wymogów poszczególnych krajów. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Emitenta
w całym procesie pozyskiwania finansowania wspiera profesjonalny doradca
finansowy Cukierman&Co. Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu. </font></span>
</p>
<p class="MsoCommentText" align="justify" style="margin-left: 18.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Ponadto
w dniu 5 marca 2019 roku Emitent podpisał Umowę emisji i subskrypcji
obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z
EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND. Transakcja
zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów
subskrypcyjnych zamiennych na akcje. Pod warunkiem ziszczenia się
przyjętych wstępnych kryteriów zaangażowanie Inwestora wyniesie do 44
000 000 PLN.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Kolejnym
krokiem mającym zapewnić Spółce płynność finansową w dłuższej
perspektywie, było rozszerzenie portfolio produktowego o nowy produkt –
„Braster Pro – system profilaktyki raka piersi”, który został stworzony
z myślą o lekarzach i właśnie do nich został on przede wszystkim
skierowany. Pierwsze opinie płynące ze środowiska medycznego pokazują,
że w/w Urządzenie cieszy się sporym zainteresowaniem. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Poza
tym w celu zapewnienia płynności finansowej, została podjęta decyzja
dotycząca redukcji kosztów operacyjnych ze szczególnym nastawieniem na
uzyskanie dodatniego salda przepływów pieniężnych z działalności
operacyjnej. </font></span><br/><br/><span><font size="9.0pt" face="Open Sans" color="black">W
przypadku, gdy Emitentowi nie uda się pozyskać finansowania w wysokości
wskazanej powyżej lub</font></span><br/><span><font size="9.0pt" face="Open Sans" color="black">nastąpi
opóźnienie w jego uzyskaniu, Spółka ograniczy cześć wydatków na rozwój
ekspansji oraz</font><font size="9.0pt"> </font><font size="9.0pt" face="Open Sans">przystąpi
do rozmów z obligatariuszami o modyfikacji terminów spłaty obligacji.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Na
dzień sporządzenia niniejszego </font></span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black"><span> </span><span style="line-height: 115%">sprawozdania
Spółka posiada środki finansowe w wysokości ok. 1,5 mln zł.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">W
oparciu o powyższe założenia, niniejsze sprawozdanie finansowe za 2018
rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości,
obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia
bilansowego.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">20.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacja
o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w którym nastąpiło
połączenie </font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">21.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacja
o skutkach wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.3pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">22.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o zmianie stanu aktywów i pasywów oraz zysków i strat, gdy sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone na inny dzień niż skonsolidowane
sprawozdanie finansowe </font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 21.25pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.25pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">23.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacja
o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane
sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w
której skład wchodzi Spółka jako jednostka zależna.</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-left: 21.25pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Nie
dotyczy.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpLast" align="justify" style="margin-left: 21.25pt; line-height: 115%">
<b><span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">24.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman" color="black">  
</font></span><span style="line-height: 115%"><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Informacje
o przyczynach niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego</font></span></b>
</p>
<span><font size="9.0pt" face="Open Sans,sans-serif" color="black">Spółka
nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdyż nie posiada
akcji ani udziałów w innych spółkach.</font></span>
</body>
</html>
Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Marcin Halicki Prezes Zarządu
2019-04-12 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
</font></body>
</html>

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-12 Elżbieta Truskolaska Główna Księgowa
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.