6,25 zł
-2,04% -0,13 zł
Braster S.A. (BRA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
BRASTER_Raport_z_przegladu_raportu_polrocznego_2017.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
BRASTER_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_2017.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BRASTER_Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_podmiotu_2017.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ)
BRASTER_Sprawozdanie_Zarzadu_polroczne_2017.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
BRASTER_Raport_polroczny_2017.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2017
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
data przekazania: 2017-08-29
BRASTER Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850 Szeligi
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cichy Ogórd 7
(ulica) (numer)
+48 22 295 03 50 +48 22 295 03 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
521 349 66 48 141530941
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 0 48 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 645 -4 160 -2 451 -950
III. Zysk (strata) brutto -12 149 -3 930 -2 860 -897
IV. Zysk (strata) netto -12 002 -3 934 -2 826 -898
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 922 -3 352 -3 278 -765
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -620 -3 825 -146 -873
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -356 7 235 -84 1 652
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 898 58 -3 508 14
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 606 64 835 11 973 14 655
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 768 29 995 6 570 6 780
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 193 11 830 2 648 2 674
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 674 12 062 2 525 2 726
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 838 34 840 5 404 7 875
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 617 617 146 139
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 168 574 6 168 574 6 168 574 6 168 574
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,95 -2,33 -0,46 -0,53
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,95 -2,46 -0,46 -0,56
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,70 5,65 0,88 1,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,70 5,95 0,88 1,34
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących
zasad: pozycje aktywów i pasywów według kursu średniego NBP na dzień
30.06.2017- 4,2265 PLN/EUR, 31.12.2016 - 4,4240 PLN/EUR zas pozycje
rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych po
kursie będącym średnia arytmetyczną kursów średnich określonych przez
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca: za okres 01.01-30.06.2017 -
4,2474 PLN/EUR, za okres 01.01- 30.06.2016 - 4,3757 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BRASTER_Raport_z_przegladu_raportu_polrocznego_2017.pdfBRASTER_Raport_z_przegladu_raportu_polrocznego_2017.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BRASTER_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_2017.pdfBRASTER_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_2017.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
BRASTER_Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_podmiotu_2017.pdfBRASTER_Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_podmiotu_2017.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-29 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2017-08-29 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
BRASTER_Sprawozdanie_Zarzadu_polroczne_2017.pdfBRASTER_Sprawozdanie_Zarzadu_polroczne_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu połrocze 2017

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 41 017 38 904 20 255
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 131 15 399 1 485
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 151 22 393 17 708
3. Należności długoterminowe 3 604 70 112
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 3 604
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 131 1 042 950
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 214 69 6
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 917 973 944
II. Aktywa obrotowe 9 589 25 931 31 466
1. Zapasy 5 031 5 452 198
2. Należności krótkoterminowe 947 2 215 655
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 947 2 215 655
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 660 17 396 25 636
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 660 17 396 25 636
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 162
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 498 17 396 25 636
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 951 868 4 977
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 50 606 64 835 51 721
PASYWA
I. Kapitał własny 22 838 34 840 45 294
1. Kapitał zakładowy 617 617 617
2. Kapitał zapasowy 61 929 61 929 61 929
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -27 706 -13 318 -13 318
4. Zysk (strata) netto -12 002 -14 388 -3 934
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 768 29 995 642 739
1. Rezerwy na zobowiązania 273 280 39
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 3 9
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 257 0
a) długoterminowa 23 23
b) krótkoterminowa 234 234
1.3. Pozostałe rezerwy 15 20 30
długoterminowe
a) krótkoterminowe 15 20 30
2. Zobowiązania długoterminowe 11 193 11 830
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 11 193 11 830 985
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 674 12 062 985
3.1. Wobec jednostek powiązanych 69
3.2. Wobec pozostałych jednostek 10 674 12 062 916
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 628 5 823 5 403
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 628 5 823 5 403
a) długoterminowe 5 304 5 386 5 403
b) krótkoterminowe 324 437
P a s y w a r a z e m 50 606 64 835
Wartość księgowa 22 838 34 840 45 294
Liczba akcji (w szt.) 6 168 574 6 168 574 6 168 574
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,70 5,65 7,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 168 574 5 860 296 5 727 263
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,70 5,95 7,91
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 205 0
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 130 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 75 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 365 0
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 227
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 138
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -160 0
IV. Koszty sprzedaży 2 541
V. Koszty ogólnego zarządu 7 711 4 161
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -10 412 -4 161
VII. Pozostałe przychody operacyjne 206 1
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 173
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 33 1
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 439 0
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 181
2. Inne koszty operacyjne 1 257
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 645 -4 160
X. Przychody finansowe 71 236
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 65 236
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 6
XI. Koszty finansowe 575 6
1. Odsetki w tym: 575
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 6
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -12 149 -3 930
XIII. Podatek dochodowy -147 4
część bieżąca
a) część odroczona -147 4
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -12 002 -3 934
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -22 456 -5 983
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 168 574 6 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,64 -0,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 168 574 5 727 263
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,64 -0,68
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 840 41 999 41 999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 840 41 999 41 999
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 517 561 561
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 56 56
a) zwiększenia (z tytułu) 56 56
- emisji akcji (wydania udziałów) 56 56
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 617 617 617
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 929 54 756 54 756
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 173 7 173
a) zwiększenia (z tytułu) 7 535 7 535
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 535 7 535
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 362 362
pokrycia straty
- pokrycia kosztów pozyskania kapitału 362 362
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 929 61 929 61 929
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -13 318 -13 318
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -13 318 -13 318
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -27 706 -13 318 -13 318
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -27 706 -13 318 -13 318
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -27 706 -13 318 -13 318
4. Wynik netto -12 002 -14 388 -3 934
zysk netto
a) strata netto 12 002 14 388 3 934
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 838 34 840 45 294
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 838 34 840 45 294

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2017 półrocze / 2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -12 002 -3 934
II. Korekty razem -1 920 582
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 130 129
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
2. Zmiana stanu rezerw -7 15
3. Zmiana stanu zapasów 420 -198
4. Zmiana stanu należności -2 266 1 067
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 831 612
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -366 -1 043
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -13 922 -3 352
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 620 3 825
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 620 3 825
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -620 -3 825
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 235
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7 228
2. Kredyty i pożyczki 7
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 356
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 194
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
2. Udzielone pożyczki 162
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -356 7 235
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -14 989 58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14 898 58
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 396 25 578
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 498 25 636
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
BRASTER_Raport_polroczny_2017.pdfBRASTER_Raport_polroczny_2017.pdf Raport półroczny 2017
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl