0,7800 zł
3,86% 0,0290 zł
Braster S.A. (BRA)

Nabycie przez Emitenta istotnej nieruchomości.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2016
Data sporządzenia: 2016-12-13
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Nabycie przez Emitenta istotnej nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BRASTER spółka akcyjna (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje, iż Emitent w dniu 12 grudnia 2016 roku nabył nieruchomość położoną we wsi PGR Szeligi, gminie Ożarów Mazowiecki, powiecie warszawskim zachodnim, województwie mazowieckim, o powierzchni 0,2708 ha, złożonej z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260/3, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00092002/2 (dalej: „Nieruchomość”). W skład Nieruchomości wchodzi budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni produkcyjnej 910 m2 i zaplecze biurowo-socjalne o powierzchni 395 m2,, w którym mieści się siedziba Emitenta oraz realizowane są elementy procesu produkcyjnego urządzenia BRASTER.

Przedmiotową Nieruchomość Emitent nabył za cenę sprzedaży w wysokości 5.300.000,- zł (słownie; pięć milionów trzysta tysięcy złotych), której zapłata nastąpi w następujący sposób:

• I transza w kwocie 1.300.000,- zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, ze środków finansowych pozyskanych z kredytu, o którym mowa poniżej.

• II transza w kwocie 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony złotych ) zostanie przez Spółkę zapłacona w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, w całości bezpośrednio na konto Sprzedającego lub częściowo na konto Banku celem zwolnienia nabytej Nieruchomości - wykreślenia hipoteki Sprzedającego w księdze wieczystej tej nieruchomości. W dziale IV księgi wieczystej nabytej przez Spółkę Nieruchomości wpisana jest hipoteka umowna w sumie 2.770.000,- zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Łosicach, zabezpieczająca wierzytelności Banku w stosunku do Sprzedających z tytułu kredytu, odsetek oraz innych kosztów na podstawie ich zobowiązań z umów kredytu.

W celu sfinansowania I transzy zakupu Nieruchomości Emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Łosicach z siedzibą w Łosicach (dalej: „Bank”) Umowę o kredyt inwestycyjny, na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.300.000,- zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na okres 60 miesięcy, tj. od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, z oprocentowaniem według zmiennej stopy procentowej. Stawka oprocentowania składa się ze stawki odniesienia WIBOR 3M podwyższonej o marżę Banku.

Zarząd Emitenta informuje, iż w celu zabezpieczenia zapłaty transzy II ceny sprzedaży Nieruchomości w kwocie 4.000.000,- zł (słownie: cztery miliony złotych) Emitent poddał się na rzecz Sprzedających w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji do maksymalnej kwoty 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych).

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku w kwocie głównej 1 300 000,- zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) co do obowiązku spłaty kwoty kredytu inwestycyjnego, jak również odsetek, prowizji, opłat oraz kosztów postępowania, dochodzenia roszczeń Banku o świadczenia uboczne związanych z windykacją należności (koszty monitów i wezwań do zapłaty), wynikających z Umowy o kredyt inwestycyjny, o której mowa powyżej Emitent poddał się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, z całego majątku Spółki do maksymalnej kwoty 1.950.000,- zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ponadto Spółka zawarła z Bankiem w tym samym dniu Umowę o kredyt obrotowy na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w kwocie 1.000.000,- zł (słownie: jeden milion złotych) na okres 36 miesięcy, tj. od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, z oprocentowaniem według zmiennej stopy procentowej.

Emitent informuje także, iż ustanowił na Nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Łosicach z siedzibą w Łosicach hipotekę do kwoty 3.910.000,00zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych, w tym przyszłych (kapitał, odsetki, opłaty oraz koszty postępowania, dochodzenia roszczeń Banku o świadczenia uboczne związane z windykacją należności (koszty monitów i wezwań do zapłaty), wynikających z tytułu Umowy o kredyt inwestycyjny oraz z tytułu Umowy o kredyt obrotowy, o których mowa w niniejszym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-13 Marcin Halicki Prezes Zarządu
2016-12-13 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.