REKLAMA
Dzień innowacji w Bankier.pl

BOŚ SA: wyniki finansowe

2021-08-25 17:14
publikacja
2021-08-25 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
korekta_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_BOS_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe_GK_BOS_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BOS_SA_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_SF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BOS_SA_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
dane śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 205 991 293 188 45 300 66 014
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 90 490 81 262 19 900 18 297
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 30 952 34 699 6 807 7 813
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 3 726 0 839
V. Zysk brutto 17 757 58 692 3 905 13 215
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 6 864 39 682 1 509 8 935
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 533 857 274 399 117 401 61 783
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 132 13 782 -13 004 3 103
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 985 -15 779 -3 515 -3 553
X. Przepływy pieniężne netto, razem 458 740 272 402 100 882 61 334
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,07 0,43 0,02 0,10
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,07 0,43 0,02 0,10
wiersz XIII-XIX kolumna 1 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020
XIII. Aktywa razem 19 675 003 20 505 829 4 352 106 4 443 492
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 445 210 732 743 98 480 158 781
XV. Zobowiązania wobec klientów 16 050 198 16 560 715 3 550 300 3 588 609
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 904 966 1 913 170 421 378 414 573
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 323 181 316 598
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 15,89 14,86
dane śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 202 350 292 523 44 499 65 864
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 41 279 37 642 9 078 8 475
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 10 725 10 994 2 359 2 475
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 0 3 726 0 839
XXIV. Zysk brutto 14 630 52 690 3 217 11 864
XXV. Zysk netto 6 426 37 505 1 413 8 445
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 528 381 273 270 116 197 61 529
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 245 18 113 -12 149 4 078
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 784 -14 517 -3 251 -3 269
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 458 352 276 866 100 797 62 339
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,07 0,40 0,02 0,09
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,07 0,40 0,02 0,09
wiersz XXXII-XXXVIII kolumna 1 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 2 stan na dzień 31-12-2020 kolumna 3 stan na dzień 30-06-2021 kolumna 4 stan na dzień 31-12-2020
XXXII. Aktywa razem 19 500 782 20 298 862 4 313 569 4 545 200
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 445 210 732 743 98 480 164 071
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 16 038 112 16 553 777 3 547 627 3 706 623
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 901 764 1 910 406 420 670 427 767
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 323 032 326 996
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 16,48 14,98
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 25/2021 z dnia 2021-08-25 o treści:


Zarząd
Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
informuje o uzupełnieniu opublikowanego 11 sierpnia 2021 roku raportu
okresowego za I półrocze 2021 roku o oświadczenie Zarządu, o którym mowa
w § 68 ust. 1 pkt 4 oraz § 69 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych [...]. Ponadto Spółka dokonuje uzupełnienia Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej o informację o czynnikach,
które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, o których mowa w § 66 ust.
8 pkt 12 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Jednocześnie
Zarząd Emitenta informuje, że korekta nie ma wpływu na Śródroczne
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku
Ochrony Środowiska S.A. oraz Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe
Banku Ochrony Środowiska za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30
czerwca 2021 r. oraz dane porównywalne.


W
związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości
skorygowany raport okresowy za I półrocze 2021 roku.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
korekta Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za I półrocze 2021.pdfkorekta Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za I półrocze 2021.pdf korekta Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za I półrocze 2021
Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe GK BOŚ 1H2021.pdfŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe GK BOŚ 1H2021.pdf Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe GK BOŚ 1H2021
GK BOŚ SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_2021.pdfGK BOŚ SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_2021.pdf GK BOŚ SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_2021
BOŚ SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.pdfBOŚ SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021.pdf BOŚ SA_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Wojciech Hann Prezes Zarządu
2021-08-25 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
2021-08-25 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Marzena Koczut Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki