Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_POL_H1_2013_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_POL_H1_2013_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Sprawozdanie_zarzadu_H12013_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_przeglad_Skonsolidowany_H12013_POL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_przeglad_Jednostkowy_H12013_POL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Interim_Abbreviated_Consolidated_ENG_H12013_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Interim_Abbreviated_Separate_ENG_H12013-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_BOEReport_H12013_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Report__interim_consolidated_financial_statements_H12013_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Report__interim_separate_financial_statements_H12013_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
I. Wynik z tytułu odsetek 266 840 276 815 63 322 65 525
II. Wynik z tytułu prowizji 71 844 69 567 17 049 16 467
III. Wynik z działalności bankowej 409 762 412 584 97 238 97 662
IV. Koszty działania (łącznie z amortyzacją) -287 670 -318 381 -68 265 -75 364
V. Koszty ryzyka -51 485 -72 169 -12 218 -17 083
VI. Wynik przed opodatkowaniem 70 246 21 396 16 670 5 065
VII. Wynik po opodatkowaniu 51 506 12 754 12 222 3 019
VIII. Wskaźniki półrocze 2013 półrocze 2012 półrocze 2013 półrocze 2012
IX. Średnia ważona liczba akcji 28 692 926 24 299 253 - -
X. Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) 1,80 0,52 0,43 0,12
XI. Rozwodniony zysk/strata przypadający na jedną akcję (PLN/EUR) 1,80 0,52 0,43 0,12
XII. Rachunek przepływów pieniężnych półrocze 2013 półrocze 2012 półrocze 2013 półrocze 2012
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 172 147 -30 004 40 851 -7 102
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -925 061 1 510 279 -219 521 357 496
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -813 816 -1 969 921 -193 122 -466 298
XVI. Przepływy pieniężne brutto razem -1 566 730 - 489 646 -371 792 -115 904
XVII. Bilans 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
XVIII. Aktywa razem 20 876 302 20 830 812 4 822 208 5 095 351
XIX. Należności od klientów 17 062 278 16 159 687 3 941 208 3 952 763
XX. Zobowiązania wobec banków 1 414 543 382 360 326 745 93 528
XXI. Zobowiązania wobec klientów 9 578 611 10 064 950 2 212 559 2 461 951
XXII. Kredyty i pożyczki otrzymane 7 227 385 7 589 756 1 669 450 1 856 503
XXIII. Kapitały własne 1 744 784 1 730 945 403 027 423 400
XXIV. Wskaźniki 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
XXV. Liczba akcji 28 692 926 28 692 926
XXVI. Wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) 60,81 60,33 14,05 14,76
XXVII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (PLN/EUR) 60,81 60,33 14,05 14,76
XXVIII. Adekwatność kapitałowa 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
XXIX. Współczynnik adekwatności kapitałowej 11,83% 13,80% - -
XXX. Fundusze podstawowe (Tier 1) 1 649 796 1 638 085 381 086 400 686
XXXI. Fundusze uzupełniające (Tier 2) 476 081 725 388 109 970 177 435
XXXII. Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 12 898 11 102 2 979 2 716


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych sprawozdania
finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku i porównawcze dane finansowe
za pierwsze półrocze 2012 roku oraz za 2012 rok przeliczone zostały na
EURO według następujących zasad:


 pozycje aktywów i pasywów bilansu
oraz wartość księgową na 1 akcję na koniec pierwszego półrocza 2013 roku
przeliczono na EURO według średniego kursu obowiązującego na dzień 30
czerwca 2013 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 28
czerwca 2013 roku, tj. 1 EUR = 4,3292 PLN; dane porównawcze na koniec
2012 roku przeliczono na EURO według średniego kursu obowiązującego na
dzień 31 grudnia 2012 roku, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w
dniu 31 grudnia 2012 roku, tj. 1 EUR = 4,0882 PLN.


 pozycje rachunku zysków i strat,
rachunku przepływów pieniężnych oraz zysk na akcję na koniec pierwszego
półrocza 2013 roku przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatnie dni miesięcy od stycznia do czerwca 2013 roku, tj. 1 EUR =
4,2140 PLN; dane porównawcze na koniec pierwszego półrocza 2012 roku
przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni
miesięcy od stycznia do czerwca 2012 roku, tj. 1 EUR = 4,2246 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_POL_H1 2013_final.pdf1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_POL_H1 2013_final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku
1_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_POL_H1 2013_final.pdf1_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_POL_H1 2013_final.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za pierwsze półrocze 2013 roku
2_Sprawozdanie_zarzadu_H12013_PL.pdf2_Sprawozdanie_zarzadu_H12013_PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w I półroczu 2013 roku
3_Raport przeglad_Skonsolidowany_H12013_POL.pdf3_Raport przeglad_Skonsolidowany_H12013_POL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA - 1 stycznia 2013 - 30 czerwca 2013
3_Raport przeglad_Jednostkowy_H12013_POL.pdf3_Raport przeglad_Jednostkowy_H12013_POL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA - 1 stycznia 2013 - 30 czerwca 2013
1_Interim Abbreviated Consolidated_ENG_H12013_final.pdf1_Interim Abbreviated Consolidated_ENG_H12013_final.pdf Abbreviated Interim Consolidated Financial Statements of the Group of BNP Paribas Bank Polska SA for the First Half of 2013
1_Interim Abbreviated_Separate_ENG_H12013-final.pdf1_Interim Abbreviated_Separate_ENG_H12013-final.pdf Abbreviated Interim Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska SA for the First Half of 2013
2_BOEReport_H12013_ENG.pdf2_BOEReport_H12013_ENG.pdf The Board of Executives' Report on the Business Activity of BNP Paribas Bank Polska Group in the First Half of 2013
3_Report _interim_consolidated financial statements_H12013_ENG.pdf3_Report _interim_consolidated financial statements_H12013_ENG.pdf Auditor's report on the review of interim consolidated financial statements of the Group of BNP Paribas Bank Polska SA - 1 January 2013- 30 June 2013
3_Report _interim_separate_financial statements_H12013_ENG.pdf3_Report _interim_separate_financial statements_H12013_ENG.pdf Auditor's report on the review of interim separate financial statements of BNP Paribas Bank Polska SA - 1 January 2013- 30 June 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-29 Frédéric Amoudru prezes zarządu
2013-08-29 Jan Bujak pierwszy wiceprezes zarządu dyrektor finansowy
2013-08-29 Jaromir Pelczarski wiceprezes zarządu
2013-08-29 Michel Thebault wiceprezes zarządu
2013-08-29 Wojciech Kembłowski członek zarządu
2013-08-29 Marta Oracz członek zarządu
2013-08-29 Adam Parfiniewicz członek zarządu
2013-08-29 Stephane Rodes członek zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,89% 64 854,15
2017-10-17 17:15:00
WIG20 0,33% 2 522,75
2017-10-18 09:09:45
WIG30 0,34% 2 895,14
2017-10-18 09:09:00
MWIG40 -1,46% 4 888,22
2017-10-17 17:15:00
DAX -0,07% 12 995,06
2017-10-17 17:36:00
NASDAQ -0,01% 6 623,66
2017-10-17 22:02:00
SP500 0,07% 2 559,36
2017-10-17 22:07:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl