BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

2019-05-15 17:21
publikacja
2019-05-15 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zmiany w składzie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. Pan Philippe Paul Bézieau złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r.
Przyczyną rezygnacji jest objęcie nowego stanowiska w ramach Grupy BNP Paribas.

Zarząd Banku informuje również, że Rada Nadzorcza Banku, na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r., powołała Pana Volodymyra Radina do Zarządu Banku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 1 października 2019 r. na okres do czasu zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków Zarządu Banku, o której mowa w § 21 ust. 1 Statutu Banku.
Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanego członka Zarządu.

Pan Volodymyr Radin
Absolwent Ukraińskiej Akademii Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Ponadto ukończył w 2016 r. studia z zakresu marketingu na HEC w Paryżu i studia z zakresu kierowania zarządem na Ukraińskiej Akademii Ładu Korporacyjnego.
Z bankowością jest związany od ponad 15 lat. W latach 2002-2003 pracował w Bank Aval (Raiffeisen Bank Aval) jako Dyrektor Departamentu Consumer Finance. W latach 2003-2007 pełnił funkcję Dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej w Uniwersalnym Banku Rozwoju i Partnerstwa (Grupa Foxtrot), a w latach 2007-2008 Dyrektora ds. Zarządzania Produktami i Zastępcy Dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej w Kreditprombank.
W 2008 r. dołączył do Grupy BNP Paribas jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Zastępca Dyrektora Linii Biznesowej Personal Finance w Ukrsibbank. W 2014 r. został nominowany na stanowisko Dyrektora Linii Biznesowej Personal Finance i Członka Zarządu Ukrsibbank, a następnie Wiceprezesa Zarządu.
W trakcie pracy zawodowej w instytucjach finansowych brał udział w licznych projektach dotyczących tworzenia, transformacji i modernizacji bankowości detalicznej. Solidne wykształcenie w dziedzinie finansów stanowiło podstawę zdobytych wysokich umiejętności w wielu obszarach bankowości, takich jak sprzedaż i marketing, planowanie finansowe i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kredytowym, analiza rynku, zarządzanie satysfakcją klienta i operacje.
Pan Volodymyr Radin spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).
Ponadto Pan Volodymyr Radin nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Podstawa prawna
§5 pkt 4 i pkt 5 oraz §9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the composition of the Management Board of BNP Paribas Bank
Polska S.A.

current report no. 11/2019


date: 15 May 2019

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby
informs that on 15 May 2019 Mr. Philippe Paul Bézieau submitted his
resignation from the function of the Vice President of the Bank,
effective 30 September 2019.


The reason for his resignation is taking up a new position within the
BNP Paribas Group.


The Bank’s Management Board also informs that at the meeting held on 15
May 2019, the Bank’s Supervisory Board appointed Mr. Volodymyr Radin to
the position of the Vice President of the Bank’s Management Board,
effective 1 October 2019 till the end of the current joint three-year
term of office as referred to in Article 21 item 1 of the Bank’s
Articles of Association.


Hereby, the Bank discloses information on the expertise and experience
of the newly appointed member of the Management Board.

Mr. Volodymyr Radin


Graduate of the Ukrainian Academy of Banking (National Bank of Ukraine).
He also completed a graduate course in marketing at the HEC in Paris and
a course on running management boards at the Ukrainian Corporate
Governance Academy.


He has over 15 years of banking experience. From 2002 to 2003 he worked
for Bank Aval (Raiffeisen Bank Aval) as the Head of the Consumer Finance
unit. From 2003 to 2007 he held the post of Head of Retail Business Line
and subsequently in Universal Bank of Development and Partnership
(Foxtrot Group). From 2007 to 2008 he was the Deputy Head of the Retail
Business Line and Head of Product Management in Kreditprombank.


In 2008 he joined the BNP Paribas Group as Head of Sales and Marketing
and Deputy Head of Personal Finance Business Line at Ukrsibbank. In 2014
he was nominated Head of Personal Finance Business Line, member of the
Management Board of the Ukrsibbank and later, Deputy CEO of the Bank.


During his career at financial institutions he participated in numerous
projects consisting in the creation, transformation and modernization of
retail banking. Based on his solid financial background he has built
strong competences in various areas of the banking industry such as
sales & marketing, financial planning and budgeting, operational and
credit risk management, commercial analytics, client satisfaction
management and operations.


Mr. Volodymyr Radin meets requirements of Article 22aa of the Banking
Law Act dated 29 August 1997 (as amended).


Furthermore, Mr. Volodymyr Radin has not been entered into the Register
of Insolvent Debtors.


Legal basis


§5 points 4 and 5, §9 and §10 of the Ordinance of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports
disclosed by the securities issuers and on equivalence of information
disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Jean-Charles Aranda Wieprezes Zarządu Banku
2019-05-15 Aleksandra Zouner
Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki