BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zawarcie Umowy Kredytowej

2019-06-17 16:35
publikacja
2019-06-17 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zawarcie Umowy Kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. jako kredytobiorca, zawarł z BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, zarejestrowaną w rejestrze handlowym spółek (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) pod numerem 662 042 449, jako kredytodawcą, Umowę Kredytową („Umowa”).
Na mocy Umowy kredytodawca udzieli Bankowi kredytu w kwocie nieprzekraczającej 500 milionów euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 milionów złotych wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu 14 czerwca 2019 r. (1 EUR = 4,2554 PLN) w celu sfinansowania działalności faktoringowej prowadzonej przez Bank.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej, o czym Bank informował w raportach bieżących nr 14/2019 z 5 czerwca 2019 r. oraz 16/2019 z 14 czerwca 2019 r., prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy zostaną przeniesione na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kredyt może zostać wykorzystany w polskich złotych lub w innych walutach określonych w Umowie. Końcowy termin zapadalności ustalono na 1 lipca 2024 r. Oprocentowanie równe będzie stopie referencyjnej powiększonej o marżę. Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of the Facility Letter Agreement

current report no. 18/2019


date: 17 June 2019

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 17 June 2019, the Bank as the borrower concluded with
BNP Paribas SA in Paris entered into the Register of Commerce and
Companies (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) under no 662
042 449 as the lender - the Facility Letter Agreement (“the Agreement”).


Under the Agreement, the lender shall grant a credit facility to the
Bank up to EUR 500 million, i.e. the equivalent of almost PLN 2,128
million at the National Bank of Poland (NBP) midrate as of 14 June 2019
(EUR 1 = PLN 4.2554) with the purpose to finance the factoring activity
conducted by the Bank.


In case of concluding an agreement for the sale of the organized part of
the enterprise to conduct the factoring activity, about which the Bank
informed in current reports no. 14/2019 dated 5 June 2019 and no.
16/2019 dated 14 June 2019, the rights and obligations resulting from
the concluded Agreement shall be transferred to BGŻ BNP Paribas
Faktoring sp. z o.o. in Warsaw.


The credit facility may be drawn in PLN or in other currencies specified
in the Agreement. Its final maturity date is set at 1 July 2024. The
interest rate will be equal to reference rate plus margin. The terms of
the Agreement do not differ from market standards.

Legal basis


Art. 17 (1) of the Market Abuse Regulation (MAR)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2019-06-17 Aleksandra Zouner
Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki