REKLAMA

BLACK POINT S.A.: Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

2021-06-18 13:59
publikacja
2021-06-18 13:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
BLACK POINT S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Black Point S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportów ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., informuje że w dniu 17 czerwca 2021 r. pomiędzy Emitentem a Panem Marcinem Adamskim oraz Panem Grzegorzem Sokołowem podpisany został Aneks nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

Strony zdecydowały o modyfikacji zapisu Umowy Inwestycyjnej dotyczącego konieczności spłaty wszelkich zobowiązań Eco Service jako warunku umorzenia udziałów Eco Service. Postanowiły, że zostanie on spełniony także wtedy, gdy spłata zobowiązań przez Eco Service sp. z o.o. zostanie zabezpieczona wobec Emitenta zastawami rejestrowymi ustanowionymi przez Pana Marcina Adamskiego i Pana Grzegorza Sokołowa na posiadanych przez nich po 300 udziałach w Eco Service sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej po 150.000 zł w kapitale zakładowym Eco Service sp. z o.o.
Dodatkowo zmieniono termin umorzenia na 30 dni od dnia uprawomocnienia ostatniego postanowienia o wpisie zastawów rejestrowych dokonanego przez sąd rejestrowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2021 r.
Ponadto Strony postanowiły, że w przypadku zapłaty przez Emitenta wobec banków zobowiązań Eco Service, Eco Service zwróci na rzecz Emitenta każdą taką wpłatę nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wezwania przez Emitenta wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dochodzenia wierzytelności.
W konsekwencji w dniu 17 czerwca 2021 r. Strony zawarły Umowę Poręczenia, zgodnie z którą Poręczyciele – Pan Marcin Adamski oraz Pan Grzegorz Sokołow – poręczyli za wszelkie zobowiązania Eco Service sp. z o.o. wobec Emitenta. Celem zabezpieczenia roszczeń Emitenta wobec Eco Service sp. z o.o., każdy z Poręczycieli ustanowił zastaw rejestrowy na posiadanych udziałach w Eco Service sp. z o.o.: Pan Marcin Adamski na 300 udziałach o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł; Pan Grzegorz Sokołow na 300 udziałach o łącznej wartości nominalnej 150.000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Kamila Yamasaki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki