REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: The Issuer's Supervisory Board issued, in the form of a resolution, consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5,000,000,000 to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet - leaving only 600,000,000 MCAN COIN in circulation Rada Nadzorcza Emitenta wydała, w formie uchwały, zgodę na redukcje ilości waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN oraz na zamrożenie w ramach tej nowej liczby 400.000.000 MCAN COIN na wydzielonym w tym celu portfelu - pozostawiając w obiegu jedynie 600.000.000 MCAN COIN

2021-07-16 15:20
publikacja
2021-07-16 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
The Issuer's Supervisory Board issued, in the form of a resolution, consent to reduce the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5,000,000,000 to 1,000,000,000 MCAN COIN and to freeze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity on a dedicated separate wallet - leaving only 600,000,000 MCAN COIN in circulation

Rada Nadzorcza Emitenta wydała, w formie uchwały, zgodę na redukcje ilości waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN oraz na zamrożenie w ramach tej nowej liczby 400.000.000 MCAN COIN na wydzielonym w tym celu portfelu - pozostawiając w obiegu jedynie 600.000.000 MCAN COIN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Black Pearl S.A. - the owner of the MCAN COIN cryptocurrency wallet listed on cryptocurrency exchanges such as Latoken, P2PB2B, CoinTiger, DigiFinex, QB Exchange and Coinsbit - in accordance with the development strategy aimed at dynamically strengthening the business activity in the area of the acquisition of companies, and thus an increase in the value of the Company's assets, has taken the steps leading to burning of 80% of the existing MCAN COIN in the Maximum Supply and reduce the available quantity of MCAN COIN from 5,000,000,000 to 1,000,000,000.

The Supervisory Board of the Company issued, in the form of a resolution adopted on July 15, 2021, consent to:

1. Locking 4,000,000,000 MCAN COIN for the purpose of their so-called "Burning" – it means permanent exclusion from circulation.

After the operation, there will be a visible change in the history of the currency chain and a change in the number of available MCAN COIN. The stock of mined / issued coins will be permanently limited to the maximum quantity available ("Maximum Supply") of 1,000,000,000 MCAN COIN.

2. Freezing by Black Pearl S.A. from a new reduced amount of 1,000,000,000 a further amount of 400,000,000 MCAN COIN to provide investors with transaction certainty and the utility of MCAN COIN as a digital currency based on the potential of the medical marijuana market, which grows exponentially over time. Thus, to leave in use, for a period of 2 years, the total quantity in trade of 600,000,000 MCAN COIN, of which only 11,687,454 MCAN COIN will be at the disposal of Black Pearl S.A., intended solely for the purpose of acquisition of business entities and possible sale by Black Pearl S.A.

The 400,000,000 MCAN COIN wallet will be unfrozen after a minimum of two years - with prior notice and subject to the USD 10 threshold being reached at Coinmarketcap and permanently exceeding this MCAN COIN stock market valuation as the target minimum market value.

As conclusion, after performing the above operations, the MCAN COIN "Maximum Supply" will amount to 1,000,000,000, including the "Frozen Wallet" 400,000,000 and the "Circulating Supply" 600,000,000.

Information is essential and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.Black Pearl S.A. – właściciel portfela kryptowaluty MCAN COIN notowanej na giełdach kryptowalutowych takich jak Latoken, P2PB2B, CoinTiger, DigiFinex, QB Exchange oraz Coinsbit – zgodnie ze strategią rozwoju zmierzającego do dynamicznego wzmocnienia sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrostu wartości aktywów Spółki, podjął kroki w celu spalenia 80% MCAN COIN istniejących w światowym obiegu i ograniczenia dostępnej ilości MCAN COIN z 5.000.000.000 sztuk do 1.000.000.000 sztuk.

Rada Nadzorcza Spółki wydała, w formie uchwały podjętej 15 lipca 2021r., zgodę na:

1. Zablokowanie 4.000.000.000 MCAN COIN w celu ich tzw. „spalenia” tzn. trwałego wyłączenia z obiegu.

Po operacji nastąpi widoczna zmiana w historii łańcucha walutowego oraz zmiana ilości dostępnych MCAN COIN. Stan wydobytych/wyemitowanych coinów zostanie trwale ograniczony do maksymalnej dostępnej ilości („Maximum Supply”) 1.000.000.000 MCAN COIN.

2. Dokonanie przez Black Pearl S.A. zamrożenia w ramach nowej zmniejszonej ilości 1.000.000.000 kolejnej sumy 400.000.000 MCAN COIN w celu zapewnienia inwestorom pewności transakcji i użytkowości MCAN COIN jako waluty cyfrowej opartej na potencjale rynku medycznej marihuany, który rośnie w czasie wykładniczo. Tym samym na pozostawienie w użyciu, na okres 2 lat, ilości całkowitej w obrocie 600.000.000 MCAN COIN z czego jedynie 11.687.454 MCAN COIN będzie w dyspozycji Black Pearl S.A., z przeznaczeniem wyłącznie do celów akwizycji podmiotów gospodarczych oraz ewentualnej sprzedaży przez Black Pearl S.A.

Odmrożenie portfela 400.000.000 MCAN COIN nastąpi po okresie minimum dwóch lat – z uprzedzeniem oraz z zastrzeżeniem osiągnięcia 10 USD progu i trwałego przekroczenia tej wyceny giełdowej MCAN COIN przez Coinmarketcap, jako docelowej minimalnej wartości rynkowej.

Reasumując, po dokonaniu powyższych operacji „Maximum Supply” MCAN COIN wynosić będzie 1.000.000.000, w tym „Frozen Wallet” 400.000.000 oraz „Circulating Supply” 600.000.000.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki