REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Change in the ownership of shares in MEDICANCOIN GREECE S.A. as a stage of implementation of the strategy targeted at ensuring the Issuer long-term revenues related to the exclusive right to distribute THC-containing products in the territory of the country after the start of production by MEDICANCOIN GREECE S.A. Zmiana stanu posiadania udziałów w MEDICANCOIN GREECE S.A. jako etap realizacji strategii zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów związanych z wyłącznym prawem dystrybucji wyrobów zawierających THC na terytorium kraju po uruchomieniu produkcji przez MEDICANCOIN GREECE S.A.

2021-09-30 17:03
publikacja
2021-09-30 17:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Change in the ownership of shares in MEDICANCOIN GREECE S.A. as a stage of implementation of the strategy targeted at ensuring the Issuer long-term revenues related to the exclusive right to distribute THC-containing products in the territory of the country after the start of production by MEDICANCOIN GREECE S.A.

Zmiana stanu posiadania udziałów w MEDICANCOIN GREECE S.A. jako etap realizacji strategii zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów związanych z wyłącznym prawem dystrybucji wyrobów zawierających THC na terytorium kraju po uruchomieniu produkcji przez MEDICANCOIN GREECE S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
The Issuer's Management Board informs that as part of the implementation of the Company's development strategy targeted at ensuring the Issuer long-term revenues, it is at the final stage of negotiations with MEDICANCOIN GREECE S.A. about the cooperation between companies providing the Issuer with future revenues related to the right to distribute products containing THC manufactured by MEDICANCOIN GREECE S.A.

At the same time, the Management Board informs that due to the nature of the activities of MEDICANCOIN GREECE S.A. (cultivation of medical marijuana and production of medical marijuana products with THC, and not only with CBD) and legislative discrepancies between Greece and Poland, the Issuer's shareholding in MEDICANCOIN GREECE S.A. was reduced by selling 8,750 shares with a nominal value of EUR 8,750 for the price of EUR 135,600 (in words: one hundred thirty five thousand six hundred euro). The transaction was approved by the Issuer's Management Board and the Management Board of MEDICANCOIN GREECE S.A. on September 30, 2021. It’s result is to organize the legal and ownership status in a way that allows legal trade in accordance with local and international law - regulating the trade in psychoactive substances.

The Issuer's Management Board will inform about the terms of the agreement establishing the right to distribute products containing THC produced by MEDICANCOIN GREECE S.A. in a relevant message.

Information is important and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.


Zarząd Emitenta informuje, iż w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki zmierzającej do zapewnienia Emitentowi długoterminowych przychodów, jest na końcowym etapie negocjacji z MEDICANCOIN GREECE S.A. zakresu współpracy pomiędzy spółkami zapewniającej Emitentowi przyszłe przychody związane z prawem dystrybucji wyrobów zawierających THC produkowanych przez MEDICANCOIN GREECE S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż ze względu na charakter działalności MEDICANCOIN GREECE S.A. (uprawa marihuany medycznej i produkcja preparatów na bazie marihuany medycznej z THC, a nie wyłącznie z CBD) oraz rozbieżności legislacyjne pomiędzy Grecją a Polską nastąpiła redukcja stanu posiadania udziałów przez Emitenta w MEDICANCOIN GREECE S.A. poprzez zbycie 8.750 udziałów o wartości nominalnej 8.750 EUR za cenę 135.600 EUR (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset euro). Transakcja ta została zaakceptowana przez Zarząd Emitenta oraz Zarząd MEDICANCOIN GREECE S.A. w dniu 30.09.2021 r. Efektem jest uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego w sposób umożliwiający legalny obrót towarami zgodnie z prawem lokalnym i międzynarodowym - regulującym obrót substancjami psychoaktywnymi.

Zarząd Emitenta poinformuje o warunkach umowy ustanawiającej prawo dystrybucji wyrobów zawierających THC produkowanych przez MEDICANCOIN GREECE S.A. w stosownym komunikacie.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki