REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: Black Pearl S.A. aims to dynamically increase the value of the Company's assets by strengthening the sphere based on the acquisition of companies and a temporary step back from the digital currency sector. Black Pearl S.A. zmierza do dynamicznego wzrostu wartości aktywów Spółki poprzez wzmocnienie sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw i czasowe odejście z sektora walut cyfrowych.

2021-10-29 19:44
publikacja
2021-10-29 19:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
Black Pearl S.A. aims to dynamically increase the value of the Company's assets by strengthening the sphere based on the acquisition of companies and a temporary step back from the digital currency sector.

Black Pearl S.A. zmierza do dynamicznego wzrostu wartości aktywów Spółki poprzez wzmocnienie sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw i czasowe odejście z sektora walut cyfrowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
The Issuer's Management Board informs that until the unification of the law in the economic sphere related to cryptocurrencies in Poland and the Issuer's compliance with the control requirements imposed by the Polish Financial Supervision Authority on entities trading in digital currencies, the Issuer's Management Board reduced the amount of MCAN COIN digital currency held to zero by selling 411,434.101.3703 MCAN COIN as a forced sale.

At the same time, the Management Board informs that it will continue to focus on activities undertaken as part of the implementation of the development strategy of Black Pearl S.A. aimed at dynamic strengthening of the sphere based on the acquisition of enterprises, and thus an increase in the value of the assets of Black Pearl S.A.

In addition, the Management Board informs that while implementing the assumptions of ESPI 23, 24, 25/2021:
1. 4,000,000,000 MCAN COINs were burned, permanently excluding them from circulation. After the operation, there was a visible change in the history of the currency chain and a change in the number of MCAN COINs available on the market - the status of purchased / issued coins was permanently limited to the maximum available amount: 1,000,000,000 MCAN COIN.
2. Then Black Pearl S.A. frozen another amount of 400,000,000 MCAN COINs belonging to the Company from a new reduced amount of 1,000,000,000 MCAN COIN.

In order to provide investors with the certainty of transactions and the utility of MCAN COIN as a digital currency, the above activities were performed, which resulted in leaving in use (for the next 2 years), the total amount of digital currency in circulation at the level of 600,000,000 MCAN COIN, of which only 11,000.000 MCAN COIN - remained available for sale or acquisitions by Black Pearl S.A. The unfreezing of the 400,000,000 MCAN COIN portfolio could take place after a minimum period of two years - with prior notice and subject to reaching the USD 10 threshold and permanently exceeding this MCAN COIN exchange valuation, by Coinmarketcap, so that the holders could make the right economic decisions, e.g. disposal.
After the above operations, the Maximum Supply of MCAN COIN was 1,000,000,000 until October 29, 2021, including the Frozen Wallet 400,000,000 and the Circulating Supply 600,000,000.

The Management Board informs that in order to avoid collision with the new legal regulations regarding cryptocurrency trading in Poland and due to achieving the economic goal of acquiring financial assets (i.e. shares of other companies) using MCAN COIN (taking advantage of the utility nature of this decentralized digital currency), concluded on October 29th, 2021 agreement for the sale of 411,434,101.3703 of the MCAN COIN virtual currency. As a result, the entire MCAN COIN portfolio belonging to the Company was sold on October 29th, 2021 and permanently removed from the RC20 chain by sending it to the address indicated by the Buyer: 0x000000000000000000000000000000000000dEaD.

Thus, the Issuer temporarily ceased its activities in the field of digital currencies, focusing on activities aimed at dynamic strengthening of the sphere based on the acquisition of enterprises.

The forced sale transaction was made against payment, as a result of which the Company will receive payment in the amount of PLN 1,000,000 (one million zlotys) within 60 days. This amount is a profit on this transaction, as the MCAN COIN digital currency was the Issuer's off-balance sheet item.

Information is important and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.


Zarząd Emitenta informuje, iż do czasu ujednolicenia prawa w zakresie sfery gospodarczej powiązanej z kryptowalutami w Polsce oraz spełnienia przez Emitenta, wymogów kontrolnych nakładanych przez KNF na podmioty dokonujące obrotu walutami cyfrowymi, Zarząd Emitenta zredukował do zera ilość posiadanej waluty cyfrowej MCAN COIN poprzez zbycie 411.434.101,3703 MCAN COIN jako sprzedaż wymuszoną.

Jednocześnie Zarząd informuje, o dalszym skupieniu na działaniach podejmowanych w ramach wdrożenia strategii rozwoju Black Pearl S.A. zmierzającego do dynamicznego wzmocnienia sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw, a co za tym idzie wzrostu wartości aktywów Spółki Black Pearl S.A.

Dodatkowo Zarząd informuje, iż realizując założenia ESPI 23, 24, 25/2021:
1. Spalono 4.000.000.000 MCAN COIN trwale wyłączając je z obiegu. Po wykonaniu operacji nastąpiła widoczna zmiana w historii łańcucha walutowego oraz zmiana ilości dostępnych MCAN COIN na rynku – stan zakupionych/wyemitowanych coinów został trwale ograniczony do maksymalnej dostępnej ilości:1.000.000.000 MCAN COIN.
2. Następnie Black Pearl S.A. dokonał zamrożenia w nowej zmniejszonej ilości 1.000.000.000 MCAN COIN kolejnej sumy 400.000.000 MCAN COIN należących do Spółki.

W celu zapewnienia inwestorom pewności transakcji i użytkowości MCAN COIN jako waluty cyfrowej wykonano powyższe czynności, których efektem było pozostawienie w użyciu (na okres kolejnych 2 lat), ilości całkowitej waluty cyfrowej w obrocie na poziomie 600.000.000 MCAN COIN, z czego jedynie 11.000.000 MCAN COIN - pozostało w dyspozycji do sprzedaży lub akwizycji przez Black Pearl S.A. Odmrożenie portfela 400.000.000 MCAN COIN mogło nastąpić po okresie minimum dwóch lat - z uprzedzeniem i zastrzeżeniem osiągnięcia 10 USD progu i trwałego przekroczenia tej wyceny giełdowej MCAN COIN, przez Coinmarketcap tak, aby posiadacze mieli możliwość podjęcia właściwych decyzji ekonomicznych np. zbycia.
Po dokonaniu powyższych operacji Maximum Supply MCAN COIN stanowił do 29.10.2021 r. ilość 1.000.000.000, w tym Frozen Wallet 400.000.000 i Circulating Supply 600.000.000.

Zarząd informuje, iż w celu uniknięcia kolizji z nowymi przepisami prawa dotyczącymi obrotu kryptowalutami w Polsce oraz z powodu osiągnięcia celu ekonomicznego w postaci nabycia aktywów finansowych (tzn. akcji innych spółek) przy użyciu MCAN COIN (wykorzystując użytkowy charakter tej zdecentralizowanej waluty cyfrowej) dnia 29.10.2021 r. zawarł umowę sprzedaży 411.434.101,3703 sztuk cyfrowej waluty wirtualnej MCAN COIN. Co za tym idzie, całość portfela MCAN COIN należącego do Spółki została w dniu 29.10.2021 r. sprzedana i usunięta trwale z łańcucha RC20 poprzez przesłanie na adres wskazany przez Nabywcę: 0x000000000000000000000000000000000000dEaD.

Tym samym Emitent tymczasowo zaprzestał prowadzenia działań w sferze walut cyfrowych koncentrując się na działalności zmierzającej do dynamicznego wzmocnienia sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw.

Transakcja sprzedaży wymuszonej została dokonana odpłatnie, w wyniku której Spółka otrzyma w terminie 60 dni zapłatę w kwocie 1.000.000 PLN (jednego miliona złotych). Kwota ta stanowi zysk z tej transakcji, gdyż waluta cyfrowa MCAN COIN stanowiła środki pozabilansowe Emitenta.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki