REKLAMA

BLACK PEARL S.A.: As part of the implementation of the strategic target of the Company, the Issuer's Management Board reduced the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5.000.000.000 to 1,000,000,000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) and froze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity, leaving the circulating supply at the level of 600,000,000 MCAN COIN. W ramach realizacji celu strategicznego Spółki, Zarząd Emitenta zredukował ilość waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) oraz zamroził w ramach tej liczby 400.000.000 MCAN COIN pozostawiając w obrocie rynkowym 600.000.000 MCAN COIN.

2021-07-21 16:35
publikacja
2021-07-21 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-21
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL S.A.
Temat
As part of the implementation of the strategic target of the Company, the Issuer's Management Board reduced the amount of the digital currency MCAN COIN ("Maximum Supply") from 5.000.000.000 to 1,000,000,000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) and froze 400,000,000 MCAN COIN within this quantity, leaving the circulating supply at the level of 600,000,000 MCAN COIN.

W ramach realizacji celu strategicznego Spółki, Zarząd Emitenta zredukował ilość waluty cyfrowej MCAN COIN ("Maximum Supply") z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 MCAN COIN (transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef) oraz zamroził w ramach tej liczby 400.000.000 MCAN COIN pozostawiając w obrocie rynkowym 600.000.000 MCAN COIN.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Black Pearl S.A. - owner of the MCAN COIN cryptocurrency wallet listed on: Latoken, P2PB2B, CoinTiger, DigiFinex, QB Exchange and Coinsbit - in accordance with the development strategy aimed at dynamic strengthening the business activity in the area of the acquisition of enterprises for own cryptocurrency, and thus an increase in the value of the Company's physical assets:

1. Reduced the number of MCAN COINs in circulation by 80%, thus reducing the available quantity of MCAN COINs from 5,000,000,000 to 1,000,000,000. The reduction took place through the so-called "Burning" – it means permanent exclusion from circulation by transferring 4,000,000,000 MCAN COIN to the address 0x000000000000000000000000000000000000dEaD – transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef

The stock of mined / issued coins has thus been permanently reduced and limited to the maximum quantity available ("Maximum Supply") of 1,000,000,000 MCAN COIN.

2. Froze a further amount of 400,000,000 MCAN COIN within a new reduced quantity of 1,000,000,000, in order to provide investors with transaction certainty and the utility of MCAN COIN as a digital currency based on the potential of the medical marijuana market, which is now in line with global trends and is growing rapidly. Thus, 600,000,000 out of 1,000,000,000 MCAN COIN remained in use for a period of 2 years, of which 11,687,454 MCAN COIN is at the disposal of Black Pearl S.A. for the purpose of acquisition of other business entities and possible sale of MCAN COIN by Black Pearl S.A. to institutional investors.

The 400,000,000 MCAN COIN wallet will be unfrozen after a minimum period of two years – after informing the market in advance of this intention and subject to the minimum price of 1 MCAN COIN exceeding USD 10. Setting this threshold is related to the target – a permanent exceeding of the MCAN COIN stock market valuation set by Coinmarketcap as the target minimum market value.

As conclusion, after performing the above operations, the MCAN COIN "Maximum Supply" is at the level of 1,000,000,000, including the "Frozen Wallet" 400,000,000 and the "Circulating Supply" 600,000,000.

Information is essential and is of fundamental importance in the Issuer's development strategy.


Black Pearl S.A. – właściciel portfela kryptowaluty MCAN COIN notowanej na: Latoken, P2PB2B, CoinTiger, DigiFinex, QB Exchange oraz Coinsbit – zgodnie ze strategią rozwoju zmierzającego do dynamicznego wzmocnienia sfery opartej na akwizycji przedsiębiorstw za własną kryptowalutę, a co za tym idzie wzrostu wartości fizycznych aktywów Spółki:

1. Zredukował ilość istniejących w obiegu MCAN COIN o 80%, przez co ograniczył dostępną ilość MCAN COIN z 5.000.000.000 do 1.000.000.000 sztuk. Redukcja nastąpiła poprzez tzw. „spalenie” czyli trwałe wyłączenie z obiegu wskutek przelania 4.000.000.000 MCAN COIN na adres 0x000000000000000000000000000000000000dEaD – transaction hash: 0x7fa0d5ac5b3012a5ed5f2235db19dbab249be55c272c9ba0292ef2d11e173bef

Stan wydobytych/wyemitowanych coinów został w ten sposób trwale zmniejszony i ograniczony do maksymalnej dostępnej ilości („Maximum Supply”) 1.000.000.000 MCAN COIN.

2. Zamroził w ramach nowej zmniejszonej ilości 1.000.000.000 kolejną sumę 400.000.000 MCAN COIN w celu zapewnienia inwestorom pewności transakcji i użytkowości MCAN COIN jako waluty cyfrowej opartej na potencjale rynku medycznej marihuany, który obecnie jest zgodny z trendami światowymi i wzrasta w szybkim tempie. Tym samym w użyciu pozostało, na okres 2 lat, 600.000.000 MCAN COIN z 1.000.000.000 z czego 11.687.454 MCAN COIN jest w dyspozycji Black Pearl S.A., z przeznaczeniem do celów akwizycji innych podmiotów gospodarczych oraz ewentualnej sprzedaży MCAN COIN przez Black Pearl S.A. do inwestorów instytucjonalnych.

Odmrożenie portfela 400.000.000 MCAN COIN nastąpi po okresie minimum dwóch lat – z uprzedzeniem rynku o tym zamiarze oraz z zastrzeżeniem osiągnięcia ceny minimalnej 1 MCAN COIN przekraczającej 10 USD. Wyznaczenie tego progu związane jest z celem – trwałym przekroczeniem tej wyceny giełdowej MCAN COIN wyznaczanej przez Coinmarketcap, jako docelowej minimalnej wartości rynkowej.

Reasumując, po dokonaniu powyższych operacji „Maximum Supply” MCAN COIN wynosi 1.000.000.000, w tym „Frozen Wallet” 400.000.000 oraz „Circulating Supply” 600.000.000.

Informacja jest istotna i ma fundamentalne znaczenie w strategii rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Arkadiusz Trela Prezes Zarządu Arkadiusz Trela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki