REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2021-04-28 21:56
publikacja
2021-04-28 21:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_skonsolidowane_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci__Grupy_BIK_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Biuro_Inwestycji_Kapitalowych_SA_31122020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIST_PREZESA_ZARZADU_2020_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
inf_zarzad_wybor_audytora_28042021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdan_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisow_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_SSF_BIK_31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 17279 18384 3862 4274
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 17508 7952 3913 1849
III. Zysk na działalności operacyjnej 23655 11851 5287 2755
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (11612) (5934) (2595) (1379)
V. Zysk przed opodatkowaniem 12043 5917 2692 1375
VI. Zysk netto 9177 3748 2051 871
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 8908 3270 1991 760
VIII. Inne całkowite dochody netto (2) (300) - (70)
IX. Całkowite dochody ogółem 9175 3447 2051 801
X. Podstawowy zysk nettoprzypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w złotych i w euro) 2,14 0,79 0,48 0,18
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w złotych i w euro) 2,14 0,78 0,48 0,18
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 13778 357 3079 83
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (39272) 47929 (8777) 11142
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 30945 (50080) 6916 (11642)
XV. Przepływy pieniężne razem 5451 (1794) 1218 (417)
XVI. Aktywa trwałe 178310 181563 38639 42635
XVII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 47738 24699 10345 5800
XVIII. Aktywa obrotowe 13873 20909 3006 4910
XIX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 97608 88636 21151 20814
XX. Zobowiązania długoterminowe 10876 58743 2357 13794
XXI. Zobowiązanie krótkoterminowe 92136 76247 19965 17905
XXII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 35486 - 7690 -
XXIII. Liczba akcji w tyś. sztuk 4166 4166 4166 4166


Do
przeliczenia bilansu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Biuro Inwestycji Kapitałowych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 31
grudnia 2019 r. przyjęto Średni kurs NBP na ostatni dzień danego okresu
sprawozdawczego: na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148; na 31
grudnia 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2585. Do przeliczenia danych
skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz do przeliczenia
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przyjęto średni kurs euro  stanowiący
średnią arytmetyczną średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020
r. kurs 1 EUR = 4,4742; od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. kurs
1 EUR = 4,3018.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_skonsolidowane_31122020.pdfSprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_skonsolidowane_31122020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2020
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalnosci__Grupy_BIK_31122020.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalnosci__Grupy_BIK_31122020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalonści Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku 2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych SA_31122020.pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych SA_31122020.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2020
LIST PREZESA ZARZĄDU_2020_GRUPA.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU_2020_GRUPA.pdf List Prezesa Zarządu
inf_zarząd_wybór_audytora_28042021.pdfinf_zarząd_wybór_audytora_28042021.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2020.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za rok 2020
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2020.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
BDO SzB SSF BIK_31.12.2020-sig-sig.pdfBDO SzB SSF BIK_31.12.2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie z badania audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Mirosław Koszany Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Artur Kuliński Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki