REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2020-09-15 17:18
publikacja
2020-09-15 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_sprawozdanie_finansowe_BIKSA_30062020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_BIKSA_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_062020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_BIK_30062020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_BIK_30062020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży 7977 10269 1796 2395
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 9184 1359 2068 317
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11329 4002 2551 933
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (6182) (1127) (1392) (263)
V. Zysk przed opodatkowaniem 5146 2094 1159 488
VI. Zysk netto 4571 1494 1029 348
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 3987 1041 898 243
VIII. Inne całkowite dochody ogółem 0 (67) 0 (16)
IX. Całkowite dochody ogółem 4571 1427 1029 333
X. Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,96 0,25 0,22 0,06
XI. Rozwodniony zysk netto przypadajacy na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i euro 0,95 0,25 0,21 0,06
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 9681 4937 2180 1151
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (45443) (12794) (10232) (2984)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 42455 5323 9559 1241
XV. Przepływy pieniężne razem 6693 (2534) 1507 (592)
XVI. Na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa trwałe 191902 181563 42970 42635
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 27305 24699 6114 5800
XIX. Aktywa obrotowe 18983 20909 4251 4910
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednosteki dominującej 92690 88636 20755 20814
XXI. Zobowiązania długoterminowe 43435 58743 9726 13794
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 97935 76247 21929 17905
XXIII. Liczba akcji w tys. szt 4166 4166 4166 4166
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XXV. półrocze/2020 półrocze/2019 półrocze/2020 półrocze/2019
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży 1420 1728 320 403
XXVII. Koszty działaności operacyjnej (1778) (1984) (400) (463)
XXVIII. Zysk (strata) ze sprzedaży (358) (256) (81) (60)
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (228) (256) (51) (60)
XXX. Przychody finansowe netto 169 408 38 95
XXXI. Zysk brutto (59) 152 (13) 35
XXXII. Zysk netto (83) 200 (19) 47
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (112) (480) (25) (112)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 241 (10977) 54 (2560)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (176) 9737 (40) 2271
XXXVI. Przepływy pieniężne netto razem (47) (1720) (11) (401)
XXXVII. Na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXVIII. Aktywa trwałe 104557 103111 23412 24213
XXXIX. Aktywa obrotowe 1430 1705 320 400
XL. Kapitał (fundusz) własny 83005 83021 18586 19495
XLI. Rezerwy na zobowiązania 964 716 216 168
XLII. Zobowiązania długoterminowe 12847 20513 2877 4817
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9171 566 2054 133
XLIV. Liczba akcji w tyś. sztuk 4166 4166 4166 4166


Do przeliczenia danych skróconego
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca
2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. przyjęto średni kurs NBP na ostatni
dzień danego okresu sprawozdawczego:30.06.2020 - kurs euro
4,4660 zł; 31.12.2019 - kurs euro 4,2585 zł.


Do przeliczenia danych skróconego
jednostkowego bilansu na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2019
r. i 30 czerwca 2019 r., przyjęto średni kurs NBP na ostatni dzień
danego okresu sprawozdawczego:30.06.2020 - kurs euro 4,4660 zł;
31.12.2019 - kurs euro 4,2585 zł; 30.06.2019 - kurs euro 4,2520 zł.


Do przeliczenia danych skróconego
skonsolidowanego rachunku zysków lub strat i sprawozdania z innych
całkowitych dochodów, skróconego jednostkowego rachunku zysków i strat
oraz do przeliczenia skróconego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do
30 czerwca 2020 r. oraz za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca
2019 r. przyjęto średni kurs euro stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 01.01.2020 do 30.06.2020 - kurs euro
4,4413 zł; od 01.01.2019 do 30.06.2019 - kurs euro 4,2880


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_30.06.2020.pdfŚródroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_30.06.2020.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BIKSA
Śródroczne_sprawozdanie_finansowe_BIKSA_30062020.pdfŚródroczne_sprawozdanie_finansowe_BIKSA_30062020.pdf Śródroczne sprawozdanie finansowe BIKSA
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_30.06.2020.pdfWybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_30.06.2020.pdf Wybrane dane finansowe Grupa BIKSA
Wybrane_dane_finansowe_BIKSA_30.06.2020.pdfWybrane_dane_finansowe_BIKSA_30.06.2020.pdf Wybrane dane finansowe BIKSA
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_062020.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_062020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu SSF BIK_30062020-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF BIK_30062020-sig-sig.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania Grupy BIKSA
Raport z przeglądu JSF BIK_30062020-sig-sig.pdfRaport z przeglądu JSF BIK_30062020-sig-sig.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego BIKSA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


Artur Kuliński - Dyrektor FinansowyLucyna Kolawa -
Główna Księgowa


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki