REKLAMA
WAŻNE

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2020-05-28 17:28
publikacja
2020-05-28 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_BIK_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_31.03.2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3680 5285 837 1230
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 13176 (53) 2997 (12)
III. Zysk na działalności operacyjnej 13694 2717 3115 632
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (7309) (1084) (1663) (252)
V. Zysk przed opodatkowaniem 6384 1809 1452 421
VI. Zysk netto 5543 1785 1261 415
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 6016 1619 1368 377
VIII. Inne całkowite dochody ogółem 0 0 0 0
IX. Całkowite dochody ogółem 5543 1785 1261 415
X. Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 1,44 0,39 0,33 0,09
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 1,44 0,39 0,33 0,09
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (508) 3443 (115) 801
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (43572) (13293) (9911) (3093)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 44066 7662 10023 1783
XV. Przepływy pieniężne razem (14) (2188) (3) (509)
XVI. na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa trwałe 195634 181563 42975 42635
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 26403 24699 5800 5800
XIX. Aktywa obrotowe 23602 20909 5185 4910
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 94651 88636 20792 20814
XXI. Zobowiązania długoterminowe 52624 58743 11560 13794
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 95291 76247 20933 17905
XXIII. Liczta akcji w tyś sztuk 4166 4166 4166 4166


Do
przeliczenia danych skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2020 r. oraz 31 grudnia 2019 r. przyjęto średni kurs
NBP na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: na 31 marca 2020 r.
kurs 1 EUR = 4,5523; na 31 grudnia 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2585. Do
przeliczenia danych skróconego skonsolidowanego rachunku zysków lub
strat i sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz do przeliczenia
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. oraz za okres od 1
stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. przyjęto średni kurs euro 
stanowiący średnią arytmetyczną
średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
kurs 1 EUR = 4,3963; od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. kurs 1
EUR = 4,2978.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 r.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2020 r.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BIK SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


Artur Kuliński - Dyrektor FinansowyLucyna Kolawa - Główna
Księgowa


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki