BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2020-04-28 18:29
publikacja
2020-04-28 18:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_BIKSA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_BIKSA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa_BIKSA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdan_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisow_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_SSF_BIK_31.12.2019_-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 18384 19158 4274 4490
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 7952 2287 1849 536
III. Zysk na działalności operacyjnej 11851 10302 2755 2414
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (5934) (6323) (1380) (1482)
V. Zysk przed opodatkowaniem 5917 4477 1375 1049
VI. Zysk netto 3748 2057 871 482
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 3270 1308 760 307
VIII. Inne całkowite dochody netto (300) 32 (70) 7
IX. Całkowite dochody ogółem 3447 2089 801 490
X. Podstawowy zysk nettoprzypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w złotych i w euro) 0,79 0,32 0,18 0,08
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w złotych i w euro) 0,78 0,31 0,18 0,07
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 357 5762 83 1350
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 47936 (12661) 11143 (2967)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (50080) 8301 (11642) 1945
XV. Przepływy pieniężne razem (1787) 1402 (416) 328
XVI. Aktywa trwałe 181563 122047 42635 28383
XVII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 24699 90175 5800 20971
XVIII. Aktywa obrotowe 20909 16692 4910 3882
XIX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 88636 93671 20814 21784
XX. Zobowiązania długoterminowe 58743 71446 13794 16615
XXI. Zobowiązanie krótkoterminowe 76247 60729 17905 14123
XXII. Liczba akcji w tyś. sztuk 4166 4148 4166 4148


Do
przeliczenia bilansu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Biuro Inwestycji Kapitałowych na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 31
grudnia 2018 r. przyjęto Średni kurs NBP na ostatni dzień danego okresu
sprawozdawczego: na 31 grudnia 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2585; na 31
grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000. Do przeliczenia danych
skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz do przeliczenia
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do
31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r. przyjęto średni kurs euro  stanowiący
średnią arytmetyczną średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019
r. kurs 1 EUR = 4,3018; od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. kurs
1 EUR = 4,2669.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_BIKSA_2019.pdfSkonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_BIKSA_2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 209
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_BIKSA_2019.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_BIKSA_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalonści Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku 2019
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_2019.pdfWybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_2019.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2019
List_Prezesa_Zarządu_Grupa_BIKSA_2019.pdfList_Prezesa_Zarządu_Grupa_BIKSA_2019.pdf List Prezesa Zarządu
Informacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_audytora_2019.pdfInformacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_audytora_2019.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2019.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za rok 2019
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2019.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
BDO SzB_SSF BIK_31.12.2019 -sig-sig.pdfBDO SzB_SSF BIK_31.12.2019 -sig-sig.pdf Sprawozdanie z badania audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


Artur Kuliński - Dyrektor FinansowyPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki