14,5400 zł
-2,94% -0,4400 zł
Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (BIK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_BIK_S.A._za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30092019_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 14520 13854 3370 3257
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 5179 5198 1202 1222
III. Zysk na działalności operacyjnej 9193 11639 2134 2736
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (6548) (4685) (1520) (1101)
V. Zysk przed opodatkowaniem 2645 7087 614 1666
VI. Zysk netto 1788 5907 415 1389
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 891 5013 207 1179
VIII. Inne całkowite dochody ogółem (67) 6 (16) 1
IX. Całkowite dochody ogółem 1721 5913 399 1390
X. Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,21 1,21 0,05 0,28
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,21 1,20 0,05 0,28
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 879 6067 204 1426
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 56157 (11655) 13034 (2740)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (41874) 10651 (9719) 2504
XV. Przepływy pieniężne razem 15162 5063 3519 1190
XVI. na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa trwałe 137883 122047 31526 28383
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 25367 90175 5800 20971
XIX. Aktywa obrotowe 30329 16692 6935 3882
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 86396 93671 19754 21784
XXI. Zobowiązania długoterminowe 77005 71446 17607 16615
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 26213 60729 5993 14123
XXIII. Liczta akcji w tyś sztuk 4148 4148 4148 4148


Do
przeliczenia danych skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
na dzień 30 września 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. przyjęto średni
kurs NBP na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: na 30 września
2019 r. kurs 1 EUR = 4,3736; na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000.
Do przeliczenia danych skróconego skonsolidowanego rachunku zysków lub
strat i sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz do przeliczenia
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz za okres od 1
stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. przyjęto średni kurs euro 
stanowiący średnią arytmetyczną
średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019
r. kurs 1 EUR = 4,3086; od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.
kurs 1 EUR = 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30092019 r_.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30092019 r_.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BIK SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


Artur Kuliński - Dyrektor FinansowyLucyna Kolawa - Główna
Księgowa


Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.