REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2019-05-14 19:32
publikacja
2019-05-14 19:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_BIK_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_31032019_r_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 5285 4456 1230 1066
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych (53) 946 (12) 226
III. Zysk na działalności operacyjnej 2717 2483 632 594
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (1084) (1529) (252) (366)
V. Zysk przed opodatkowaniem 1809 808 421 193
VI. Zysk netto 1785 638 415 153
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 1619 457 377 109
VIII. Inne całkowite dochody ogółem 0 - 0 -
IX. Całkowite dochody ogółem 1785 638 415 153
X. Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,39 0,11 0,09 0,03
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,39 0,11 0,09 0,03
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 3443 150 801 36
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (13293) (9777) (3093) (2340)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 7662 9062 1783 2169
XV. Przepływy pieniężne razem (2188) (565) (509) (135)
XVI. na dzień 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa trwałe 138207 122047 32131 28383
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 90203 90175 20971 20971
XIX. Aktywa obrotowe 14719 16692 3422 3882
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 95341 93671 22166 21784
XXI. Zobowiązania długoterminowe 81590 71446 18969 16615
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 62317 60729 14488 14123
XXIII. Liczta akcji w tyś sztuk 4148 4148 4148 4148


Do
przeliczenia danych skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. przyjęto średni kurs
NBP na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: na 31 marca 2019 r.
kurs 1 EUR = 4,3013; na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000. Do
przeliczenia danych skróconego skonsolidowanego rachunku zysków lub
strat i sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz do przeliczenia
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. oraz za okres od 1
stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. przyjęto średni kurs euro 
stanowiący średnią arytmetyczną
średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
kurs 1 EUR = 4,2978; od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. kurs 1
EUR = 4,1784.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31032019 r_.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej BIK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31032019 r_.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BIK SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-14 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


Karolina Nowak - Dyrektor FinansowyLucyna Kolawa - Główna
Księgowa


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki