REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2019-04-24 17:52
publikacja
2019-04-24 17:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Grupa_BIKSA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdan_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisow_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_skonsolidowane_BIK_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 19158 17736 4490 4178
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 2287 (5299) 536 (1248)
III. Zysk na działalności operacyjnej 10302 1345 2414 317
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (6323) 2690 (1482) 634
V. Zysk przed opodatkowaniem 4477 5492 1049 1294
VI. Zysk netto 2057 4501 482 1060
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 1308 4480 307 1055
VIII. Inne całkowite dochody netto 32 (414) 8 (98)
IX. Całkowite dochody ogółem 2089 4087 490 963
X. Podstawowy zysk nettoprzypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w złotych i w euro) 0,32 1,09 0,08 0,26
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję (w złotych i w euro) 0,31 1,08 0,07 0,25
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5762 7868 1350 1854
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (12661) (11696) (2967) (2755)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 8301 (6796) 1945 (1601)
XV. Przepływy pieniężne razem 1402 (10624) 329 (2503)
XVI. Aktywa trwałe 122047 201977 28383 48425
XVII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 90175 - 20971 -
XVIII. Aktywa obrotowe 16692 11120 3882 2666
XIX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 93671 91944 21784 22044
XX. Zobowiązania długoterminowe 71446 104778 16615 25121
XXI. Zobowiązanie krótkoterminowe 60729 14056 14123 3370
XXII. Liczba akcji w tyś. sztuk 4148 4130 4148 4130


Do
przeliczenia bilansu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Biuro Inwestycji Kapitałowych na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31
grudnia 2017 r. przyjęto Średni kurs NBP na ostatni dzień danego okresu
sprawozdawczego: na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,300; na 31 grudnia
2017 r. kurs 1 EUR = 4,1709. Do przeliczenia danych skonsolidowanego
rachunku zysków lub strat oraz do przeliczenia sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz za
okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przyjęto średni kurs
euro  stanowiący
średnią arytmetyczną średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018
r. kurs 1 EUR = 4,2669; od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. kurs
1 EUR = 4,2447.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_BIKSA_2018.pdfSkonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupa_BIKSA_2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2018
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_BIKSA_2018.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Grupy_BIKSA_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalonści Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. w roku 2018
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_2018.pdfWybrane_dane_finansowe_Grupa_BIKSA_2018.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za rok 2018
List_Prezesa_Zarządu_Grupa_BIKSA_2018.pdfList_Prezesa_Zarządu_Grupa_BIKSA_2018.pdf List Prezesa Zarządu
Informacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_audytora_2018.pdfInformacja_Zarządu_w_sprawie_wyboru_audytora_2018.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2018.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdań_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za rok 2018
Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2018.pdfOświadczenie_Rady_Nadzorczej_przestrzeganie_przepisów_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
BDO SzB skonsolidowane BIK .pdfBDO SzB skonsolidowane BIK .pdf Sprawozdanie z badania audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu


Karolina Nowak - Dyrektor FinansowyPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki