BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.

2019-07-11 12:06
publikacja
2019-07-11 12:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-11
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 11 lipca 2019 r., została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Themis Development Sp. z o.o. jako Inwestorem a Atlas Ward Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako Wykonawcą, której przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji w postaci budowy I etapu Centrum Logistycznego w Małej Wsi Wrocławskiej (gmina Kąty Wrocławskie) w systemie „pod klucz” polegającej na budowie hali magazynowo – produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu ("Umowa").

Wynagrodzenie Atlas Ward Polska Sp. z o.o. za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 44.847.000,00 zł netto która podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług. Zakończenie całości prac wynikających z Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 31.03.2020r. Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, w tym w szczególności wysokość kar umownych nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku zapisów dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzania „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta. Za kryterium istotności przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-11 Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki