BIOTON: wyniki finansowe

2019-04-30 17:12
publikacja
2019-04-30 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_Pismo_Zarzadu_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe__BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Sprawozdanie_Zarzadu_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_BIOTON.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 197 043 241 808 46 179 56 967
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej (49 952) (1 678) (11 707) (395)
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem (88 856) (256 463) (20 824) (60 420)
IV. Zysk (strata) netto (75 792) (258 757) (17 763) (60 960)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 081 (11 612) 6 815 (2 736)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 50 458 (4 015) 11 825 (946)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (87 995) (37 925) (20 623) (8 935)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (8 456) (53 553) (1 982) (12 616)
IX. Aktywa razem 1 055 204 1 181 168 245 396 283 193
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 256 099 289 736 59 558 69 466
XI. Zobowiazania długoterminowe 87 700 56 505 20 395 13 547
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 168 399 233 231 39 163 55 919
XIII. Kapitał własny 799 105 891 432 185 838 213 727
XIV. Kapitał akcyjny 1 717 284 1 717 284 399 368 411 730
XV. Średnia ważona liczba akcji 85 864 200 85 864 200 85 864 200 85 864 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,8827) (3,0136) (0,2069) (0,7100)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,8827) (3,0136) (0,2069) (0,7100)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,3066 10,3819 2,1643 2,4891
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,3066 10,3819 2,1643 2,4891
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018 Pismo Zarzadu BIOTON.pdf2018 Pismo Zarzadu BIOTON.pdf Pismo Zarządu
2018 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BIOTON.pdf2018 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BIOTON.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BIOTON 2018
2018 Sprawozdanie Zarzadu BIOTON.pdf2018 Sprawozdanie Zarzadu BIOTON.pdf Sprawozdanie Zarządu BIOTON 2018
2018 Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta BIOTON.pdf2018 Sprawozdanie niezaleznego biegłego rewidenta BIOTON.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta BIOTON 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-04-30 Adam Polonek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Ewa Suchecka Głowny Ksiegowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki