BIOTON: Informacja o wstępnych szacunkach wyników finansowych dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.

2019-04-27 20:14
publikacja
2019-04-27 20:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOTON
Temat
Informacja o wstępnych szacunkach wyników finansowych dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bioton S.A. („Spółka”) informuje, że w zawiązku z zastrzeżeniem biegłego rewidenta firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. („Audytor”) dotyczącym nieprawidłowego rozpoznania przychodów z tytułu jednorazowych płatności z góry za udzielone licencje, wskazanym w raporcie z przeglądów śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej z dnia 27.09.2018 r., po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zastosowaniu się do ww. zastrzeżenia w sprawozdaniach za rok 2018. W konsekwencji do tego typu płatności Spółka będzie stosowała standard MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, zgodnie z opinią Audytora.
Zmiana skutkować będzie zmniejszeniem przychodów na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę PLN 20,9 mln, a co z a tym idzie również zmniejszenia poszczególnych poziomów osiąganych marż. Powstaną również przychody przyszłych okresów w kwocie PLN 40,9 mln zł, które zostanie rozpoznane w czasie trwania kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów. Wpływ jest nie gotówkowy, gdyż kwoty te Spółka otrzymała w terminach przewidzianych umowami. Wpływ na wynik jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat będzie pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym.
Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki jest przedmiotem weryfikacji przez Audytora w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany powyższych wartości.
Jednocześnie Spółka informuje, że zastosowanie się do zastrzeżenia Audytora nie rodzi konsekwencji w postaci wypowiedzenia umów lub wstrzymania finansowania udzielonego przez instytucje finansujące działalność Spółki.
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2018 r. nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-27 Robert Neymann Prezes Zarządu
2019-04-27 Adam Polonek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki