REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo

2021-07-09 15:49
publikacja
2021-07-09 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka" lub „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2021 r. umowy o generalne wykonawstwo z Karmar SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Generalny Wykonawca”). Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie „pod klucz” budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych - Zakład ONKO BCG wraz z infrastrukturą techniczną na działce Emitenta przy ul. Głównej w Lublinie (Przedmiot Umowy, Inwestycja budowlana). Inwestycja budowlana zaklasyfikowana jest do kategorii 5 złożoności budynku (budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagające szczególnych rozwiązań inżynierskich). Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji budowlanej wynosi 32.999.000 złotych (słownie trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) przy czym jest to wynagrodzenie ryczałtowe nieobejmujące podatku VAT (dalej: „Wynagrodzenie”).

Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 13,8 miesięcy od daty podpisania Umowy. Zgodnie z treścią Umowy część prac zostanie wykonana przez podwykonawców działających na rzecz i w imieniu Generalnego Wykonawcy.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych przez Spółkę m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Generalnego Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto Wynagrodzenia czy też opóźnień w realizacji Umowy. Z kolei Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Generalnego Wykonawcy od Umowy z winy Zamawiającego. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o ile kary nie zrekompensują całości szkód.

Strony ustaliły 7 letni okres rękojmi na wykonane w ramach Przedmiotu Umowy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych. Ponadto, Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji z tytułu należytej jakości wykonania Przedmiotu Umowy. Okres gwarancji wynosi 7 lat licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do możliwości rozwiązania lub odstąpienia od niej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inwestycja budowlana współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (o zawarciu której Emitent informował rb 97/2021) o numerze POIR.02.01.00-00-0039/20 w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego („CBR”) dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej. Celem utworzenia CBR jest wdrożenie na rynek produktów cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów: znacząco udoskonalonych szczepionek BCG oraz w pierwszej kolejności znacząco udoskonalonego, a następnie nowego produktu leczniczego Onko BCG. Budowa CBR zwiększy konkurencyjności produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki.

Podpisanie znaczącej Umowy o generalne wykonawstwo jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii Emitenta związanej z produktami leczniczymi BCG.

Emitent należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-09 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-07-09 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki