REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie znaczącej umowy handlowej

2022-11-09 08:49
publikacja
2022-11-09 08:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy handlowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Biomed”), niniejszym informuje, że w dniu 9 listopada 2022 r. Spółka zawarła z firmą farmaceutyczną Zahrah al-Mada’in Medical Company Ltd z siedzibą w Rijadzie, Królestwo Arabii Saudyjskiej (dalej: „Partner”) umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Spółki o nazwie handlowej Distreptaza (dalej: „Distreptaza” lub „Produkt”).

Na podstawie Umowy Emitent udzielił Partnerowi prawa do sprzedaży i dystrybucji Distreptazy na terytorium Arabii Saudyjskiej oraz Egiptu („Terytorium”), po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu Produktu na tych rynkach.

Na mocy Umowy Partner zarejestruje Produkt w Arabii Saudyjskiej oraz w Egipcie, a następnie Biomed będzie dostarczać Produkt do Partnera, zaś Partner będzie go sprzedawać na Terytorium. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień Produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania Umowy Partner składać będzie plan kroczący (rolling forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący na okres 6 pierwszych miesięcy. Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania Umowy została określona przez strony na poziomie 12 859 200,00 (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) Euro, co w przeliczeniu na złotego według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy stanowi kwotę 60 309 648,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) złotych, przy czym wiążąca minimalna wartość zamówień została oznaczona przez strony na 70 % prognozowanego rocznego poziomu zamówień. Strony ponadto uzgodniły, iż koszty rejestracji Produktu oraz koszty marketingowe na Terytorium ponosić będzie Partner.

Umowa została zawarta na czas określony począwszy od jej podpisania na okres 5 lat (okres podstawowy) licząc od daty wprowadzenia Produktu na poszczególnym rynku Terytorium, a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 2-letnie okresy dodatkowe. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 6 miesięcy przed końcem okresu podstawowego lub odpowiednio okresów dodatkowych.

Strony uzgodniły, że uzyskanie przez Partnera rejestracji Produktu na Terytorium odbędzie się przy dołożeniu wszelkich starań przez obie Strony najszybciej jak jest to możliwe, przy czym w przypadku nie uzyskania dopuszczenia do obrotu na danym rynku w ciągu 18 miesięcy od podpisania Umowy, Biomed ma prawo rozwiązać umowę z Partnerem w odniesieniu do danego rynku. Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki Umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W opinii Zarządu Emitenta podpisanie Umowy pozwoli na skokowy wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację kanałów sprzedaży Produktu Distreptaza, poprzez rejestrację Produktu na kolejnych rynkach, zgodnie z przyjętą strategią Spółki, o czym Emitent informował w rb 29/2022. Aktualnie produkt zarejestrowany jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-11-09 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki