REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie umowy o dofinansowanie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

2021-12-27 17:11
publikacja
2021-12-27 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2021-12-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: „Emitent”, "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021, w którym Emitent przekazywał informacje o uzyskaniu dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG z PO IR Działanie 3.2, informuje o zawarciu w dniu 27 grudnia 2021 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) umowy o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG”, której nadano nr POIR.03.02.01-06-0029/21-00 w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.

Realizacja projektu nastąpi w trzech etapach:
1. budowa dedykowanego budynku produkcyjnego
2. organizacja dedykowanej i kompletnej infrastruktury produkcyjnej,
3. kwalifikacja infrastruktury i walidacja procesu wytwarzania

Zakład produkcyjny Onko BCG powstanie na nieruchomości Spółki, położonej w Lublinie przy ul. Głównej.
Budowa Zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego deficytowego na rynkach światowych produktu, a w konsekwencji istotnie zwiększą się przychody Spółki. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są już w 2025 r.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 71 930 120,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) netto. PARP przyznał Emitentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 43 158 072,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 00/100) zł, co stanowi 60 % kwoty kosztów kwalifikowalnych.

W umowie wskazano dwa warunki, które Emitent zobowiązany jest spełnić, tj.:
1. złożyć do PARP w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” wraz z kopią zezwolenia na inwestycję. Przez „zezwolenie na inwestycję” należy rozumieć ostateczną decyzję budowlaną (pozwolenie na budowę albo decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji), W przypadku złożenia w ww. terminie decyzji nieostatecznej, termin na złożenie ostatecznej decyzji ulega przedłużeniu o 60 dni, tj. do dnia 22 sierpnia 2022 r.
2. złożyć do PARP w terminie do dnia 23 marca 2022 r. kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie zewnętrznego finansowania Projektu, tj. umowy pożyczki.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem od dnia jej zawarcia, z dniem następującym po bezskutecznym upływie terminów na dostarczenie do PARP ww. dokumentów.

W przypadku, gdy dostarczenie dokumentów nie będzie możliwe w ww. terminach, Emitent może, przed upływem tych terminów, złożyć wniosek o wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów wraz z uzasadnieniem. PARP może wydłużyć termin dostarczenia dokumentów.

Emitent jest w trakcie procesu uzyskania zezwolenia na inwestycję (pierwszy warunek), zaś umowa pożyczki (drugi warunek) została zawarta przez Spółkę z ARP SA w dniu 10 grudnia 2021 r., o czym Emitent informował w rb 56/2021.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, inwestycja ma zostać zrealizowana w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, który kończy się w dniu 30 września 2023 roku. Zgodnie z regulaminem Programu, Emitent zobowiązany jest zachować trwałość projektu przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Projekt budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych BCG” („CBR”), o którym Emitent informował w rb 81/2020 oraz 97/2020. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-27 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2021-12-27 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki