REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

2022-09-14 22:28
publikacja
2022-09-14 22:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_tekst_jedn._na_22.08.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 września 2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 14 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki jest konsekwencją podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 lipca 2022 r. uchwały nr 4/2022 („Uchwała”) w sprawie: (a) ustanowienia programu motywacyjnego w „BIOMED LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Emitent informował o tym zdarzeniu w rb 18/2022).

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu nowego § 9a Statutu w następującym brzmieniu:
„1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji.
3.Cena emisyjna zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 4/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. dotyczącej w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia ww. uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) – (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji). Akcje serii T będą pokrywane wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii T mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A
emitowanych na podstawie ww. Uchwały nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia26 lipca 2022 r.”.

Zmiana Statutu została dokonana na podstawie uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., której tekst został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 18/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 17/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
STATUT tekst jedn. na 22.08.2022.pdfSTATUT tekst jedn. na 22.08.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-14 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2022-09-14 Jakub Winkler Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki