REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

2021-05-31 22:38
publikacja
2021-05-31 22:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_tekst_jedn._na_29.03.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację o dokonaniu w dniu 25 maja 2021 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian statutu Spółki.
Zmiany Statutu polegają na zmianie § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 lit a) oraz b) Statutu Spółki, na nową następującą treść:
§ 8 ust. 1:
„1. Przedmiotem działalności spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest:
1) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z),
2) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z),
3) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),
4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
5) działalność weterynaryjna ( 75.00.Z),
6) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
7) działalność paramedyczna (86.90.D),
8) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
9)produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (26.60.Z),
10) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
11) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),
12) chów i hodowla, koni i pozostałych zwierząt koniowatych ( 01.43.Z),
13) chów i hodowla owiec i kóz (01.45.Z),
14) chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z),
15) przetwórstwo mleka i wyrób serów (10.51.Z),
16) wytwarzanie produktów przemiału zbóż (10.61.Z),
17) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z),
18) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z),
19) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (10.91.Z),
20) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z),
21) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),
22) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),
23) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),
24) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej nie sklasyfikowana (20.59.Z),
25) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
26) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
28) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
29) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
30) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z),
31) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
32) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
33) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37. Z),
34) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby skorupiaki i mięczaki (46.38.Z),
35) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
36) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
37) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
38) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
39) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),
40) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z),
41) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
42) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
43) transport drogowy towarów (49.41.Z)
44) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
45) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
46) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
47) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
48) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
49) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
50) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery ( 77.33.Z),
52) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).”

§ 9 ust. 1 lit a) oraz b):
„a) 17.188.640 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.485.800 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset),
b) 5.066.125 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 768.965 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji o numerach od 21.485.801 (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),”
Zmiana statutu została dokonana na podstawie uchwały nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2021 r., której tekst został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym 11/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 5/2021 z dnia 29 marca 2021 r. uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
STATUT tekst jedn. na 29.03.2021.pdfSTATUT tekst jedn. na 29.03.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki