BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Podwyższenie kapitału zakładowego, zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R

2020-07-07 17:05
publikacja
2020-07-07 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_Uchwaly_o_Podwyzszeniu_Kapitalu_Zakladowego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego, zawarcie umowy plasowania oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent” albo „Spółka”) („Zarząd”) informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 7 lipca 2020 r. uchwały nr 16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 6.226.041 PLN o kwotę nie niższą niż 1 PLN, tj. do kwoty nie niższej niż 6.226.042 PLN, oraz nie wyższą niż 600.000 PLN, tj. do kwoty nie wyższej niż 6.826.041 PLN, poprzez emisję nie mniej niż 10 oraz nie więcej niż 6.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej wynoszącej 0,1 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1 PLN oraz nie wyższej niż 600.000 PLN („Akcje Serii R”) („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego”). Treść Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podwyższenie Kapitału Zakładowego odbywa się w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia przyznanego Zarządowi w § 10 statutu Spółki („Statut”). W Uchwale o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, w interesie Spółki Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii R. Wyłączenie prawa poboru nastąpiło za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale nr 25 z dnia 7 lipca 2020 roku (zgodnie § 10 ust. 6 Statutu).

Celem emisji Akcji Serii R jest pozyskanie kapitału na: (i) realizacje inwestycji rozwojowych związanych z produktami leczniczymi: szczepionką przeciwgruźliczą BCG oraz ONKO BCG, (ii) spłatę zobowiązań wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które zostały zabezpieczone hipoteką na nieruchomości Spółki oraz (iii) spłatę wszystkich pozostałych zobowiązań układowych Spółki. Jednakże w przypadku, gdy wpływy z emisji Akcji Serii R nie pozwolą na sfinansowanie wszystkich powyższych celów, priorytetem pozostaje pierwszy cel inwestycyjny, a Zarząd zastrzega możliwość ograniczenia wielkości emisji Akcji Serii R do takiej liczby Akcji Serii R, która pozwoli na sfinansowanie pierwszego celu inwestycyjnego.

Jednocześnie, Zarząd informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 7 lipca 2020 r. umowy plasowania akcji z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, działającą jako globalny koordynator, zarządzający księgą popytu oraz agent oferujący („BM PKO BP”) („Umowa Plasowania”) oraz o rozpoczęciu procesu budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6.000.000 Akcji Serii R („Oferta Akcji Serii R”). Oferta Akcji Serii R prowadzona jest na warunkach określonych w uchwale nr 15 Zarządu z dnia 7 lipca 2020 r. („Uchwała o Rozpoczęciu Oferty”).

Oferta Akcji Serii R zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty oraz zostanie skierowana wyłącznie do: (a) inwestorów kwalifikowanych, o których mowa w art. 1 ust. 4 punkt (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”); lub (b) inwestorów, którzy nabywają Akcje Serii R o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 punkt (d) Rozporządzenia Prospektowego. Objęcie Akcji Serii R nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”).

Przeprowadzenie Oferty Akcji Serii R oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R oraz, jeżeli zostaną spełnione wymogi regulacyjne dla takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii R („PDA”), do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości przez Spółkę prospektu emisyjnego, bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

Proces budowania księgi popytu na Akcje Serii R rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii R w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH, oraz którzy nabędą Akcje Serii R w ramach Oferty, nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Zaproszeni inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu będą składać w BM PKO BP deklaracje popytu zawierające w szczególności informacje na temat proponowanej ceny emisyjnej oraz liczby Akcji Serii R, które dany inwestor jest gotowy objąć lub nabyć po danej cenie emisyjnej. Celem wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu, każdy z inwestorów powinien zawrzeć stosowną umowę na przyjmowanie i przekazywanie zleceń z BM PKO BP (o ile nie jest już stroną takiej umowy).
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Zarząd podejmie uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii R oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii R, o czym Spółka poinformuje w osobnym komunikacie. Cena emisyjna Akcji Serii R zostanie ustalona przez Zarząd przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu, a także w oparciu o rekomendację BM PKO BP.

Niezwłocznie po przekazaniu przez Spółkę do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informacji o ustalonej cenie emisyjnej Akcji Serii R i ostatecznej liczbie oferowanych Akcji Serii R, Spółka przystąpi do zawierania z inwestorami z listy wstępnej alokacji umów objęcia Akcji Serii R, a inwestorzy będą zobowiązani do opłacenia ceny emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji Serii R. Przewiduje się, że umowy objęcia Akcji Serii R zostaną zawarte przez inwestorów do dnia 14 lipca 2020 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za poszczególne Akcje Serii R zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia Akcji Serii R.

Zgodnie z Umową Plasowania, BM PKO BP zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług na potrzeby plasowania Akcji Serii R na zasadach określonych w tej umowie, w szczególności do dołożenia należytej staranności w celu pozyskania potencjalnych inwestorów oraz zapewnienia subskrybowania i opłacenia lub nabycia Akcji Serii R przez takich inwestorów. Umowa Plasowania nie stanowi zobowiązania BM PKO BP do objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych i nie jest gwarancją przygotowania lub przeprowadzenia wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do zorganizowanego systemu obrotu, przeprowadzenia Oferty Akcji Serii R lub uplasowania jakiejkolwiek części innych instrumentów finansowych Spółki.

Umowa Plasowania zawiera standardowe warunki zawieszające dla zobowiązań BM PKO BP znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty, w tym warunki związane z wystąpieniem istotnych negatywnych zmian w sytuacji na rynku kapitałowym oraz negatywnych zmian w sytuacji w sytuacji Spółki i jej grupy kapitałowej. Umowa Plasowania zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności, w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty Akcji Serii R. Na zasadach określonych w Umowie Plasowania, BM PKO BP zostało zwolnione z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w odniesieniu do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, które mogą być dochodzone od BM PKO BP w związku z Umową Plasowania (tzw. klauzula indemnifikacyjna).

Z wyjątkiem standardowych wyłączeń, Emitent zobowiązał się, że bez zgody DM PKO BP nie będzie m.in. oferować, emitować, a także nabywać, zastawiać, sprzedawać akcji Emitenta w okres 360 dni od dnia podpisania aneksu do Umowy Plasowania, w którym zostanie określona ostateczna liczba Akcji Serii R oraz ich cena emisyjna („Dzień Zamknięcia”).

Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. akcjonariusze spółki: (i) Waldemar Sierocki, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 4.790.504 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 7,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 9.325.588 głosów (11,51%) na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) Przemysław Sierocki, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 4.785.083 akcje w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 7,69% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 9.320.166 głosów (11,50%) na walnym zgromadzeniu Spółki; (iii) Marcin Piróg, posiadający wg stanu na dzień 7 lipca 2020 roku 1.415.244 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 2,3% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 1,70% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz (iv) akcjonariusz Emitenta, którego 789.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu zostało zamienionych na 789.000 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 1,26% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 0,97% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2020 (łącznie „Zobowiązani Akcjonariusze”) („Akcje Zobowiązanych Akcjonariuszy”) zobowiązali się, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, że bez zgody BM PKO BP nie będą m.in. oferować, zastawiać, sprzedawać Akcji Zobowiązanych Akcjonariuszy w okresie trzech miesięcy od Dnia Zamknięcia.

WAŻNE INFORMACJE
Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków Oferty Akcji Serii R. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Serii R i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Serii R, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii R. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Serii R, ich subskrypcji lub zakupu.
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodne z prawem. Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani emisji ani zachęty do złożenia oferty zakupu, nabycia lub objęcia akcji w kapitale Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryce lub innych krajach lub jurysdykcjach. Niniejszy raport bieżący nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.
Akcje Serii R nie były ani nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) (“Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w żadnym stanowym organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych ani w żadnym organie innych jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i zgodnych z właściwymi przepisami stanowego prawa papierów wartościowych i przepisami takiego prawa obowiązującymi w innych jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Serii R nie uzyskały zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia ani rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), stanowych komisji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani innych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żaden z tych organów nie dokonywał merytorycznej oceny ani zatwierdzenia oferty Akcji Serii R. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryce ani na rachunek lub na rzecz obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki i osób pochodzących z tych krajów.
Akcje Serii R nie są przedmiotem oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii ani w żadnym innym kraju poza Polską. Wszelkie oferty Akcji Serii R będą realizowane zgodnie z wynikającym z Rozporządzenia Prospektowego (UE) 2017/1129 z późniejszymi zmianami (włącznie z przepisami wdrażającymi jego postanowienia w poszczególnych państwach członkowskich zwanego dalej „Rozporządzeniem Prospektowym”) zwolnione z obowiązku sporządzenia prospektu. Niniejszy raport bieżący dystrybuowany jest wśród osób na terytorium Wielkiej Brytanii tylko w okolicznościach, do których nie mają zastosowania postanowienia ust. 21(1) ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000, as amended) (“FSMA”).
W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt, a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane (zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym). Niniejszy raport bieżący i opisane w nim warunki służą wyłącznie celom informacyjnym i skierowane są wyłącznie do osób będących (a) osobami na terytorium Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” (w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego („Inwestorzy Kwalifikowani”) i (b) w Wielkiej Brytanii – Inwestorami Kwalifikowanymi (i) mającymi doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania, mieszczącymi się w definicji Profesjonalnego Inwestora (ang. investment professional) zawartej w art. 19(5) rozporządzenia z 2005 roku w sprawie ofert papierów wartościowych, ze zmianami (ang. The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Rozporządzenie”) lub (ii) będącymi podmiotami o wysokiej wartości netto (ang. high net worth companies, unincorporated associations, etc.) w rozumieniu art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (iii) innymi osobami, którym może to zostać zakomunikowane zgodnie z prawem (wszystkie takie osoby wspólnie określane są jako „osoby uprawnione”). Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż osoby uprawnione ani być wykorzystywane przez takie osoby. Osoby prowadzące dystrybucję niniejszego raportu bieżącego muszą upewnić się, że jest to zgodne z prawem. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki, dostępne są tylko osobom uprawnionym i mogą być podejmowane tylko przez osoby uprawnione.
Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. BM PKO BP, jego podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego ani innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnianych lub dostępnych publicznie którejkolwiek z zainteresowanych stron lub ich doradcom. Odpowiedzialność taka jest więc niniejszym całkowicie wyłączona.
BM PKO BP działa wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiegokolwiek innego podmiotu w związku z ofertą, subskrypcją lub sprzedażą Akcji Serii R i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii R lub innych spraw, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym. BM PKO BP ani żaden z jego podmiotów powiązanych nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym.
Dystrybucja niniejszego raportu bieżącego lub informacji o ofercie, subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii R może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka, BM PKO BP ani ich podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Serii R w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego raportu bieżącego lub jakiejkolwiek innej oferty lub materiału reklamowego dotyczącego Akcji Serii R w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.
Osoby rozpowszechniające jakąkolwiek część niniejszego raportu bieżącego muszą upewnić się, że jest to zgodne z prawem. Osoby (w tym m.in. ‘nominees’ i powiernicy), które mają umowny lub inny prawny obowiązek przekazania kopii niniejszego raportu bieżącego, przed podjęciem takich działań powinny zasięgnąć odpowiedniej porady. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego raportu bieżącego, są obowiązane przez Spółkę i DM PKO BP do zapoznania się i przestrzegania stosownych ograniczeń.
Niniejszy raport bieżący zawiera (lub może zawierać) pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.
Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Serii R. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Serii R w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez BM PKO BP.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym nie mogą być przekazywane ani rozpowszechniane innym osobom i nie mogą być reprodukowane w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek przekazywanie, rozpowszechnianie, powielanie lub ujawnianie tych informacji w całości lub w części jest niedozwolone. Niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub obowiązujących przepisów prawa innych jurysdykcji.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii R. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.


Załączniki
Plik Opis
Treść Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego.pdfTreść Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Marcin Piróg Prezes Zarządu
2020-07-07 Piotr Fic Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki