REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-06-02 12:49
publikacja
2022-06-02 12:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_29.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_na_29.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_wynagrodzenia_zarzadu_i_RN_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_BIOMED_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie na dzień 29 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum).
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2021, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwolaniu WZ_29.06.2022.pdfOgloszenie o zwolaniu WZ_29.06.2022.pdf
PROJEKTY UCHWAL WZA na 29.06.2022.pdfPROJEKTY UCHWAL WZA na 29.06.2022.pdf
sprawozdanie wynagrodzenia zarzadu i RN za 2021.pdfsprawozdanie wynagrodzenia zarzadu i RN za 2021.pdf
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2021.pdfSprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-02 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-06-02 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki