REKLAMA

BIO PLANET S.A.: wyniki finansowe

2022-11-25 15:33
publikacja
2022-11-25 15:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_wraz_z_inf._dodatkowa_za_III_kwartal_2022_r..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Bio_Planet_S.A._za_III_kwartal_2022_r.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 480 151 461 31 672 33 226
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 945 5 002 628 1 097
III. Zysk (strata) brutto 1 182 4 497 252 987
IV. Zysk (strata) netto 716 3 871 153 849
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 029 2 651 433 582
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 754 -3 485 -2 934 -764
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 803 969 2 518 213
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 78 135 17 30
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 510 75 026 18 586 16 312
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 655 56 830 13 893 12 356
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 440 11 108 6 867 2 415
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 466 43 630 6 667 9 486
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 855 18 196 4 693 3 956
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 2 800 616 609
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 2 800 616 609
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 1,38 0,05 0,30
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,62 6,50 1,56 1,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,36 0,75 0,07 0,16


Do przeliczenia
danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez NBP na dzień
bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przyjmujemy średni kurs EUR/PLN, obliczany jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzień bilansowy.Średnie
kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym
zostały zaprezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu
finansowym.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Sylwester Strużyna
2022-11-25 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Mulik

BILANS
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 45 563 40 926 32 771 33 262
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 140 143 212 247
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 817 40 178 31 924 32 135
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606 606 635 881
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 606 606 635 881
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 44 947 43 259 42 255 40 233
1. Zapasy 19 307 18 832 19 161 17 678
2. Należności krótkoterminowe 25 499 24 297 22 984 22 226
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 25 499 24 297 22 984 22 226
3. Inwestycje krótkoterminowe 93 56 18 270
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 93 56 18 270
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 2 3 3
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 93 54 15 267
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 75 91 59
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 90 510 84 185 75 026 73 495
PASYWA
I. Kapitał własny 22 855 23 969 18 196 18 456
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 2 800 2 800
2. Kapitał zapasowy 19 139 19 139 11 786 11 786
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 716 1 831 3 610 3 871
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 655 60 216 56 830 55 039
1. Rezerwy na zobowiązania 1 749 1 930 2 092 1 638
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 27 32 49
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 721 1 899 2 045 1 584
a) długoterminowa 1 480 1 480 1 480 1 376
b) krótkoterminowa 241 419 565 208
1.3. Pozostałe rezerwy 1 4 15 5
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 4 15 5
2. Zobowiązania długoterminowe 33 440 30 153 11 108 11 494
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 33 440 30 153 11 108 11 494
3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 466 28 132 43 630 41 908
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 32 466 28 132 43 630 41 908
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 90 510 84 185 75 026 73 495
Wartość księgowa 22 855 23 969 18 196 18 456
Liczba akcji (w szt.) 3 000 3 000 2 800 2 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,62 7,99 6,50 6,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem


Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 465 148 480 43 616 151 461
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 308 1 227 297 1 389
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 171 147 258 43 332 150 049
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 45 717 145 389 43 469 146 013
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 933 103 682 30 924 106 229
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -252 3 092 147 5 449
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -252 3 092 147 5 449
VII. Pozostałe przychody operacyjne 302 387 92 176
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 120 135 23 33
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 145 187 35 99
4. Inne przychody operacyjne 37 66 35 44
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 303 534 -78 622
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 126 279 17 79
3. Inne koszty operacyjne 177 254 -95 543
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -253 2 945 317 5 002
X. Przychody finansowe 0 1 -117 1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 1 1
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 1 -119 0
XI. Koszty finansowe 968 1 764 356 506
1. Odsetki w tym: 457 1 057 216 366
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 511 707 140 140
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -1 221 1 182 -157 4 497
XIV. Podatek dochodowy -106 466 -321 627
a) część bieżąca -106 441 -321 627
b) część odroczona 0 25 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -1 114 716 165 3 871
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 114 716 165 3 871
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 3 000 2 800 2 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,37 0,24 0,06 1,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00


Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 969 18 196 16 686 16 686
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 969 18 196 16 686 16 686
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 800 2 800 2 800 2 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 200 200 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 200 200 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 200 200 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 2 800 2 800
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 786 11 786 8 895 8 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 353 7 353 2 891 2 891
a) zwiększenia (z tytułu) 8 068 8 068 2 891 2 891
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 538 5 538 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 2 530 2 530 2 891 2 891
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 715 715 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
- - emisji akcji 715 715 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 139 19 139 11 786 11 786
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 831 3 610 4 991 4 991
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 831 3 610 4 991 4 991
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 831 3 610 4 991 4 991
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 610 4 991 4 991
- - podział zysku na kapitał zakładowy 0 2 530 2 891 2 891
- - na wypłatę dywidendy 0 1 080 2 100 2 100
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 831 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 831 0 0 0
6. Wynik netto -1 114 716 3 610 3 871
a) zysk netto -1 114 716 3 610 3 871
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 855 22 855 18 196 18 456
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 855 22 855 17 116 18 456
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 114 716 165 3 871
II. Korekty razem 4 203 1 313 884 -1 219
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 345 1 067 382 1 080
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 395 1 055 215 365
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -120 -135 -23 -33
6. Zmiana stanu rezerw -181 -343 -1 549 -1 624
7. Zmiana stanu zapasów -476 -146 -2 494 -1 941
8. Zmiana stanu należności -1 201 -2 512 -2 323 -1 719
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 414 2 254 6 656 2 644
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 27 72 21 8
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 088 2 029 1 049 2 651
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 126 140 24 34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126 140 23 33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 1 1
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 1 1
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 1 1
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 4 988 13 894 1 513 3 519
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 988 13 894 1 513 3 519
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 862 -13 754 -1 489 -3 485
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 10 081 15 618 2 990 4 146
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 5 538 0 0
2. Kredyty i pożyczki 10 081 10 081 2 990 4 146
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 8 268 3 815 2 407 3 177
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 080 1 080 2 100 2 100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 6 794 1 157 78 663
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 9 12 49
8. Odsetki 395 1 055 216 366
9. Inne wydatki finansowe 0 515 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 812 11 803 584 969
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 38 78 144 135
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 38 78 144 135
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 15 0 132
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 38 93 144 267
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0


Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Śródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2022 r..pdfŚródroczne skrócone SF wraz z inf. dodatkową za III kwartał 2022 r..pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. wraz z informacją dodatkową.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2022 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2022 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. za III kwartał 2022 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki