REKLAMA

BIO PLANET S.A.: wyniki finansowe

2022-09-23 14:38
publikacja
2022-09-23 14:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Bio_Planet_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_23.09.22.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
bioplanetsa-ozwsf-jsf_2022-06-30.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
bioplanetsa-sz-jsf_2022-06-30.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
bioplanet_jsf_2022-06-30.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 015 107 845 22 189 23 717
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 198 4 685 689 1 030
III. Zysk (strata) brutto 2 403 4 654 518 1 023
IV. Zysk (strata) netto 1 831 3 706 394 815
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 060 1 602 -228 352
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 892 -1 996 -1 915 -439
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 991 385 2 152 85
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 39 -9 8 -2
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 185 75 026 17 986 16 312
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 216 56 830 12 865 12 356
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 153 11 108 6 442 2 415
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 132 43 630 6 010 9 486
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 969 18 196 5 121 4 025
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 2 800 641 609
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 2 800 641 609
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 1,32 0,13 0,29
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,99 6,50 1,71 1,41
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,36 0,75 0,08 0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Bio Planet Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF 23.09.22.pdfBio Planet Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF 23.09.22.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
bioplanetsa-ozwsf-jsf_2022-06-30.pdfbioplanetsa-ozwsf-jsf_2022-06-30.pdf Oświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu Sylwester Strużyna
2022-09-23 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Mulik

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
bioplanetsa-sz-jsf_2022-06-30.pdfbioplanetsa-sz-jsf_2022-06-30.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. w I półroczu 2022 roku.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 926 32 771 32 133
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 143 212 282
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 40 178 31 924 30 970
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606 635 881
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 606 635 881
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 43 259 42 255 35 292
1. Zapasy 18 832 19 161 15 183
2. Należności krótkoterminowe 24 297 22 984 19 871
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 24 297 22 984 19 871
3. Inwestycje krótkoterminowe 56 18 158
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 56 18 158
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 3 35
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54 15 123
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75 91 80
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 84 185 75 026 67 425
PASYWA
I. Kapitał własny 23 969 18 196 18 292
1. Kapitał zakładowy 3 000 2 800 2 800
2. Kapitał zapasowy 19 139 11 786 11 786
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 831 3 610 3 706
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 216 56 830 49 133
1. Rezerwy na zobowiązania 1 930 2 092 3 187
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 32 49
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 899 2 045 3 136
a) długoterminowa 1 480 1 480 1 376
b) krótkoterminowa 419 565 1 760
1.3. Pozostałe rezerwy 4 15 2
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 4 15 2
2. Zobowiązania długoterminowe 30 153 11 108 11 879
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 30 153 11 108 11 879
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 28 132 43 630 34 067
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 28 132 43 630 34 067
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 84 185 75 026 67 425
Wartość księgowa 23 969 18 196 18 292
Liczba akcji (w szt.) 3 000 2 800 2 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,99 6,50 6,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m


Pozycje pozabilansowe w okresie objętym sprawozdaniem nie występują.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 103 015 107 845
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 918 1 092
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 102 087 106 717
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 99 671 102 543
4. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 71 749 75 305
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
II. Koszty ogólnego zarządu 0 0
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 344 5 302
IV. Pozostałe przychody operacyjne 85 83
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15 10
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 42 64
4. Inne przychody operacyjne 29 9
V. Pozostałe koszty operacyjne 231 700
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 154 61
3. Inne koszty operacyjne 77 639
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 198 4 685
VII. Przychody finansowe 1 119
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 1 119
VIII. Koszty finansowe 796 150
1. Odsetki w tym: 600 150
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 196 0
IX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
X. Zysk (strata) brutto 2 403 4 654
XI. Podatek dochodowy 572 948
a) część bieżąca 548 948
b) część odroczona -25 0
XII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIII. Zysk (strata) netto 1 831 3 706
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 831 3 706
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 2 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,61 1,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00


Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 196 16 686 16 686
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 196 16 686 16 686
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 800 2 800 2 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 200 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 200 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 200 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 2 800 2 800
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 786 8 895 8 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 7 353 2 891 2 891
a) zwiększenia (z tytułu) 8 068 2 891 2 891
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 538 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 2 530 2 891 2 891
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 715 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- emisji akcji 715 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 139 11 786 11 786
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 610 4 991 4 991
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 610 4 991 4 991
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 610 4 991 4 991
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 610 4 991 4 991
- podział zysku na kapitał własny 2 530 2 891 2 891
- na wypłatę dywidendy 1 080 2 100 2 100
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 1 831 3 610 3 706
a) zysk netto 1 831 3 610 3 706
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 969 18 196 18 292
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 889 17 116 18 292

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 831 3 706
II. Korekty razem -2 890 -2 104
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 722 698
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 660 150
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 -10
5. Zmiana stanu rezerw -162 -74
6. Zmiana stanu zapasów 329 553
7. Zmiana stanu należności -1 311 604
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 160 -4 012
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 45 -13
10. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 060 1 602
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 15 10
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 10
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 8 906 2 006
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 906 2 006
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 892 -1 996
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 5 538 1 156
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5 538 0
2. Kredyty i pożyczki 0 1 156
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki -4 453 771
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek -5 637 585
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 36
8. Odsetki 660 150
9. Inne wydatki finansowe 515 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 991 385
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 39 -9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 39 -9
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 132
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 54 123
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0


Spółka sporzadza rachunek przepływów
pieniężnych metodą pośrednią.


Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
bioplanet_jsf_2022-06-30.pdfbioplanet_jsf_2022-06-30.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego Bio Planet S.A.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki