REKLAMA

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wprowadzenie do obrotu oraz rejestracja przez KDPW akcji serii B Spółki

2022-01-21 22:34
publikacja
2022-01-21 22:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu oraz rejestracja przez KDPW akcji serii B Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 stycznia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 48/2022 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

Zgodnie z tą uchwałą Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 21 stycznia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 stycznia 2022 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLA340200015”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że stosownie do uchwały nr 47/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A., Zarząd Giełdy wyznaczył na 20 stycznia 2022 r. dzień ostatniego notowania 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLA340200023”.

Ww. uchwały Zarządu GPW weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z oświadczeniem nr 54/2022 podjął decyzję o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 135 000 akcji Spółki serii B na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W oświadczeniu wskazano, że akcje serii B zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN „PLA340200015”, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN. W oświadczeniu wskazano ponadto, że rejestracja nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem „PLA340200023”, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Zgodnie natomiast z otrzymanym przez Spółkę komunikatem KDPW nr ONP/2022/008 z dnia 19 stycznia 2022 r. rejestracja ww. akcji przez KDPW nastąpiła w dniu 21 stycznia 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Łukasz Dębski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki