REKLAMA

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B

2022-01-02 12:38
publikacja
2022-01-02 12:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-02
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”), informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki z dniem 23 grudnia 2021 roku. Zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki („Zmiana Statutu”).

Zmiana Statutu dokonana została na podstawie: (i) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki; oraz (ii) oświadczenia Zarządu Spółki w formie aktu notarialnego z dnia 15 listopada 2021 roku złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego Spółki.
Po Zmianie Statutu § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 413.500,00 PLN (słownie: czterysta trzynaście tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na 4.135.000 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji, w tym:
a) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A 0.000.001 do A 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B 000.001 do B 135.000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.”
W związku z dokonaniem Zmiany Statutu, Emitent informuje, że z dniem 23 grudnia 2021 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100), o kwotę 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100), do kwoty 413.500,00 zł (czterysta trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100), poprzez emisję 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B Spółki. Po Zmianie Statutu kapitał zakładowy Spółki wynosi zatem 413.500,00 zł (czterysta trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 4.135.000 (cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym na:
a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A 0.000.001 do A 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B 000.001 do B 135.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.135.000 (cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy).
Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający Zmianę Statutu zostanie opublikowany niezwłocznie po jego przyjęciu.
Emitent informuje, że niezwłocznie podjął kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-02 Łukasz Dębski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki