9,3100 zł
-7,27% -0,7300 zł
Betacom SA (BCM)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 4 września 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal._do_RB_12.2019_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal._do_RB_12.2019_projekty_uchwal_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 4 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A (w sali konferencyjnej na II p.) w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 19 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
Plik Opis
zał. do RB 12.2019_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfzał. do RB 12.2019_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwłaniu ZWZA na 04.09.2019
zał. do RB 12.2019_projekty uchwał na ZWZA.pdfzał. do RB 12.2019_projekty uchwał na ZWZA.pdf Projekty uchwał na ZWZA na 04.09.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-01 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.