REKLAMA

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: za I półrocze roku

2022-08-30 19:08
publikacja
2022-08-30 19:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. INFORMACJE O FUNDUSZU

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

4. KOREKTA SPRAWOZDANIA

5. WYBRANE DANE FINANSOWE

6. BILANS

7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

10. TABELA GŁÓWNA

11. AKCJE

12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

13. PRAWA DO AKCJI

14. PRAWA POBORU

15. KWITY DEPOZYTOWE

16. LISTY ZASTAWNE

17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

18. INSTRUMENTY POCHODNE

19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

21. TYTUŁY UCZESTNICTWA

22. WIERZYTELNOŚCI

23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE

24. WEKSLE

25. DEPOZYTY

26. WALUTY

27. NIERUCHOMOŚCI

28. STATKI MORSKIE

29. INNE

30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT

31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO

32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY

33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE

34. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

35. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

36. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

37. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

38. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

39. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

40. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

41. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

42. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

43. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

44. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
sprawozdanie_polroczne_2022.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
List_do_Inwestorow.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BETA_WIGtech_oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_depozytariusza.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BETA_WIGtech_oswiadczenie_Zarzadu_podmiot_uprawniony.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
pisemne_os_Zarzadu.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Emititenta.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
raport_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)

STRONA TYTUŁOWA    >>>KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu


Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Plik OpisZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW


Plik Opis
sprawozdanie_polroczne_2022.pdfsprawozdanie_polroczne_2022.pdf sprawozdanie finansowe za I półrocze
List do Inwestorów.pdfList do Inwestorów.pdf list do Inwestorów
BETA WIGtech oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdfBETA WIGtech oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego
Oświadczenie depozytariusza.pdfOświadczenie depozytariusza.pdf oświadczenie depozytariusza
BETA WIGtech oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdfBETA WIGtech oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdf oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony
pisemne_os_Zarzadu.pdfpisemne_os_Zarzadu.pdf pisemne oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie_z_Działalności_Emititenta.pdfSprawozdanie_z_Działalności_Emititenta.pdf sprawozdanie z działalności Emitenta
raport_bieglego_rewidenta.pdfraport_bieglego_rewidenta.pdf raport biegłego rewidenta

KOREKTA SPRAWOZDANIA
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z lokat 83 18,00
II. Koszty funduszu netto 37,00 8,00
III. Przychody z lokat netto 46,00 10,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -213 -46,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 402 -302,00
VI. Wynik z operacji -1 569,00 -338,00
VII. Zobowiązania 49 10,00
VIII. Aktywa 4 648 993,00
IX. Aktywa netto 4 599 983,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 40 300 40 300,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,12 24,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -38,93 -8,39

BILANS 2022 rok 2021 rok
I. Aktywa 4 648,00 5 273,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 81,00 55,00
2. Należności 79,00 50,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 4 488,00 5 168,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 0,00 0,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
II. Zobowiązania 49,00 30,00
III. Aktywa netto (I-II) 4 599,00 5 243,00
IV. Kapitał funduszu 5 953,00 5 028,00
1. Kapitał wpłacony, w tym: 7 093,00 5 492,00
- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 140,00 -464,00
V. Dochody zatrzymane -63,00 104,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 90,00 44,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -153,00 60,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 291,00 111,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 599,00 5 243,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 40 300,00 33 100,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,12 158,39
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 40 300,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,12
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 40 300,00 114,12RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI


od 2022-01-01 od 2021-05-06 od 2021-05-06
do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30
I. Przychody z lokat 83,00 103,00 0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 83,00 103,00 0
2. Przychody odsetkowe 0,00 0,00 0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0
5. Pozostałe 0,00 0,00 0
II. Koszty funduszu 163,00 226,00 0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 19,00 30,00 0
- stała część wynagrodzenia 19,00 30,00 0
- zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0
3. Opłaty dla depozytariusza 32,00 42,00 0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11,00 14,00 0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0
6. Usługi w zakresie rachunkowości 36,00 39,00 0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0
8. Usługi prawne 1,00 0,00 0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0
10. Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0
12. Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0
13. Pozostałe 64,00 102,00 0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 126,00 167,00 0
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 37,00 59,00 0
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 46,00 44,00 0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 615,00 171,00 0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -213,00 60,00 0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 402,00 111,00 0
- z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00 0
VII. Wynik z operacji -1 569,00 215,00 0
VIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -38,93 6,49 0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -38,93 6,49 0,00ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO


od 2022-01-01 od 2021-05-06
do 2022-06-30 do 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 243,00 0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 569,00 215,00
a) przychody z lokat netto 46,00 44,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -213,00 60,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 402,00 111,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 569,00 215,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00
a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 925,00 5 028,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 601,00 5 492,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -676,00 -464,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -644,00 5 243,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 599,00 5 243,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 910,00 5 626,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 7 200,00 33 100,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 200,00 36 100,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 000,00 3 000,00
c) saldo zmian 7 200,00 33 100,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 40 300,00 33 100,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 48 300,00 36 100,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 000,00 3 000,00
c) saldo zmian 40 300,00 33 100,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 40 300,00 33 100,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 158,41 151,32
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,12 158,40
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -56,38 7,12
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,24 149,44
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-06-17 2021-05-21
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 162,04 166,26
- data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-01-03 2021-10-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,12 158,41
- data wyceny 2022-06-30 2021-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,12 158,40
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,69 6,12
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,78 0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,31 1,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,45 0,37
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,48 1,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


od 2022-01-01 od 2021-05-06 od 2021-05-06
do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -899,00 -4 973,00 0
I. Wpływy 1 175,00 1 620,00 0
1. Z tytułu posiadanych lokat 52,00 192,00 0
2. Z tytułu zbycia składników lokat 991,00 1 259,00 0
3. Pozostałe 132,00 169,00 0
II. Wydatki 2 074,00 6 593,00 0
1. Z tytułu posiadanych lokat 0,00 80,00 0
2. Z tytułu nabycia składników lokat 1 927,00 6 269,00 0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 20,00 26,00 0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 32,00 36,00 0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10,00 14,00 0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 32,00 24,00 0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0
10. Z tytułu usług prawnych 1,00 0,00 0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0
12. Pozostałe 52,00 144,00 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 925,00 5 028,00 0
I. Wpływy 1 601,00 5 492,00 0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 601,00 5 492,00 0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0
5. Odsetki 0,00 0,00 0
6. Pozostałe 0,00 0,00 0
II. Wydatki 676,00 464,00 0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 676,00 464,00 0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0
7. Odsetki 0,00 0,00 0
8. Pozostałe 0,00 0,00 5
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00 0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 26,00 55,00 0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 55,00 0,00 0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 81,00 55,00 0

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-01 od
do

SKŁADNIKI LOKAT


2022 rok 2021 rok
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje 5 779,00 4 488,00 96,55 5 057,00 5 168,00 98,01
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 496,00 Polska 249,00 244,00 5,24
2. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 261,00 Polska 16,00 14,00 0,30
3. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 217,00 Polska 20,00 9,00 0,20
4. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 310,00 Polska 158,00 173,00 3,73
5. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 292,00 Polska 448,00 475,00 10,23
6. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 728,00 Polska 232,00 219,00 4,72
7. ATENDE S.A. (PLATMSI00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 475,00 Polska 30,00 14,00 0,29
8. BIG CHEESE STUDIO S.A. (PLA340200015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 347,00 Polska 13,00 13,00 0,29
9. BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 678,00 Polska 17,00 17,00 0,36
10. BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 366,00 Polska 9,00 4,00 0,08
11. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 546,00 Polska 102,00 65,00 1,40
12. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 745,00 Polska 562,00 358,00 7,71
13. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 042,00 Polska 34,00 48,00 1,04
14. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 210,00 Polska 256,00 203,00 4,37
15. COMP S.A. (PLCMP0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 135,00 Polska 61,00 55,00 1,18
16. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 77,00 Polska 67,00 37,00 0,79
17. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 584,00 Polska 609,00 458,00 9,85
18. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 902,00 Polska 151,00 130,00 2,79
19. GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450,00 Polska 6,00 3,00 0,06
20. HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 421,00 Stany Zjednoczone 318,00 187,00 4,02
21. IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 627,00 Polska 6,00 13,00 0,28
22. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 361,00 Polska 369,00 331,00 7,12
23. NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 275,00 Polska 6,00 2,00 0,03
24. NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 769,00 Polska 4,00 3,00 0,07
25. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 874,00 Polska 82,00 26,00 0,56
26. OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 338,00 Polska 5,00 4,00 0,08
27. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 77 199,00 Polska 507,00 484,00 10,42
28. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 889,00 Polska 108,00 108,00 2,32
29. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 287,00 Polska 131,00 87,00 1,88
30. POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 458,00 Polska 26,00 17,00 0,37
31. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 256,00 Polska 29,00 10,00 0,21
32. R22 S.A. (PLR220000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 429,00 Polska 72,00 54,00 1,17
33. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 675,00 Polska 140,00 64,00 1,38
34. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 836,00 Polska 199,00 187,00 4,03
35. SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 794,00 Polska 7,00 1,00 0,02
36. SHOPER S.A. (PLSHPR000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 662,00 Polska 108,00 59,00 1,28
37. SILVAIR, INC. (USU827061099) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 589,00 Stany Zjednoczone 9,00 7,00 0,15
38. SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 204,00 Polska 8,00 6,00 0,13
39. SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 45,00 Polska 12,00 13,00 0,28
40. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 146,00 Polska 11,00 16,00 0,33
41. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 768,00 Polska 23,00 19,00 0,40
42. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 085,00 Polska 394,00 123,00 2,64
43. ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450,00 Polska 14,00 9,00 0,18
44. VERCOM S.A. (PLVRCM000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 080,00 Polska 54,00 41,00 0,87
45. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 108,00 Polska 81,00 66,00 1,43
46. WASKO S.A. (PLHOGA000041) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 019,00 Polska 5,00 5,00 0,12
47. XTPL S.A. (PLXTPL000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 164,00 Polska 11,00 7,00 0,15

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
-
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
-
Bony skarbowe
-
Bony pieniężne
-
Inne
-

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 7,00 0,00 0,00 0,00
1. Kontrakt Futures FCDRU22 (PL0GF0024240) 2022-09-16 (długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) 7,00 0,00 0,00 0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
II. Prawa współwłasności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
III. Użytkowanie wieczyste:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU


2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat 0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00
4. Z tytułu dywidendy 34,00
5. Z tytułu odsetek 0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00
8. Pozostałe 45,00NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU


2022 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów 0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00
12. Z tytułu rezerw 49,00
13. Pozostałe zobowiązania 0,00NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH


Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki: 81,00
1. DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 17,00 17,00
2. MBANK S.A. 64,00 64,00


II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ


Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 51,00
1. 51,00 51,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego
1. Kontrakt Futures FCDRU22 (PL0GF0024240) 2022-09-16 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0,00 0,00

Każdego dnia roboczego


0,00 2022-09-16 2022-09-16

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00
II. Transakcje repo / sell-buy back 0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI


I.
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta
1.
II.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia
tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach
1.NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU


Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa 4 648,00 4 648,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 81,00 81,00
2. Należności 79,00 79,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 488,00 4 488,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
II. Zobowiązania 49,00 49,00
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane
1. Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Waluta kurs w stosunku do złNOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT


Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -213,00 -1 402,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0,00 0,00
3. Pozostałe 0,00 0,00


WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU


Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat: 0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00
2. Przychody odsetkowe 0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00
5. Pozostałe: 0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00


WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT


Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO


Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00
2. Opłaty dla depozytariusza 0,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości 0,00
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00
7. Usługi prawne 0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00
10. Pozostałe: 126,00


II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA


Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
1. Część stała wynagrodzenia 19,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00


III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE
ZBYTYMI LOKATAMI


Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu
Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu
Marcin Grabowski Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
Marta Brzostowska Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki