REKLAMA
WAŻNE

BEST: Zmiana sposobu prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A.

2020-09-09 16:42
publikacja
2020-09-09 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana sposobu prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym w wyniku dokonanej analizy MSR 32 „Instrumenty finansowe” oraz wskazówek i interpretacji KIMSF w tym zakresie podjął decyzję o zmianie sposobu prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w funduszu BEST III NSFIZ (jednostce zależnej od Emitenta) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A.

W ocenie Zarządu Emitenta właściwszym sposobem prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w BEST III NSFIZ (Udziały) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. jest ich prezentacja w pozycji „zobowiązania”, które będą podlegały wycenie na każdy dzień bilansowy a efekt tej wyceny będzie odnoszony do działalności finansowej skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Do chwili podjęcia powyższej decyzji przez Zarząd Emitenta Udziały były prezentowane zgodnie z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” w pozycji „kapitał własny przypisany udziałom niesprawującym kontroli” oddzielnie od kapitału własnego przynależnego akcjonariuszom Emitenta. Wartość Udziałów na dzień 31 marca 2020 roku wynosiła 80,2 mln zł i stanowiła 14,2% skonsolidowanych kapitałów własnych.

W następstwie podjęcia powyższej decyzji przez Zarząd Emitenta, zyski udziałowców niesprawujących kontroli w BEST III NSFIZ, których wartość w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 4,2 mln zł i stanowiła 25,7 % wartości skonsolidowanego zysku netto, nie będą już wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. Tym samym zmianie ulegnie wysokość skonsolidowanych kapitałów własnych oraz wysokość skonsolidowanego zysku netto. Reklasyfikacja Udziałów nie wpłynie w istotny sposób na wartość zysku netto przypisanego akcjonariuszom Emitenta, jak również nie wpłynie w istotny sposób na wartość kapitałów własnych przypisanych akcjonariuszom Emitenta.

Szczegółowe informacje związane z reklasyfikacją Udziałów zostaną opisane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za pierwsze półrocze 2020 roku, które Emitent opublikuje w dniu 16 września 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-09 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2020-09-09 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki