REKLAMA

BEST: Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej

2023-09-22 14:41
publikacja
2023-09-22 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej nr 5 do umowy kredytowej z 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że Bank oraz BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ, BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) oraz Emitent (Poręczyciel) zawarli dzisiaj kolejną umowę uzupełniającą (Umowa Uzupełniająca nr 6) do umowy kredytowej, zgodnie z którą Bank udzielił dodatkowego kredytu na rachunku w wysokości 50 mln zł. Tym samym w następstwie zawarcia Umowy Uzupełniającej nr 6:
a) maksymalna kwota kredytu dostępna łącznie dla Kredytobiorców wynosi do 400 mln zł i składa się na nią kredyt odnawialny w łącznej kwocie do 350 mln zł oraz kredyt na rachunku w łącznej kwocie do 50 mln zł;
b) kredyt na rachunku dostępny będzie do dnia 29 listopada 2023 r.;
c) maksymalna kwota poręczenia, wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcom kredytu, udzielonego przez Poręczyciela wynosi 480 mln zł;
d) pozostałe istotne postanowienia umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Celem kredytu na rachunku jest finansowanie i refinansowanie zakupu portfeli wierzytelności od BEST III NSFIZ, a tym samym pozyskane środki zostaną przeznaczone na zapłatę przez BEST I NSFIZ ceny nabycia portfeli wierzytelności, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2023 z 20 września 2023 r.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 wchodzą w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców warunku zawieszającego określonego w Umowie Uzupełniającej nr 6, tj. złożenia oświadczenia przez BEST II NSFIZ, BEST I NSFIZ oraz Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego oraz dostarczenia Bankowi ww. dokumentów. O spełnieniu warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez Kredytobiorców zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-22 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2023-09-22 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki