REKLAMA

BEST: Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej

2021-05-11 14:51
publikacja
2021-05-11 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., informującego o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. (dalej „Bank”) umowy uzupełniającej (Umowa Uzupełniająca nr 3) do umowy kredytowej, o której BEST II NSFIZ informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że Bank oraz Emitent, BEST II NSFIZ, BEST IV NSFIZ a także BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (dalej „BEST I NSFIZ”) zawarli umowę uzupełniającą („Umowa Uzupełniająca nr 4”) do umowy kredytowej, zgodnie z którą:
a) BEST I NSFIZ przystąpił do umowy kredytowej w celu przyznania mu przez Bank kredytu, a tym samym BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST IV NSFIZ staną się łącznie kredytobiorcami (dalej łącznie „Kredytobiorcy”, pojedynczo „Kredytobiorca”);
b) maksymalna kwota kredytu dostępna łącznie dla Kredytobiorców pozostała bez zmian i wynosi do 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych);
c) Kredytobiorcy mogą wystąpić o przyznanie kredytu opartego na zmiennej stopie procentowej (jak dotychczas) albo opartego na stałej stopie procentowej, której wysokość każdorazowo będzie negocjowana przez Kredytobiorcę z Bankiem.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 4 wchodzą w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie Uzupełniającej nr 4, tj. złożenia oświadczenia przez każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) oraz dostarczenia Bankowi wszystkich dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w Umowie Uzupełniającej nr 4. O spełnieniu powyższych warunków zawieszających Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 4 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez Kredytobiorców zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2021-05-11 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki