REKLAMA

BEST: Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej

2020-12-10 13:05
publikacja
2020-12-10 13:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-10
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 22 marca 2019 r., informującego o zawarciu przez jednostki zależne od Emitenta: BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) i ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej (Umowa Uzupełniająca nr 2) do umowy kredytowej, o której BEST II NSFIZ informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., niniejszym informujemy, iż:
1) Emitent, Kredytobiorcy oraz Bank zawarli umowę uzupełniającą (Umowa Uzupełniająca nr 3) do umowy kredytowej, zgodnie z którą:
a) zwiększono maksymalną kwotę kredytu z kwoty 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych);
b) wydłużono termin udostępnienia kredytu do dnia 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięczne okresy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2031 r.;
c) nastąpiła zmiana maksymalnej kwoty bezwarunkowego i nieodwołalnego poręczenia dokonanego przez Emitenta z kwoty 180.000.000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) do kwoty 300.000.000,000 PLN (słownie: trzysta milionów złotych) oraz wydłużenie okresu poręczenia do dnia 28 lutego 2034 r., na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcom kredytu.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 3 wchodzą w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców wszystkich warunków zawieszających określonych w Umowie Uzupełniającej nr 3, tj. złożenia oświadczenia przez każdego z Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) oraz dostarczenia Bankowi wszystkich dokumentów oraz oświadczeń wskazanych w Umowie Uzupełniającej nr 3. O spełnieniu powyższych warunków zawieszających Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 3 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez Kredytobiorców zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-10 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2020-12-10 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki