REKLAMA
WEBINAR

BEST: Ustanowienie programu emisji obligacji

2023-05-29 09:44
publikacja
2023-05-29 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Ustanowienie programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj ustanowił dwuletni program emisji obligacji przez Spółkę („Program”). Program zakłada możliwość emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000.000 PLN (trzysta milionów złotych), z tym zastrzeżeniem, że kwota ta stanowi maksymalną dopuszczalną łączna wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, przy czym w dniu emisji do kwoty Programu nie wlicza się wartości nominalnej obligacji wykupywanych w tym dniu emisji. Emisje obligacji w ramach Programu będą przeprowadzane w trybie określonym w art. 33 pkt 1) albo pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U z 2022, poz. 2244, ze zm., „Ustawa o Obligacjach”). W przypadku oferty prowadzonej w trybie określonym w art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchyleniem dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 2017 r., s. 12-82, ze zm.).

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną zatwierdzone odrębnymi uchwałami Zarządu Spółki.
W związku z ustanowieniem Programu, Emitent dzisiaj zawarł stosowną umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i ING Bank Śląski S.A., na podstawie której powierzył ww. podmiotom organizację Programu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2023-05-29 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki