REKLAMA

BEST: Przedterminowy wykup na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1

2020-10-05 16:32
publikacja
2020-10-05 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Przedterminowy wykup na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 5 października 2020 r. uchwały w przedmiocie przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich obligacji serii Q1.

Spółka na podstawie pkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji serii Q1 z dnia 15 czerwca 2016 r. („WEO”) dokona wykupu 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk obligacji serii Q1 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 52/2016 z 15 czerwca 2016 r. w przedmiocie emisji obligacji serii Q1 („Obligacje”). Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLBEST000226.

Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi w dniu 26 października 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za XVII okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji tj. 100,00 (sto) złotych, powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 0,25%. Wykupowi będą podlegały wszystkie Obligacje nieumorzone oraz nie pozostające własnością Emitenta.

Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą opisaną
w WEO. Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta będzie realizowany za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w KDPW, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki. Emitent informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem Obligacji na żądanie Emitenta, złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
2020-10-05 Aleksandra Żylewicz Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki