REKLAMA

BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

2023-09-28 18:41
publikacja
2023-09-28 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-28
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z5 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2022 r. prospektu podstawowego oraz w dniu
20 kwietnia 2023 r. suplementu nr 1 i w dniu 19 września 2023 r. suplementu nr 2, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji
o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach:

• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5,00 punktów procentowych w skali roku;
• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w dniu 18 lipca 2028 r.;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 3 października 2023 r. do 16 października 2023 r. (obie daty włącznie).

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosła 376,9 mln PLN, z tego zobowiązania finansowe 305,1 mln PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent pośrednio, poprzez podmioty z Grupy, planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 45/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN, nr 90/2022 z dnia 19 października 2022 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 96/2023 z dnia
28 września 2023 r. w przedmiocie emisji obligacji serii Z5 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii Z5, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2023-09-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki