REKLAMA

BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

2021-09-20 14:37
publikacja
2021-09-20 14:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 93/2021 w sprawie emisji obligacji serii W2 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. prospektu podstawowego oraz w dniu 13 września 2021 r. suplementu nr 1, które razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach:

• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,20 punktów procentowych w skali roku;
• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w dniu 8 października 2026 r.;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 23 września 2021 r. do 6 października 2021 r. (obie daty włącznie).

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 342.099 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 313.315 tys. PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent pośrednio, poprzez podmioty z Grupy, planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 200.000.000 PLN, nr 34/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 93/2021 z dnia 20 września 2021 r. w przedmiocie emisji obligacji serii W2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii W2, a także w oparciu o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-09-20 Marek Kucner Wiceprez Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki