4,6000 zł
-4,96% -0,2400 zł
Berling SA (BRG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_polroczny_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2016-09-30
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedaży 33 866 36 379 7 731 8 800
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 416 3 624 1 008 877
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 467 3 644 1 020 881
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 012 3 781 1 144 915
V. Zysk (strata) netto 4 054 2 822 925 683
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 252 2 428 1 884 587
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -136 -36 -31 -9
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -357 -132 -81 -32
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 7 758 2 260 1 771 547
X. Aktywa/Pasywa razem 105 317 104 664 23 798 24 953
XI. Aktywa trwałe 14 213 16 490 3 212 3 931
XII. Aktywa obrotowe 91 104 88 174 20 586 21 022
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling 84 337 87 921 19 057 20 962
XIV. Zobowiązania razem 20 980 16 743 4 741 3 992
XV. Zobowiązania długoterminowe 154 567 35 135
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 826 16 176 4 706 3 857
XVII. Liczba akcji (tys. szt.) 17 550 17 550 17 550 17 550
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,23 0,16 0,05 0,04
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4,81 5,01 1,08 1,19


Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
raporcie w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 30 czerwca 2016 r.
4,4255 PLN/EURO, 30 czerwca 2015 roku 4,1944 PLN/EURO oraz 31 grudnia
2015 r. 4,2615 PLN/EUR.


Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według, ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnic h
kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca w roku obrotowym 2015 r. oraz okresów od 1 stycznia 2015 do 30
czerwca 2015 oraz od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku
(odpowiednio: 4,1848 PLN/EURO, 4,1341 PLN/EURO i 4,3805 PLN/EURO).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_półroczny_2016.pdfRaport_półroczny_2016.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2016

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-30 Hanna Berling Prezes Zarządu
2016-09-30 Paweł Ciechański Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.