REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku

2020-01-09 15:05
publikacja
2020-01-09 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020 K
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku („Raport”) w związku z oczywistą omyłką pisarską w wysokości ceny, po której zrealizowano transakcję. W Raporcie zamiast ceny 900 PLN omyłkowo wskazano cenę 950 PLN.

Poniżej Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2020 r. na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”) działającego w imieniu własnym oraz w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie działającego w imieniu: spółki pod firmą Benefit Invest Ltd z siedzibą w Dublinie („BI”) oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie („Fundacja”) (przy czym Zawiadamiający, BI i Fundacja będą dalej łącznie zwani „Porozumieniem”) zawiadomienie o zmniejszeniu o ponad 1 % posiadanego przez Porozumienie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu z 30 stycznia 2019 r. przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie.

Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia w dniu 7 stycznia 2020 r. przez Zawiadamiającego 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 900 za akcję („Transakcja”).

Bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.101.044 akcji Benefit Systems, reprezentujących 38,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.101.044 głosów na walnym zgromadzeniu Benefit Systems, stanowiących 38,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednio po dokonaniu Transakcji, Porozumienie posiada 1.086.044 akcji Benefit Systems, reprezentujących 37,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.086.044 głosów na walnym zgromadzeniu Benefit Systems, stanowiących 37,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający poinformował, iż:
1) brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3) Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 8) Ustawy o Ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw hereby present a correction, due to an obvious mistake, to the
current report no 3/2020 of 8 January 2020 (hereinafter, the ‘Report’).
In the Report an incorrect transaction price was indicated. Instead of
transaction price of 900 PLN, a price of 950 PLN was erroneously
indicated.


Below,
the Issuer presents the correct version of the current report:


“The
Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the “Company”, the “Benefit Systems”) hereby announces that on 8
January, 2020, they received a notice prepared on the basis of Article
69 Sec. 2 Item 2) of Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies of 29 July 2005 (i.e. Journal of Laws [Dz.U.] of 2019, Item
623) (the “Public Offering Act”) from Mr James Van Bergh (the “Notifying
Entity”), acting on his own behalf and, on the basis of Article 87 Sec 3
of The Public Offering Act, on behalf of Benefit Invest Ltd. with its
registered seat in Dublin (“BI”) and Fundacja Drzewo i Jutro with its
registered seat in Warsaw (“Foundation”) (wherein the Notifying Entity,
BI and Foundation will hereinafter be jointly referred to as the
"Agreement") announcing Agreement’s reduction by over 1% in the total
number of votes at the General Meeting of the Company in relation to the
state indicated in the last notification of January 30, 2019, provided
by the Notifying Entity under the Public Offering Act.


Reduction of
the Agreement’s engagement into the total number of votes of the Company
occurred as a result of a transaction of sale of 15,000 (say: fifteen
thousand) shares in the Company by the Notifying Entity on the regulated
market of the Warsaw Stock Exchange (WSE) at PLN 900.00 per share (the
“Transaction”), which took place on 7 January 2020.


Immediately
before execution of the Transaction, the Agreement was holding 1 101
044 shares in Benefit Systems, representing
38.51% of the share capital of the Company, which gave right to 1 101 044
votes at the General Meeting of Benefit Systems
and accounted for 38.51% of the total number of votes in the Company.


Immediately
after execution of the Transaction, the Agreement holds 1
086 044 shares in Benefit Systems which represent
37.99% of the share capital of the Company, entitle to 1 086 044
votes at the General Meeting of Benefit Systems and account for 37.99%
of the total number of votes in the Company.


Furthermore,
the Notifying Entity announced that:


1)        
the Notifying Entity had no subsidiary within the
meaning of Article 4 Item 15) of the Public Offering Act that might hold
shares in Benefit Systems;


2)        
with respect to the Notifying Entity, there was
no person as referred to in Article 87 Sec. 1 Item 3) letter point c) of
the Public Offering Act; and 


3)        
the Notifying Entity was not entitled to votes
from shares in Benefit Systems, as referred to in Article 69 Sec. 4
Items 7) - 8) of the Public Offering Act.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Bartosz Józefiak Członek Zarządu
2020-01-09 Adam Radzki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki