REKLAMA

BEDZIN: wyniki finansowe

2021-05-29 13:28
publikacja
2021-05-29 13:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_ECB_SA_2020-sig-sig-sig_(002).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_28_05_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ECB_S.A._Odmowa_wydania_opinii_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_18_2021_przyjecie_stanowiska_Zarzadu_do_odmowy_wydania_opinii_do_SSF_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_RN_12_X_2021_skoryg._skonsolidowane_spr_fin..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opinia_RN_do_odmowy_wydania_opinii__skoryg._Skonsolidowane__spr_fin_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_RN_13_X_2021_skoryg._sprawozdanie_z_oceny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody 161 529 222 655 36 103 51 759
II. Pozostałe przychody operacyjne 6 860 4 139 1 533 962
III. Koszty rodzajowe (217 716) (205 187) -48661 -47698
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (3 068) (12 483) -686 -2902
V. Pozostałe koszty operacyjne -2 324 (63 853) -519 -14843
VI. Strata netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - (40 204) 0 -9346
VII. Zysk/strata z działalności operacyjnej -64 763 (109 378) -14 475 -25426
VIII. Przychody finansowe 754 1 636 168 380
IX. Koszty finansowe -5 319 -3 704 -1 189 -861
X. Udział w zysku netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
- - 0 0
XI. Zysk/strata z działalności gospodarczej -69 328 (111 446) -15 495 -25907
XII. Podatek dochodowy -284 (6 567) -63 -1527
XIII. Zysk/strata netto -69 612 (104 879) -15 559 -24380


Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały przeliczone wg
średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu
spmwozdawczego. Pozostałe dane w wybranych danych finansowych zostały
przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12
miesięcy danego roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 2021-05-29 o treści:


Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. („Emitent") w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 29.05.2021 roku przekazuje
uzupełniony i skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej
Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za rok 2020 rok.Przedmiot
i charakter dokonanych zmian został wskazany w ww. raporcie bieżącym. Do
Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni
„Będzin" S.A. za rok 2020 rok załączone zostało Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za 2020 rok z odmową
wyrażenia opinii z badania oraz Stanowisko Zarządu odnoszące się do
odmowy wyrażenia opinii z badania z opinią Rady Nadzorczej.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Zarzadu.pdfList Zarzadu.pdf List Zarządu
SSF GK ECB SA 2020-sig-sig-sig (002).pdfSSF GK ECB SA 2020-sig-sig-sig (002).pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarzadu 28_05_2021.pdfSprawozdanie Zarzadu 28_05_2021.pdf Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku
(uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
GK ECB S.A. Odmowa wydania opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.pdfGK ECB S.A. Odmowa wydania opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.pdf Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok z odmową wyrażenia opinii z badania
Uchwała_18_2021_przyjecie stanowiska Zarzadu do odmowy wydania opinii do SSF za 2020 rok.pdfUchwała_18_2021_przyjecie stanowiska Zarzadu do odmowy wydania opinii do SSF za 2020 rok.pdf Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. odnoszącego się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania odmowy wyrażenia opinii o skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
Uchwała RN_12_X_2021_skoryg. skonsolidowane spr fin..pdfUchwała RN_12_X_2021_skoryg. skonsolidowane spr fin..pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wraz z uzasadnieniem oraz oceny Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) wraz z uzasadnieniem
opinia RN do odmowy wydania opinii _skoryg. Skonsolidowane spr fin_.pdfopinia RN do odmowy wydania opinii _skoryg. Skonsolidowane spr fin_.pdf Opinia Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. do stanowiska Zarządu Elektrociepłownia „Będzin" S.A. do odmowy wyrażenia opinii z badania do skorygowanego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok
Uchwała RN_13_X_2021_skoryg. sprawozdanie z oceny.pdfUchwała RN_13_X_2021_skoryg. sprawozdanie z oceny.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skorygowanego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz skorygowanego Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitalowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. uwzględniająca wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-29 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-05-29 Kamil Kamiński Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-29 Bozena Poznańska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki