REKLAMA

BEDZIN: wyniki finansowe

2019-11-29 07:38
publikacja
2019-11-29 07:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2019.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_3Q_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 111 2 438 490 573
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 074 1 247 249 293
III. Zysk (strata) brutto 5 100 684 1 184 161
IV. Zysk (strata) netto 5 001 626 1 161 147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 529 2 732 587 642
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 650 1 679 3 400 395
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 064 -3 909 -4 193 -919
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -885 502 -205 118
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 117 153 932 32 494 35 798
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 446 61 262 10 162 14 247
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 877 12 355 6 145 2 873
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 031 48 433 3 894 11 263
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 671 92 670 22 332 21 551
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 600 3 662
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,59 0,20 0,37 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,59 0,20 0,37 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31,01 29,43 7,09 6,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31,01 29,43 7,09 6,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA-Q III 2019.pdfPozostałe informacje SA-Q III 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2019-11-29 Bartosz Dryjski Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 139 704 140 215 150 856 152 026
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 10
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 553 553 554 554
3. Należności długoterminowe 17 434 17 993 19 072 19 595
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 17 434 17 993 19 072 19 595
4. Inwestycje długoterminowe 121 083 121 083 130 588 130 588
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 121 083 121 083 130 588 130 588
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 121 083 121 083 130 588 130 588
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
- udziały lub akcje 130 588 130 588 130 588 130 588
- aktualizacja aktywów finansowych -9 505 -9 505
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 634 586 637 1 279
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 634 586 637 1 279
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 2 413 2 829 3 076 4 124
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 2 227 2 161 2 022 2 025
1.1. Od jednostek powiązanych 40 40
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
1.2. Od pozostałych jednostek 2 187 2 161 2 022 1 985
2. Inwestycje krótkoterminowe 158 644 1 043 2 082
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 158 644 1 043 2 082
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 158 644 1 043 2 082
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 24 11 17
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 142 117 143 044 153 932 156 150
PASYWA
I. Kapitał własny 97 671 97 477 92 670 93 178
1. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746
2. Kapitał zapasowy 61 663 61 545 61 545 61 545
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261 15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 118
5. Zysk (strata) netto 5 001 4 807 118 626
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 446 45 567 61 262 62 972
1. Rezerwy na zobowiązania 524 494 460 367
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 498 468 402 366
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 26 26 1
a) długoterminowa 1 1 1 1
b) krótkoterminowa 25 25 25
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 32 0
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 0 32 0
2. Zobowiązania długoterminowe 26 877 27 347 12 355 15 869
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 26 877 27 347 12 355 15 869
2.2. a) kredyty i pożyczki 9 880 10 580 11 960 12 650
2.3. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 16 676 16 421 0 0
2.4. c) inne zobowiązania finansowe 321 346 395 419
2.5. d) inne 0 0 0 2 800
3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 031 17 712 48 433 46 722
3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 852 4 852 5 801 4 247
3.2. a) inne 4 852 4 852 5 801 4 247
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.3. Wobec pozostałych jednostek 12 176 12 857 42 629 42 472
3.4. a) kredyty i pożyczki 2 770 2 740 2 680 2 650
3.5. b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch 0 0 29 910 30 366
3.6. c) inne zobowiązania finansowe 98 97 94 92
3.7. d) z tytułu dostaw i usług 24 44 9 72
3.8. e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 107 132 92 248
3.9. f) z tytułu wynagrodzeń 15 15 15 15
3.10. g) inne 9 162 9 829 9 829 9 029
3.11. Fundusze specjalne 3 3 3 3
4. Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14
a) długoterminowe 14 14 14 14
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 142 117 143 044 153 932 156 150
Wartość księgowa 97 671 97 477 92 670 93 178
Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,01 30,95 29,43 29,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,01 30,95 29,43 29,59
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 725 2 111 1 294 2 438
- od jednostek powiązanych 264 711 798 915
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 725 2 111 1 294 2 438
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
II. Koszty działalności operacyjnej 310 995 432 1 184
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
1. Amortyzacja 6 6 17
2. Zużycie materiałów i energii 3
3. Usługi obce 147 437 193 478
4. Podatki i opłaty, w tym: 10 26 9 26
5. Wynagrodzenia 137 460 211 551
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 41 7 49
7. Pozostałe koszty rodzajowe 8 25 6 60
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 415 1 116 862 1 254
IV. Pozostałe przychody operacyjne 0 29 0 0
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne przychody operacyjne 0 29 0 0
V. Pozostałe koszty operacyjne 21 71 0 7
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 21 71 0 7
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 394 1 074 862 1 247
VII. Przychody finansowe 350 15 351 0 1 680
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 350 15 350 1 679
a) od jednostek powiązanych, w tym: 350 15 350 1 679
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 0 1 0 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
VIII. Koszty finansowe 568 11 325 746 2 243
1. Odsetki w tym: 568 1 820 746 2 243
- dla jednostek powiązanych 39 115 37 123
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 9 505 0 0
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
IX. Zysk (strata) brutto 176 5 100 116 684
X. Podatek dochodowy -18 99 -45 58
część bieżąca
a) część odroczona -18 99 -45 58
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XI. Zysk (strata) netto 194 5 001 161 626
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 493 4 493 18 18
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 1,59 0,05 0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 1,59 0,05 0,20
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 97 477 92 670 92 552 92 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 97 477 92 670 92 552 92 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 545 61 545 60 815 60 815
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 118 118 730 730
a) zwiększenia (z tytułu) 118 118 730 730
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku 118 118 730 730
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 663 61 663 61 545 61 545
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261 15 261
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261 15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 925 118 730 730
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 925 118 730 730
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 925 118 730 730
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 118 118 730 730
- podziału zysku 118 118 730 730
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 807 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 807 0 0 0
5. Wynik netto 194 5 001 118 626
a) zysk netto 194 5 001 118 626
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 97 671 97 671 92 670 93 178
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 97 671 97 671 92 670 93 178
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 194 5 001 161 626
II. Korekty razem 677 -2 472 1 283 2 106
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 0 6 6 17
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 -13 529 746 564
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 9 505 0 0
4. Zmiana stanu rezerw 30 64 10 31
Zmiana stanu zapasów
5. Zmiana stanu należności 493 1 434 446 1 427
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 63 152 138
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 -15 -77 -71
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 871 2 529 1 444 2 732
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 350 15 350 0 1 679
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym: 350 15 350 0 1 679
a) w jednostkach powiązanych 350 15 350 0 1 679
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 350 15 350 0 1 679
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 700 700 0 0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Na aktywa finansowe, w tym: 700 700 0 0
a) w jednostkach powiązanych 700 700 0 0
- nabycie aktywów finansowych 700 700 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -350 14 650 0 1 679
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 007 18 064 409 3 909
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 670 2 892 106 1 926
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 13 300 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24 70 23 156
4. Odsetki 313 1 802 280 1 827
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 007 -18 064 -409 -3 909
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -486 -885 1 035 502
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -486 -885 1 035 502
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 644 1 043 1 047 1 580
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 158 158 2 082 2 082
- o ograniczonej możliwości dysponowania 5 5 1 862 1 862
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa 3Q 2019.pdfInformacja dodatkowa 3Q 2019.pdf
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki